Amos 2

2
1 RAB şöyle diyor:
“Moavlılar'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Edom Kralı'nın kemiklerini
Kireçleşinceye dek yaktılar.
2Bu yüzden Moav'a ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını.
Kargaşa, savaş naraları,
Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı.
3Söküp atacağım içinden yöneticisini,
Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini.”
RAB böyle diyor.
4RAB şöyle diyor:
“Yahudalılar'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Reddettiler yasamı,
Kurallarıma uymadılar;
Yalancı putlar saptırdı onları,
Atalarının da izlediği putlar.
5Bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını.”
Rab İsrail'i Cezalandırıyor
6RAB şöyle diyor:
“İsrailliler'in cezasını kaldırmayacağım,
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Doğruyu para için,
Yoksulu bir çift çarık için sattılar.
7Onlar ki,
Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner
Ve mazlumun hakkını bir yana iterler.
Baba oğul aynı kızla yatarak
Kutsal adımı kirletirler.
8Her sunağın yanına,
Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır,
Tanrıları'nın Tapınağı'nda
Ceza karşılığı alınan şarabı içerler.
9 Ama ben onların önünde
Amorlular'ı yok ettim;
Sedir ağaçları kadar boylu,
Meşe kadar güçlü olsa da,
Yukarıdan meyvesini,
Aşağıdan kökünü kuruttum.
10Sizi Mısır'dan ben çıkardım,
Amor topraklarını sahiplenesiniz diye
Çölde kırk yıl size yol gösterdim.
11 Oğullarınızdan peygamberler,
Gençlerinizden bana adanmış kişiler atadım.
Doğru değil mi, ey İsrailliler?”
RAB böyle diyor.
12“Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz
Ve peygamberlere, ‘Peygamberlik etmeyin!’
Diye buyruk verdiniz.
13“Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse,
İşte ben de sizi öyle ezeceğim.
14Hızlı koşan kaçamayacak,
Güçlü gücünü gösteremeyecek,
Yiğit canını kurtaramayacak,
15Okçu yerini koruyamayacak,
Ayağı tez olan uzaklaşamayacak,
Atlı canını kurtaramayacak,
16En yürekli yiğitler bile
O gün silahlarını bırakıp kaçacak.”
RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Moavlılar’ın Lut Gölü’nün doğusunda yaşarlardı (bkz. Yşa.15:1’e ait not). Edom Kralı’nın kemiklerini... yaktılar Moavlılar bunu, gömülmeyen kralın ölümden sonra huzur bulamayacağı inancına dayanarak yapmıştı (krş. Yer.8:2’ye ait not).
2:2 Keriyot Ya ‘kentler’ anlamına gelen çoğul bir sözcük ya da büyük bir kentin (bkz. Yer.48:24) ve Moav’ın ulusal ilahı Kemoş’un tapınağının adı (bkz. 1Kr.11:7,1Kr.11:33) olabilir.
2:4 Yahuda halkının günahları öteki uluslarınkinden farklıydı. Öteki ulusların vicdana (bkz. Rom.2:14-15) ve herkesçe kabul edilen ahlâksal yasalara karşı geldiklerinde yargılanmaları gerektiği gibi, Yahudalılar’ın RAB’bin özel olarak verdiği vaatlere ve hatta RAB’be sırt çevirdiklerinde RAB’bin yargısını hak ettikleri daha da kesindir (bkz. Makale: Yargı, s.260).
2:5 ateş... Yakıp yok edecek Bkz. Amo.1:4 ve ilgili not. Yahuda’ya verilen ceza öteki uluslara (Amo.1:4,Amo.1:7,Amo.1:10,Amo.1:12,Amo.1:14; Amo.2:2) verilenle aynıdır: Güvenli savunma hatları yıkılacak ve servetleri yok olacaktır.
2:6 Doğruyu ‘Doğru kişiyi’ anlamında (bkz. Mat.1:19’a ait not). Kötülük yapan zengin ve güçlülerin (bkz. Amo.4:1-5; Amo.6:1-7) tersine “mazlum” olanlar (Amo.2:7; krş. Amo.5:12; Amo.8:6). Yoksulu RAB yoksullara yardım edilmesini buyuruyordu (bkz. Yas.15:7-11; Yas.15:11’e ait not), oysa zenginler yoksullardan rehin aldıkları çarıkları bile (bkz. Amo.8:6) küçük borçlarını ödeyemedikleri zaman satıyorlardı.
2:7 çiğner Bkz. Amo.5:11; Amo.8:4. Yoksulun... mazlumun Onlarla ilgilenmek ve haklarını korumak yasalarda açıkça buyruluyordu (Çık.23:6-8). Ayrıca halklar da krallarından özellikle bu tür insanları korumasını beklerdi. Baba oğul aynı kızla yatarak Kutsal Yasa’da bu tür cinsel ilişkiler yasaklanmıştır (Lev.18:7-8,Lev.18:15; Lev.20:11-12; ayrıca bkz. Çık.22:16; Yas.22:28-29). Kutsal adımı kirletirler Krş. Lev.18:21 ve ilgili not; Lev.19:12; Lev.20:3; Lev.21:6; Lev.22:2,Lev.22:32; bkz. Yer.34:16; Hez.20:9 ve ilgili notlar; Hez.36:20-23; Hez.39:7.
2:8 Her sunağın yanına... Tanrıları’nın Tapınağı’nda Güçsüzleri koruyan Kutsal Yasa’yı çiğneyen İsrailliler, haksız şekilde elde ettikleri kazançları büyük bir yüzsüzlükle kutsal sayılan yerlerde dahi harcıyorlardı. Rehin alınan giysilerin Kutsal Yasa’ya göre, bir adamın abasını gece boyunca rehin tutmak (bkz. Çık.22:26-27 ve ilgili not; Yas.24:12-13) veya bir dulun giysisini rehin almak yasaktır (Yas.24:17). Ceza karşılığı alınan Uğratılan zararın tazminatı olarak. Burada, zarara uğrayan zenginlerin haksız taleplerinden, hatta sahte zarar beyanlarından söz ediliyor olabilir.
2:9 Amorlular’ı Burada, Kenan topraklarında yaşayan tüm halkları temsil eder (bkz. Yar.10:16; Yar.15:16’ya ait not). boylu... güçlü Kenan halklarının ne güçlü fiziki yapısı ne de sahip oldukları askeri güç (bkz. Say.13:27-33) RAB’bin zaferini önleyebilirdi (bkz. Yşu.10:5,Yşu.10:12-13). Yukarıdan meyvesini, Aşağıdan kökünü ‘Tamamen’ anlamında.
2:10 ben çıkardım Bkz. Amo.3:1; ayrıca bkz. Çık.20:2 ve ilgili not.
2:9-11 RAB, İsrailliler için yaptıklarıyla lütufkâr olduğunu göstermiştir. İsrail’in RAB’bin tüm bu iyiliklerini unutması (Amo.2:1-8), hatta O’na karşı çıkması (örn. Amo.2:12), RAB’den ve buyruklarından ne denli uzaklaşmış olduğunu gösterir.
2:11 RAB, sadık sözcüleri olan peygamberleri (bkz. Yas.18:15-20; Yas.18:15’e ait not) ve tamamen O’na adanmış kişilerin (bkz. Say.6:1-21; Say.6:2’ye ait not; Hak.13:5 ve ilgili not) sözleri ve örnek yaşamları aracılığıyla halkını antlaşmaya bağlı kalmaya çağı rır.
2:12 İsrail halkının RAB’be sadık olanları hor görmeleri, katı yürekleri nedeniyle RAB’bin halkına gösterdiği iyiliğe karşı ne kadar duyarsız olduklarını göstermektedir (krş. Amo.7:16).
1:3-2:16 İsrailliler’e komşu uluslara, Yahuda ve İsrail krallıklarına hitaben bir dizi yargı bildirisi (bkz. Yşa.13:1-23:18 ve ilgili not; Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler). Önce İsrail’e zulmettikleri için RAB’bin komşu ülkelere vereceği cezaların İsrail halkını teselli edeceği, ardından Kutsal Yasa’yı ciddiye almadıkları için Yahuda ve İsrail krallıklarının da cezalandırılacağı bildirilir. İsrail halkının günahlarının öbür uluslarınkinden daha çok olması, RAB’bin buyruklarından haberdar olan İsrailliler’in işlediği günahların putperest komşularınınkinden daha büyük olduğunu ve bu yüzden RAB’bin cezasını daha çok hak ettiğini ortaya koyar.
2:16 O gün Kuzeydeki (İsrail) krallığı bozguna uğratanAsur saldırısında olduğu gibi, RAB’bin herkesi yargılamak için geleceği gün (İÖ 722; krş. Amo.5:18; Yoe.1:15 ve ilgili notlar).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş