Amos 7

7
Amos'un Görümleri
1Egemen RAB bana şunu gösterdi: Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken RAB sürüyle çekirge yaratıyordu. 2Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince:
“Ey Egemen RAB, lütfen halkını bağışla!” dedim,
“Yakup soyu buna nasıl dayanır?
Zaten küçük bir halk!”
3Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.
“Gerçekleşmeyecek bu” dedi.
4Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım, Egemen RAB halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karayı yakıp tüketmeye başladı. 5O zaman,
“Ey Egemen RAB, lütfen dur!” dedim,
“Yakup soyu buna nasıl dayanır?
Zaten küçük bir halk!”
6Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.
Egemen RAB, “Bu da gerçekleşmeyecek” dedi.
7Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var. 8RAB, “Ne görüyorsun, Amos?” diye sordu.
Ben de, “Bir çekül” dedim.
Bunun üzerine Rab, “İşte, halkım İsrail'in ortasına da bir çekül koyacağım” dedi, “Bir daha onları esirgemeyeceğim.
9“Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri,
Yıkılacak İsrail'in kutsal yerleri,
Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne.”
Amos ile Amatsya
10Beytel'deki Kâhin Amatsya, İsrail Kralı Yarovam'a haber gönderip şöyle dedi: “Amos İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. 11Çünkü Amos diyor ki,
“ ‘Yarovam kılıçla öldürülecek,
İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına,
Sürgüne gönderilecek.’ ”
12Bunun üzerine Amatsya Amos'a, “Çek git, ey bilici!” dedi, “Yahuda'ya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et. 13Bir daha Beytel'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır.”
14Amos, “Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum” diye karşılık verdi, “Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. 15RAB beni sürünün ardından aldı, ‘Git, halkım İsrail'e peygamberlik et’ dedi. 16Şimdi kulak ver RAB'bin sözlerine:
“ ‘İsrail'e karşı peygamberlik etme,
İshak soyuna karşı konuşma!’ diyorsun.
17Bu yüzden RAB şöyle diyor:
‘Karın kentte fahişe olacak,
Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek.
Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın,
Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin.
İsrail halkı kesinlikle ülke dışına,
Sürgüne gönderilecek.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 bana şunu gösterdi Bkz. Amo.7:4,Amo.7:7; Amo.8:1; Yer.1:11 ve ilgili not; krş. Amo.9:1. Kralın payına Kraliyet vergisi olan ilk ekinlerden söz ediliyor olmalıdır. yeniden yeşermeye Kral ile saray görevlileri ilk hasadı aldığından dolayı çekirgeler bu ikinci hasadı harap edince halkın toplayacağı pay yok olacaktır. çekirge Bkz. Amo.4:9; Çık.10:4 ve ilgili not.
7:2 Bkz. Amo.7:5. Yakup İsrail halkı. küçük bir halk İsrail halkının sadakatsizliği RAB ile aralarındaki antlaşma ilişkisini o kadar zedelemiştir ki, RAB’bin onlara yardım etmesinin tek nedeni az sayıda kalmış olmalarına duyduğu merhamet olacaktır.
7:3 Bkz. Amo.7:6. RAB düşüncesini değiştirdi ‘RAB acıyıp merhamet gösterdi’ anlamındadır.
7:4 enginleri Muhtemelen Akdeniz veya tüm deniz ve okyanuslardan söz ediliyor. karayı Ya vaat edilmiş topraklar ya da daha büyük olasılıkla karada yetişen her şey anlamındadır (krş. Yoe.1:19).
7:7 Çekül, RAB’bin, halkına doğru yaşam standardını anlattığı Kutsal Yasa’yı, çekülle inşa edilen bina da Kutsal Yasa’ya bağlı kalan ve onu yerine getiren İsrail’i temsil eder. Ancak RAB çekülü yapım için değil, yıkım için (krş. 2Kr.21:13; Yşa.34:11) kullanacağını ifade etmektedir. İsrailliler Kutsal Yasa’yla sınanacaklar, böylelikle suçlu oldukları ortaya çıkacak ve RAB’bin yargısına (sürgün) uğrayacaklardır.
7:8 Ne görüyorsun Bkz. Yer.1:11’e ait not. Bir çekül Bkz. Amo.7:7’ye ait not. Amos halka Kutsal Yasa’ya itaat etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyordu. RAB’bin halkı Kutsal Yasa’ya göre yaşamalıydı (Amo.7:7); ancak Yasa’yla sınandıkları zaman başarısız oldular (bkz. 2Kr.21:13 ve ilgili not). halkım Bkz. Amo.7:15; Amo.8:2; Amo.9:10,Amo.9:14; ayrıca bkz. Çık.17:4’e ait not. RAB’bin İsrail halkına sahip çıktığı nı ima eden bu ifade, halk için hâlâ bir umut olduğunu gösterir. Bir daha onları esirgemeyeceğim Bkz. Amo.8:2; krş. Amo.9:1-4.
7:8-9 Amo.7:1-6’ da RAB’bin tümüyle yıkıma varan bir cezadan söz ettiği görülür. RAB halkı bağışlayacağına dair vaatte bulunmadığı halde Amos’un duası üzerine onlara merhamet etmiştir; ama artık Amos’un halk için aracılık etmesine izin vermeyecektir (bkz. 1Sa.15:29; Yer.7:16; Yer.18:7-10 ve ilgili notlar).
7:9 tapınma yerleri... kutsal yerleri Dinsel gösterişin, kibrin ve gururun merkezleri yok edilecekti. İshak İsrail’in (Yakup’un) babası. Yarovam soyunun üzerine Yarovam’ın oğlunun yıkık hanedanlığın son temsilcisi olduğu bildirilmektedir. Tapınma yerlerinin yıkılacağı ve kral soyunun son bulacağı haberi, krallığın yok olacağı anlamına gelir.
7:11 Bkz. Amo.7:17’ye ait not. Yarovam kılıçla öldürülecek Kralın adı burada hanedanlığı temsil etmek üzere kullanılmıştır. Yarovam eceliyle ölecek (2Kr.14:29), ancak onun yerine tahta geçecek oğlu Zekeriya öldürülecektir (2Kr.15:8-10).
7:12 bilici Özellikle görüm aracılığıyla vahiy alan peygamberlere bilici denirdi (bkz. Bilgi Kutusu: Vahiy, s.1653).Amatsya, kiralık bir peygamber olarak gördüğü Amos’u küçümsemektedir. Yahuda’ya Amos Yahudalı’ydı.
7:13 kralın kutsal yeri Amatsya, İsrail’in göksel Kralı’na (RAB’be) hizmet etmesi gerekirken, Samiriye’deki krala hizmet ediyordu; bu nedenle Yarovam’a veya krallığa karşı kraliyet tapınağında peygamberlik edilmesine izin verilemezdi.
7:14 ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum Amos, peygamberlerle veya onların öğrencileriyle herhangi bir ilişkisi olmadığını söyleyerek (bkz. 1Kr.20:35’e ait not) başkası tarafından yönlendirildiği ihtimalini reddetmiş olur. sığır yetiştirirdim Bkz. Amo.1:1’e ait not.
7:16 peygamberlik etme Krş. Amo.2:12.
7:17 fahişe Amatsya’nın sürgün edilmesi, çocuklarının ölümü ve sahip oldukları mülklerin kaybedilmesinin ardından Amatsya’nın karısı yaşamını sürdürmek için fahişelik yapmak zorunda kalacaktı. kirli sayılan toprakta Vaat edilmiş topraklar içinde olmayan bir ülkede. Amatsya, tapınma düzeninin ‘murdarlık’tan uzak kalmasını sağlamakla yükümlü (bkz. Lev.10. bölüm) olduğu halde bunu yapmadığı için kendisi de ‘murdar’ sayılan bir ülkede ölecektir. İsrail halkı... sürgüne Amatsya bu sözleri daha önce (Amo.7:11)Amos’u tehdit etmek amacıyla söylemişti, ancak sonunda sözleri doğru çıktı; üstelik kendisi de sürgüne gönderilenler arasında olacaktı.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş