Markos 14:3

3 İsa Beytanya'da cüzamlı Simun'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, saf hintsümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı O'nun başına döktü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1-9 Bkz. Yu.12:1-11’e ait not.
14:3-9 Yuhanna’da bu olay, İsa Mesih’in öldüğü haftanın başlangıcından önce meydana gelir (bkz. Yu.12:1-11 ve ilgili not). Matta ve Markos, din önderlerinin nefreti ile Yahuda İskariot’un ihanetini, İsa Mesih’in ayaklarına yağ döken kadının sevgisi ve bağlılığıyla karşılaştırmak için bu olayı burada aktarmış olabilir.
14:3 Beytanya Bkz. Mat.21:17’ye ait not. sofrada otururken Ziyafetlerde yemeği sedirde uzanarak yemek âdetti. Cüzamlı Simun Bkz. Mat.26:6’ya ait not. kadın Yu.12:3’e göre, Marta ve Lazar’ın kızkardeşi Meryem. kaymaktaşından bir kap Uzun boyunlu ve sıkıca kapalı, bir seferlik kullanım için yeterli miktarda sıvı içeren ve kullanmak için kırılması gereken bir tür matara. hintsümbülü Bkz. Ezg.1:12 ve Yu.12:3’e ait notlar. yağı O’nun başına döktü Ziyafete katılanların başlarına yağ sürmek misafirperverliğin bir göstergesiydi (bkz. Mez.23:5). Kadının davranışı İsa Mesih’e olan derin bağlılığını ve sevgisini ifade eder.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş