Habakkuk 2

2
1Nöbet yerinde, gözcü kulesinde durayım,
Bakayım RAB bana ne diyecek,
Yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim.
Rab'bin Yanıtı
2Şöyle yanıtladı RAB:
“Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz.
Öyle ki, herkes bir çırpıda okusun.
3 Bu olayların zamanı gelmedi henüz.
Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir.
Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları,
Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
4Bakın şu övüngen kişiye, niyeti iyi değildir.
Ama doğru kişi sadakatiyle[a] yaşayacaktır.
5Servet aldatıcıdır.
Küstahlar kalıcı değildir;
Açgözlüdürler ölüler diyarı gibi
Ve ölüm gibi hiç doymazlar.
Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak alırlar.
6Tutsak alınanlar onları küçümseyip alay etmeyecekler mi?
‘Kendisine ait olmayanı ele geçirenin,
Haraç alarak zenginleşenin vay haline!
Daha ne kadar sürecek bu?’ demeyecekler mi?
7Haraca kestikleriniz ansızın ayaklanmayacak mı?
Uyanıp yakanıza yapışmayacaklar mı?
İşte o zaman onlar için çapul malı gibi olacaksınız.
8Birçok ulusu soyduğunuz,
Kan döktüğünüz,
Ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiğiniz için,
Halklardan sağ kalanlar da sizi soyacaklar.
9Evini haksız kazançla dolduranın,
Felaketten kaçmak için yuvasını yüksek yere kuranın vay haline!
10Birçok halkı kıyıma uğratmakla
Kendi soyunuzu utanca boğdunuz,
Kendi yıkımınızı hazırladınız.
11Duvar taşları bile haykıracak bunu
Ve yankılanacak ahşap kirişler.
12Kan dökerek kentler kuranın,
Zorbalıkla beldeler yapanın vay haline!
13Halkların bütün emeklerinin yanması,
Ulusların bütün çabalarının boşa gitmesi
Her Şeye Egemen RAB'bin işi değil mi?
14 Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,
Dünya da RAB'bin yüceliğinin bilgisiyle dolacak.
15Çıplak bedenlerini seyretmek için
Komşularına içki içirip sarhoş eden,
İçkiye zehir bile katan sizlerin vay haline!
16Onur yerine utanca boğulacaksınız.
Şimdi sıra sizde, için de çıplaklığınız görünsün.
RAB size sağ elindeki ceza dolu kâseden içirecek.
Onurunuz kırılacak, rezil olacaksınız.
17Lübnan'a ettiğiniz zorbalık kendi başınıza gelecek.
Telef ettiğiniz hayvanlar sizi dehşete düşürecek.
Çünkü insan kanı döktünüz,
Ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiniz.
18İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka?
Putu yapan, yaptığına güvenir,
Ama yaptığı ne ki, dilsiz puttan başka.
19Tahta puta, ‘Canlan!’ diyenin,
Dilsiz taşa, ‘Uyan’ diyenin
Vay haline!
Put yol gösterebilir mi?
Altınla, gümüşle kaplanmış,
Ama içinde yaşam soluğu yok.
20Oysa RAB kutsal tapınağındadır.
Sussun bütün dünya O'nun önünde.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Bkz. Hez.3:17 ve ilgili not.
2:2 Göreceklerini Bkz. örn. Yşa.1:1 ve ilgili not. yaz Bkz. Yşa.30:8; Yer.36:2 ve ilgili not.
2:3 Sonun belirtileridir “Babilliler’in sonu” söz konusudur. Bazı yorumcular bunu, Tanrı’nın kurtuluşla ilgili tasarısının tamamlanacağı son günler olarak kabul eder. bekle olacakları Sonraki bildiri, Habakkuk’un peygamberliğinden yaklaşık 6 5 yıl sonra (İÖ 539) gerçekleşecek olan Babil’in yıkılışıyla ilgilidir. Halkın RAB’bin tasarısının gerçekleşmesini beklemesi, RAB’be güvenmelerinin ve umut bağlamalarının en önemli göstergelerinden biridir (bkz. Hab.3:16-19).
2:4 övüngen kişiye Babilliler, özellikle Babil kralı kastediliyor. sadakatiyle Septuaginta’da “bana olan imanla” diye geçer. doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır Bkz. Hez.18:9; ayrıca bkz. Yşa.26. bölüm (özellikle 1-6. ayetler); Mat.1:19’a ait not; Bilgi Kutusu: İman, s.1821. Halk, Tanrı’nın tüm olanlara nasıl (ve ne zaman) müdahale edeceğine ilişkin vahyini sabırla ve imanla beklemeli, yani her şeye egemen olan Tanrı’ya güvenmeliydi. Ayetteki bu ifade, insanların iman aracılığıyla, Tanrı lütfuyla kurtuluşa kavuştukları (Rom.1:17; Gal.3:11; krş. Ef.2:8 ve ilgili not) ve imanla yaşamaları gerektiği (İbr.10:38-39; İbr.11:7) öğretisini desteklemek için YeniAntlaşma’da da kullanılır. Bu öğreti (bkz. Yar.15:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Rom.4:3,Rom.4:9,Rom.4:22-23; Gal.3:6; Yak.2:23; Yak.2:21’e ait not), 16. yüzyılda Protestan Reformu’nun temel sloganını oluşturmuştur. Ulusun kurtuluş için geçerli olan ilke (halkın her zaman RAB’be güvenmesi, kurtuluş yolunu açacaktır), ruhsal kurtuluş için de geçerlidir (kişinin RAB’be güvenmesi, yani imanı, kurtuluş yolunu açacaktır).
2:5 Açgözlüdürler ölüler diyarı gibi Bkz. Yşa.5:14 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.49:14; Özd.30:15-16 ; Özd.30:16’ya ait not.
2:6 alay etmeyecekler mi? ÖzellikleYahuda halkı (bkz. Yşa.11:3-4).
2:8 Kan döktüğünüz Bkz. Hab.1:17. Bu nedenle Babilliler’in kanı da dökülecektir (bkz. Yar.9:6 ve ilgili not).
2:9 yüksek yere Yuvasını ulaşılması olanaksız doruklara yapan kartal gibi, Babilliler de imparatorluklarının yenilmez olduğunu düşünüyorlardı (bkz. Yşa.14:4,Yşa.14:13-15; krş. Ova.3-4).
2:11 Duvar taşları bile haykıracak bunu... kirişler Babilliler’in evlerinde bulunan duvar taşları ve ahşap kirişler yağmalama yoluyla ele geçirilmişti (Yahuda’nın da buna benzer günahları vardı, krş. Yer.22:13).
2:12 vay haline ! Babilliler’in adaletsizliği kınanıyor (Yahuda’nın da buna benzer günahları vardı, krş. Mik.3:10).
2:13 emeklerinin yanması Babilliler’in inşa ettiği kentler ( Hab.1:12) yakılıp yıkılacaktır.
2:14 Habakkuk, Yşa.11:9’dan yaptığı alıntıyı genişleterek aktarır. Tanrı kibirli ve ihtişamlı Babil’i ortadan kaldıracak ve böylece kendi yüceliğini bütün dünyaya gösterecektir (bu ilkeyi, yani Tanrı’nın yargılama yoluyla yüceliğini göstermesini, tarih boyunca görmek mümkündür; krş. Çık.14:4,Çık.14:17-18; Yşa.11:9; Hezekiel: Giriş; Va.17:1-19:4 ; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
2:15 Krş. Yar.9:20-22. Babilliler’in, komşu ulusların mallarını vahş ice yağmalamalarından söz ediliyor (krş. daha sonra Yeruşalim’e yaptıkları gibi, 2Kr.25:8-21).
2:16 utanca boğulacaksınız... çıplaklığınız görünsün Babilliler başkalarına ne yaptılarsa, adil RAB onları da aynı şekilde cezalandıracaktır. RAB... sağ elindeki ceza dolu kâseden Tanrısal adaletin simgesi (bkz. Mez.16:5 ve ilgili not; Yşa.51:17,Yşa.51:21-22; Yer.25:15-17; Ağı.4:21; Va.14:9-10 ve ilgili not; Va.16:19).
2:17 Lübnan’a ettiğiniz zorbalık Babilliler’in, kendi tapınak ve saraylarını süslemek için Lübnan’ın sedir ormanlarını yağmaladıkları anlaşılmaktadır (bkz. Yşa.14:8 ve ilgili not). Telef ettiğinizhayvanlar Asur yazıtlarında, Asurlular’ın Lübnan dağlık bölgesinde düzenledikleri avlanma etkinlikleri betimlenir. Muhtemelen Babilliler de buna düşkündüler. Babilliler’in zorbalığı tüm canlıları etkiliyordu.
2:18-19 putun Krş. 1Kr.18:22. Bu sözcüğün İbranice’deki tam karşılığı ‘tanrıcıklar’ veya ‘varolmayanlar’ anlamına gelir (krş. Çık.20:4-5; Yşa.41:29; Yşa.44:9; Yer.10:15; bkz. Mez.115:4-8 ve ilgili notlar). Vay haline ! Babilliler’in putperestliği kınanıyor.
1:2-2:20 Peygamber ile Tanrı arasında geçen bu konuşma, insanlık tarihinin en eski sorularını içerir: Kötülük neden cezasız kalıyor gibi görünüyor? Tanrı neden dualara karşılık vermez oldu ? (Bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830; ayrıca bkz. Yer.12. bölüm ve Mez.73’e ait notlar.).
2:6-20 4. ayetin geniş bir yorumu olan bu ayetler, İbranice’de onar satırdan oluşan iki kısma ayrılır (Hab.1:6:14 ve Hab.2:15-20). Her bir kısım teolojik öneme sahip birer ifadeyle biter (Hab.2:14,Hab.2:20).
2:20 Oysa RAB kutsal tapınağındadır Bu ayette göksel tapınağında resmedilen RAB (krş. Yun.2:7), bütün insanları ilahi doğruluk ölçütüne göre yargılamak üzeredir (bkz. Mez.11:4-7 ve ilgili not; Mik.1:2; ayrıca bkz. Makale: Doğruluk, s.1656). Sussun bütün dünya O’nun önünde Bkz. Sef.1:7; Zek.Sef.2:13; krş. Amo.6:10; Amo.8:3 ve ilgili not.

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş