Habakkuk 3

3
Habakkuk'un Duası
1Peygamber Habakkuk'un Duası - Şigyonot[a] Makamında
2Ya RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim.
Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB,
Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.
Öfkeliyken merhametini anımsa!
3Tanrı Teman'dan,
Kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Sela[b]
Görkemi kapladı gökleri,
O'na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.
4Güneş gibi parıldıyor,
Elleri ışık saçıyor.
Gücünün gizi ellerinde.
5Yayılıyor salgın hastalıklar önüsıra,
Ardısıra da ölümcül hastalıklar.
6Duruşuyla dünyayı sarstı,
Titretti ulusları bakışıyla,
Yaşlı dağlar darmadağın oldu,
Dünya kurulalı beri var olan tepeler O'na baş eğdi.
Tanrı'nın yolları değişmezdir.
7Kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm,
Midyan konutları korkudan titriyordu.
8Ya RAB, nehirlere mi öfkelendin?
Gazabın ırmaklara mı?
Yoksa denize mi kızdın da,
Atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin?
9Gerdin yayını,
Okların içtiğin antlardır. Sela
Yeryüzünü akarsularla yardın.
10Sarsıldı dağlar seni görünce,
Seller her yanı süpürüp geçti.
Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi.
11Uçuşan oklarının pırıltısından,
Parlayan mızrağının ışıltısından,
Yerlerinde durakaldı güneş ve ay.
12Gazap içinde ilerledin yeryüzünde,
Ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin.
13Kendi halkını, seçtiğin ulusu[c] kurtarmaya geldin.
Kötü soyun başını ezdin,
Soydun onu tepeden tırnağa. Sela
14Başını kendi mızrağıyla deldin.
Askerleri fırtına gibi gelmişti bizi dağıtmaya,
Saklanan düşkünleri yok etmiş gibi seviniyorlardı.
15Sense atlarınla çiğneyip geçtin büyük denizleri,
Sularını köpürterek...
16Sesini duyunca yüreğim hopladı,
Seğirdi dudaklarım,
Kemiklerim eridi sanki,
Çözüldü dizlerimin bağı.
Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü
Sabırla bekleyeceğim.
17Tomurcuklanmasa incir ağaçları,
Asmalar üzüm vermese,
Boşa gitse de zeytine verilen emek,
Tarlalar ürün vermese de,
Boşalsa da davar ağılları,
Sığır kalmasa da ahırlarda,
18Ben yine RAB sayesinde sevineceğim,
Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.
19 Egemen RAB gücümdür benim.
Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.
Aşırtır beni yükseklerden.
Müzik şefi için: Telli sazlar eşliğinde söylenecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Peygamber Bkz. Hab.1:1 ve ilgili not. Şigyonot Bir müzik makamı veya duygusal bir şiir biçimi terimi olduğu tahmin edilmektedir.
3:2 ününü duydum Bkz. Mez.44:1; Mez.78:2-3.
3:3,9,13 Sela Müzikte duruş ifade eden bir terim olduğu tahmin edilmektedir.
3:3 Teman’dan Muhtemelen Yahuda’nın güneyinden söz ediliyor. Paran Dağı’ndan Bkz. Yas.33:2. Söz konusu coğrafya, Edom toprakları ile Sina Dağı arasında, muhtemelen Akabe Körfezi’nin kuzeybatısı veya Kadeş Barnea’nın güneyidir. dünyayı doldurdu Bkz. Hab.2:14’e ait not.
3:5 salgın... ölümcül hastalıklar Tanrı, kimi zaman bunları cezalandırma araçları olarak kullanır (krş. Çık.7:14-12:30; Lev.26:25; Mez.91:3,Mez.91:6; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
3:7 Kuşan... Midyan Edom yakınlarında yaşayan Arap oymakları. çaresizlik... korkudan İsrailliler Musa’nın önderliğinde Mısır’dan çıktıkları zaman, çevredeki halklar büyük korkuya kapılmışlardı (bkz. Çık.15:14-16; Yşu.2:9-10).
3:3-15 EskiAntlaşma ozanları (ve ozan peygamberler), Tanrı’nın gücünü gösterdiği geçmişteki olayları O’nun görünümünün geleneksel imgeleriyle birleştirir:Tanrı göksel ordularıyla gelmiştir; gök gürültüsü O’nun savaş arabası, her yönde çakan şimşekler ise oklarıdır. Sağanak yağmurla yeryüzüne inmiş ve dağlar O’nun önünde sarsılmıştır (bkz. Hak.5:4-5; Mez.18:7-15; Mez.77:16-19 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173). Bu ayetlerde, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Çık.7:20-24; Çık.14:15-31), çöl yolculukları ve vaat edilen toprakları fethetmeleri sırasındaki (Yşu.3:15-17) olaylar şiirsel biçimde anımsatılır. Bu olaylar, yüzyıllar boyu İsrail halkının umut ve iman dayanakları arasında yer alacaktır.
3:16 RAB’bin bir zamanlar halkı uğruna yaptıklarının ezgisel bir ş ekilde anıldığını duymak ( Hab.1:3-15) peygamberi öyle büyük bir hayranlıkla doldurur ki, kendini bedensel olarak zayıf hisseder. Başka bir yoruma göre ise, Babil’in Yahuda’ya karşı kullanılacağını dile getiren bildiri (Hab.1:5-11) peygamberi öylesine etkiler ki, peygamber hasta düşer ve ancak RAB’bin sonraki sözlerini işittiğinde iyileşir. bize saldıran halkın Babil’in. Sabırla bekleyeceğim Bkz. Hab.2:3 ve ilgili not; Mez.37:7.
3:18 RAB sayesinde sevineceğim Bkz. Mez.32:11; Flp.3:1; Flp.4:4. Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım Bkz. Luk.1:47.
3:1-19 Mezmurların çoğunda olduğu gibi Hab.3:2’deki yalvarış, hatırlatmalarla birlikte ( Hab.3:3-15) güven ve bağlılık ifadesi ( Hab.1:16-19) çerçevesinde yer alır.Aslında, Hab.2:4’teki yorumun (bkz. Hab.2:6-20’e ait not) karşılığı olan Habakkuk’un duası, bir mezmur olarak kullanılmaktadır (bkz. müzik ve yazım notaları, Hab.3:3,Hab.3:9,Hab.3:13,Hab.3:19).
3:17-19 Habakkuk, yakında gerçekleşecek Babil işgalinin olası korkunç sonuçlarını sıralar. Tanrı’nın takdirine her koşulda güvenmek gerektiğini öğrenmiştir (Hab.2:4); Tanrı acılara veya sıkıntılara izin verdiği zaman da Habakkuk Kurtarıcısı olan Tanrı’yı öveceğini, O’na güveneceğini belirtir (bkz. Bilgi Kutusu: İman, s.1821). Bu ayetler, Kutsal Yazılar’da imanı en güçlü şekilde açıklayan ayetlerdendir.
3:19 geyik ayağının çevikliğini verir ‘Bana sağlam temellere dayalı bir güvence sağlar’ anlamında (bkz. Mez.18:33). Müzik şefi Tapınak müzisyenlerini yöneten kişi. Bu kısım, müzik aletleri eşliğinde ezgi biçiminde söylenen tapınak dualarının bir parçasıdır (bkz. 1Ta.16:4-7). Telli sazlar Harp (günümüzdeki arpin küçük boyu) ve lir dâhil (Mez.33:2; Mez.92:3; Mez.144:9).

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş