Nahum 3

3
1Elleri kanlı kentin vay haline!
Yalanla, talanla dolu.
Yağmalamaktan geri kalmıyor.
2Kamçı şaklamaları, tekerlek gürültüleri,
Koşan atlar, sarsılan savaş arabaları,
3Saldıran atlılar, çakan kılıçlar,
Parıldayan mızraklar, yığın yığın ölüler...
Sayısız ceset.
Yürürken ayaklar takılıyor ölülere.
4Her şey o alımlı, büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu.
Fahişeliğiyle ulusları, büyüleriyle halkları kendine tutsak etti.
5Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Sana karşıyım, ey Ninova!
Savuracağım eteklerini yüzüne.
Uluslara çıplaklığını,
Halklara ayıp yerlerini göstereceğim.
6Seni pislikle sıvayıp rezil edeceğim.
Dehşetle seyredecek herkes seni.
7Seni kim görse kaçacak.
‘Harabeye döndü Ninova’ diyecekler,
‘Kim dövünecek onun için?
Nereden bulalım onu avutacak birilerini?’ ”
8Sen No-Amon'dan[a] daha mı üstünsün?
O kent ki, kanallar arasındaydı,
Suyla çevrelenmişti,
Kalesi Nil Irmağı, surlarıysa sulardı.
9Kûş ve Mısır onun sınırsız gücünün kaynağıydı.
Pût ve Luv da yandaşlarıydı.
10Öyleyken tutsak düştü, halkı sürüldü.
Yavruları köşe başlarında paramparça edildi.
Soyluları için kura çekildi,
Zincire vuruldu ileri gelenleri.
11Acıyla kendinden geçeceksin, ey Ninova,
Düşmanlarından korunacak yer arayacaksın.
12Senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi gibidir.
Bir silkeleyişte yiyenin ağzına düşecekler.
13Askerlerine bak! Kadın gibi hepsi.
Kapıların ardına kadar düşmana açık.
Ateş yiyip bitirmiş kapı sürgülerini.
14Kuşatma vakti için su biriktir kendine,
Savunmanı güçlendir.
Tuğla yapmak için kili çiğne,
Kalıpları hazırla.
15Orada ateş seni yiyip bitirecek,
Kılıç seni kesip biçecek.
Genç çekirgelerin yiyip bitirdiği ekin gibi yok olacaksın.
Çekirgeler gibi, genç çekirgeler gibi çoğalmalısın.
16Tüccarlarının sayısı gökteki yıldızlardan çok.
Ama düşmanların genç çekirgeler gibi ülkeyi talan edip gidecekler.
17Koruyucularınla görevlilerin serin günlerde duvarlara konan çekirgeler gibidir,
Güneş doğunca uçup kayıplara karışan çekirge sürüsü gibi.
18Ey Asur Kralı, yöneticilerin öldü,
Uyudu sonsuza dek soyluların.
Halkın dağlara dağıldı.
Onları toplayacak kimse yok.
19Uğradığın felaketten kurtuluş yok, yaraların ölümcül.
Başına gelenleri duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar.
Çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Elleri kanlı kentin Ninovalılar, fethettikleri yerin halkını hunharca katletmeleriyle ünlüydüler.
3:1-3 Bkz. Yoe.2:3-11’e ait not.
3:3 yığın yığın ölüler Çeşitli tarihsel kayıtlarda,Asur Kralı III. Şalmaneser’in, düşman kentlerden birinin çıkışında kesik başlardan oluşan bir piramit dikmekle övündüğü belirtilir. Başka Asur krallarının da, yenilgiye uğratılan kent kapılarının yanına cesetleri odun gibi yığdığı bilinmektedir. Nahum burada,Asurlular’ın vahş etini anlatan öz ve çarpıcı bir tasvirde bulunmuştur.
3:4 fahişenin... Fahişeliğiyle İnsanları Ninova’ya çeken servet ve zenginliğin cazibesinden veya putperestlerin tapınmalarında yapılan cinsel ahlâksızlıktan söz ediliyor olabilir. büyücü... büyüleriyle Putperestliğe ait uygulamalar (bkz. Yas.18:10; Yas.18:9-11’ e ait not).
3:5 Savuracağım eteklerini yüzüne Fahişelere ve zina edenlere verilen genel bir ceza (bkz. Nah.1:8 ve Yer.13:22’ye ait notlar).
3:7 Kim... ? Nereden... ? Kimse Ninova’ya merhamet göstermeyecektir.
3:8 No-Amon’dan Mısır’ın Tebes diye de bilinen eski başkenti. Bugünkü Luksor ve Karnak kentlerinin bulunduğu bölgede kuruluydu. İÖ 663’te Asurlular tarafından yıkıldı.
3:9 Pût ve Luv Luv, bugünkü Libya’dır; Put ve Luv (Libya) aynı halk olduğundan, bu ifade “Put (yani Luv)” diye de yazılabilir (bkz. Hez.30:5’e ait not; ayrıca krş. Yar.10:6’ya ait not).
3:10 Yavruları köşe başlarında paramparça edildi Bkz. Mez.137:9; Yşa.13:16; Hoş.13:16 ve ilgili notlar. Zincire vuruldu ileri gelenleri Asur kralları tutsaklarına bunu sık sık yapardı; örneğin, KralAsurbanipal yakalanan bir öndere böyle davrandığını ifade eder: “Ona bir köpek zinciri taktım ve onu Ninova’nın doğu kapısında bir köpek kulübesinde yaşamaya zorladım”. Bir kere daha RAB’bin yargısının adil ve yerinde olduğu vurgulanmaktadır.
3:11 kendinden geçeceksin Muhtemelen Tanrı’nın gazabından ötürü (bkz. Yşa.51:17; Yer.25:15 ve ilgili notlar).
3:12 incir ağacının ilk olgunlaşan meyveleri gibidir Ninova’yı ele geçirecek kralların kentin zenginliğini yağmalama arzusu için yapılan benzetme.
3:13 Askerlerine bak! Kadın gibi hepsi İş galci ordulara karşı koyamayacak kadar zayıftılar (bkz. Nah.1:8’e ait not).
3:14 Kuşatma öncesi yapılan hazırlıklardan söz edilmektedir. Ancak askeri bakımdan çok güçlü olan Ninova’nın bu hazırlıkları yapmasının hiçbir yararı olmayacaktır; bunlar alaycı ifadelerdir (krş. Nah.2:1 ve ilgili not).
3:15 Orada Güçlü surlarının içinde. ateş seni yiyip bitirecek Tarihsel kayıtlar ve arkeolojik bulgular bu olayı doğrulamaktadır. Asur Kralı, sarayını kuşatan alevler arasında can vermiştir.
3:17 çekirgeler Bkz. Yoe.1:4’e ait not. Ninovalı yetkililerin kenti nasıl sömürdüklerini ve gerçekleşen saldırı karşısında apar topar kaçışlarını ifade eden bir benzetmedir. kayıplara karışan Asurlular’ın eski önderleri. Ninovalı yetkililer de aynı şekilde iz bırakmadan ortadan kaybolacaklardır. Ninova’nın yıkıntıları, 1845’te yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılana dek yüzyıllar boyunca toprak altında kalacaktı (bkz. Sef.2:13’e ait not).
3:18 Asur Kralı Muhtemelen Ninova’nın düşüşü sırasında krallık yapan Kral Sin-Şarra-İşkun.
3:19 yaraların ölümcül Bkz. Nah.1:8’e ait not. “Büyük kent” Ninova (Yun.1:2; Yun.3:2; Yun.4:11; bkz. Yun.3:3’e ait not), Tanrı’nın Peygamber Nahum aracılığıyla bildirdiği sözün yerine gelmesiyle İÖ 612’de eski görkemine bir daha kavuşamamak üzere yıkıldı. Ninova o kadar tahrip edildi ki, bir daha asla kurulamadı ve birkaç yüzyıl içinde rüzgârın savurduğu kumlarla tamamen örtüldü.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş