1. Krallar 3:3

3Süleyman babası Davut'un kurallarına uyarak RAB'be olan sevgisini gösterdi. Ancak hâlâ çeşitli tapınma yerlerinde kurban sunuyor, buhur yakıyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2-3 Bkz. Çık.20:24; Say.33:52; Yas.7:5; Yas.12:3,Yas.12:5,Yas.12:8,Yas.12:13-14. İsrail halkının, Kenanlılar’ın putperest tapınmalarda kullandığı sunakları RAB’be tapınmak amacıyla bile olsa kullanmaları yasaktı (Say.33:52; Yas.7:5; Yas.12:3). Başka yerlerde tapınmanın en büyük tehlikesi, RAB’be tapınırken putperestliğe ait uygulamaları tapınmaya dâhil etmekti ve öyle de oldu. Krallık döneminde başta sadece RAB’be tapınmak için kullanılan yerler, gitgide hem RAB’be hem de Baal’a tapınmak için kullanılmaya başlandı. İsrailliler bu şekilde RAB’bin antlaşmasını bozmuş oluyorlardı (2Kr.17:7-18; 2Kr.21:2-9; 2Kr.23:4-25). 2Kr.17:7-23’te, halkın sürgünle cezalandırılmasının nedeninin bu olduğu belirtilir.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş