1. Krallar 3:4-15

4Tapınma yerlerinin en ünlüsü Givon'daydı. Kral Süleyman oraya giderek sunakta bin yakmalık sunu sundu. 5RAB Tanrı, Givon'da o gece rüyada Süleyman'a görünüp, “Sana ne vermemi istersin?” diye sordu.
6Süleyman, “Kulun babam Davut'a büyük iyilikler yaptın” diye karşılık verdi, “O sana bağlı, doğru, bütün yüreğiyle dürüst biri olarak yolunda yürüdü. Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun.
7“Ya RAB Tanrım! Ben henüz çocuk denecek bir yaşta, yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. 8İşte kulun kendi seçtiğin kalabalık halkın, sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. 9Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki, iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir!”
10Süleyman'ın bu isteği Rab'bi hoşnut etti. 11-12Tanrı ona şöyle dedi: “Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin; isteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir. 13Sana istemediklerini de vereceğim: Yaşadığın sürece öbür kralların erişemeyeceği bir zenginlik ve onura ulaşacaksın. 14Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen, sana uzun ömür de vereceğim.”
15Süleyman uyanınca bunun bir rüya olduğunu anladı. Sonra Yeruşalim'e gitti, Rab'bin Antlaşma Sandığı'nın önünde durup yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Ayrıca bütün görevlilerine de bir şölen verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:4 Tapınma yerlerinin en ünlüsü Çünkü Buluşma Çadırı ve tunç sunak orada bulunuyordu (bkz. 1Ta.21:29; 2Ta.1:2-6) ve önceden bulundukları Şilo’nun Filistliler tarafından yıkılmasının ardından Givon’a götürülmüşlerdi (bkz. 1Sa.7:1’e ait not).
3:5 rüyada Tanrı’nın rüyalar yoluyla sözlerini iletmesinden, Eski Antlaşma’da olduğu kadar (bkz. Yar.28:12; Yar.31:11; Yar.46:2; Say.12:6; Hak.7:13; Dan.2:4; Dan.7:1) YeniAntlaşma’da da (bkz. örn. Mat.1:20; Mat.2:12,Mat.2:22) söz edilir.
3:6 iyilikler Bkz. 2Sa.7 :8-16 ve Mez.6 :4’ e ait notlar.
3:7 çocuk denecek bir yaşta Süleyman, kral olduğunda yirmi yaşlarındaydı (bkz. 1Kr.2:11-12).
3:8 sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın RAB’bin İbrahim’e (Yar.13:16; Yar.22:17-18) ve Yakup’a (Yar.32:12) verdiği vaatlerden biri daha yerine gelmişti.
3:9 sezgi dolu bir yürek Bir mesele hakkında doğru ve bilgece karar verebilmek için tarafları sabırla dinleme becerisini de içeren bu özellik, iyi bir kralda bulunması beklenen özelliklerdendi (krş. Yşa.11:2-5).
3:14 yollarımda yürürsen, sana uzun ömür de vereceğim Bkz. Yas.17:20. Ancak Kral Süleyman antlaşmaya bağlı kalmadı (Yas.11:6) ve altmış yaşından daha uzun yaşamadı (krş. 1Kr.11:42).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş