Yaratılış 31:11

11Düşümde Tanrı'nın meleği bana, ‘Yakup!’ diye seslendi. ‘Buyur’ dedim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
31:1-55 Yakup’un Lavan’dan kaçışı, daha sonra İsrailliler’in Mısır’dan kaçışıyla çeşitli benzerlikler gösterir: (1) Tanrı’nın Yakup’u kutsaması, Lavan ve oğullarının ona karşı düşmanlık beslemesine neden olur ; tıpkı Tanrı’nın İsrailliler’i kutsamasının Firavun’da düşmanlık uyandıracağı gibi; (2) Yakup yanına, Lavan için çalışarak edinmiş olduğu serveti alarak gider, İsrailliler de Mısırlılar için çalışarak edindikleri servetleriyle Mısır’dan ayrılacaktır; (3) Yakup kaçarken Fırat Irmağı’nı geçer, İsrailliler’in Kızıldeniz’i geçmesi gibi; (4) Lavan yanına adamlarını alıp Yakup’un peşinden gider, Firavun da ordusuyla İsrailliler’in peşinden gidecektir.
31:11 Tanrı’nın meleği Bkz. Yar.16:7’ye ait not. Buyur Bkz. Yar.22:1’e ait not.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş