• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:4-6 kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip Grekçesi’nden “kendi bedenini denetleyebilmesi ve iş konusunda haksızlık edip” diye de çevrilebilir.
4:6-8 Bu ayetlerde, cinsel yönden pak kalmayı gerektiren üç neden görülür:(1) Bu günahı işleyenlerin Rab’bin yargısına uğrayacak olmaları ; (2) Tanrı’nın imanlıları kutsal bir yaşama çağırmış olması ve (3) cinsel günahın imanlıları kutsal kılmak için Kutsal Ruhu’nu veren Tanrı’ya karşı işlenmesi.
4:6 haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır Cinsel günahlar sadece işleyenlere değil, çevresindekilere de zarar verir. Örneğin, zina eden kişi eşine karşı suç işlemiş olur; evlilik dışı cinsel ilişkide bulunan kişi de, gelecekte eşi olacak kişiyle paylaşacağı birliği ve yetkiyi başkasıyla paylaşarak evliliğine karşı şimdiden suç işlemiş olur.
4:9 Kardeşlik sevgisi Bu terimin Grekçesi, aynı babadan olan çocukların arasındaki karşılıklı sevgiyi anlatmak için kullanılan “filadelfia”dır. Yeni Antlaşma’da, Göksel Baba’nın çocukları olan imanlıların sevgisini anlatmak için kullanılır. Tanrı... öğretti Bkz. Yşa.54:13; Yu.6:45; 1Ko.2:13.
4:11 ellerinizle çalışmayı Putperest Grekler’in tersine, imanlılar çalışmanın Tanrı’nın gözünde büyük değeri olduğunu bilmeli ve geçinmek için çalışmayı ciddiye almalıydılar.Ancak bazı Selanikliler, Mesih’in çok yakında döneceğini umduklarından dolayı (bkz. 2Se.3:11) işlerini savsaklıyor, ihtiyaçlarının başkaları tarafından karşılanmasını bekliyorlardı.
4:12 kimseye muhtaç olmadan Grekçesi’nden “bir şeye muhtaç olmadan” diye de çevrilebilir. İşsiz güçsüz gezindikleri için muhtaç duruma düşen imanlılar, Tanrı’nın çalışmakla ilgili sözlerine uymayan imanlılardı.
4:13 umudu olmayan öbür insanlar Mezar taşları ve yazılı eserler, ilk yüzyılda yaşayan putperestlerin ölümden korktuklarını ortaya koymaktadır. İmanlıların, İsa Mesih’in dirilişinden ötürü, ölüm ve ölümden sonrasıyla ilgili bir güvencesi vardır (bkz. Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660; Umut, s.1666; 1Ko.11:20-24, 55-57; Flp.1:21:23 ; İbr.2:14-15). gözlerini yaşama kapamış olanlar Grekçesi’nden birebir çevirisi “uyumuş olanlar”. İmanlı için uyku, ölümü tanımlamaya uygun bir sözcüktür; çünkü ölümün dehşeti, diriliş güvencesiyle ortadan kaldırılmıştır (bkz. Bilgi Kutusu: Diriliş, s.1704). Bazı Selanikliler Pavlus’u yanlış anlamışlardı ; Mesih’in dönüşüne dek imanlıların sağ kalacağını sanıyorlardı.Aralarından ölenler olduğunu görünce, “Bu kişiler o yüce günde yer alacak mı?” gibi sorular sormaya başlamışlardı (bkz. 1Se.4:15’e ait not).

Videolar

1. Selanikliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus Müjde'yi yaymak için yaptığı ikinci yolculukta Selanik Kenti'ne uğradı1. Bu işlek liman kenti, Roma İmparatorluğu'nun Makedonya eyaletinin de başkentiydi. Pavlus'un ziyareti oldukça kısa sürdü. O kadar çok kişiyi İsa'ya döndürdü ki, Yahudi önderler halkı ayaklandırarak onu kenti terk edip yoluna devam etmeye zorladı. Pavlus, ayrılışından sonra çeşitli sıkıntılarla karşılaşan yeni inanlılar için çok kaygı çekiyordu2. Durumlarını öğrenmek ve onları yüreklendirmek için Timoteos'u Atina'dan Selanik'e gönderdi. Timoteos Selanik'teyken Pavlus Korint'e geçti3. Mektup kaleme alındığı sıralarda Timoteos, Selanik'teki inanlıların gösterdiği gelişmelerle ilgili olumlu haberlerle Pavlus'un yanına dönmüştü4. Elç. 18:12'de Pavlus'un Korint'teki Vali Gallio'nun önüne nasıl çıkarıldığını okuyoruz. Gallio'nun, İ.S. 51-52 yılları arasında Korint'te görev yaptığını belirten yazıt sayesinde, bu mektubun İ.S. 50 yılı dolaylarında yazıldığını anlıyoruz.

Mektubun İçeriği: Mektup, Selanik kilisesi için Tanrı'ya sunulan teşekkürle başlıyor5. Selanik'teki inanlılar, baskılara dayanmakla kalmayıp Müjde'yi civar bölgede de yaymışlardı. Pavlus, arkadaşlarıyla birlikte Selanik'teyken nasıl bir yaşam sürdüğünü, Selanikliler için nasıl kaygılandığını hatırlatıyor6 ve onları tekrar görmeyi ne denli arzuladığını dile getiriyor7. Pavlus, iman konusundaki eksiklerini tamamlamak istiyor. O güne kadarki gayretlerini överken daha da ilerlemelerini arzu ediyor8. Böylece onları ahlaksızlıktan uzak kalmaya çağırıyor9, birçok alanda yüreklendiriyor10.

Pavlus, Selanik'teki inanlıların aklını kurcalayan şu soruya değiniyor: Mesih tekrar gelmeden ölen inanlılara ne olacak? Umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmelerini önlemek için11 Mesih'in gelişinde ilk dirilecek olanların Mesih'e ait olarak ölenler olduğunu söylüyor. Mesih'in ikinci gelişi işlenen önemli konulardan biridir12.

Ana Hatlar:

1:1-10 Selanikli inanlılar için sunulan şükranlar
2:1-16 Pavlus'un Selanik'teki etkinlikleri
2:17-3:13 Pavlus'un kaygıları, Selanik'ten gelen iyi haberler
4:1-12 Tanrı'yı hoşnut etmenin yolu
4:13-5:11 Mesih'in ikinci gelişi
5:12-28 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş