Yaratılış 38:8

8 Yahuda Onan'a, “Kardeşinin karısıyla evlen” dedi, “Kayınbiraderlik görevini yap. Kardeşinin soyunu sürdür.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
38:1-30 Bölüm, Tanrı’nın kutsal halkı olarak İsrailliler’in Kenanlılar arasında yaşarken karşılaşabilecekleri tehlikeleri gösterir (bkz. Yar.15:16 ve ilgili not). Sonraki yıllarda İsrailliler Mısır’da yaş arken yerli halktan ayrı tutuldukları için (Yar.43:32; Yar.46:34) kimliklerini yitirmeden bir ulus olarak gelişebileceklerdir. Bölümde anlatılan olaylar, Yahuda’nın karakterinin Yusuf’unkiyle (39. bölüm) tezat oluşturduğunu ve İsrailliler arasında o neslin önderi olan Yusuf’un ahlâki açıdan Yahuda’dan üstün olduğunu gösterir (bkz. Yar.37:5-9).
38:8 ‘Kayınbirader (Levirit) evliliği’ olarak bilinen geleneğin özeti. Bu yasal yükümlülüğün detayları daha sonra Kutsal Yasa verilirken İsrailliler’e bildirilecektir (bkz. Yas.25:5-6 ve ilgili not; krş. Mat.22:24 ve ilgili not). Bu geleneğin bir örneği Rut.4:5’te görülür (bkz. ilgili not), ancak orada bu durum en yakın akraba olmak üzere genişletilmiştir (Rut.3:12 ve ilgili not; Rut.2:20’ye ait not), çünkü ne Boaz ne de “en yakın akraba” olarak söz edilen kişi Rut’un kayınbiraderiydi.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş