Çölde Sayım 31

31
Midyanlılar'dan Öç Alınıyor
1-2RAB Musa'ya, “Midyanlılar'dan İsrailliler'in öcünü al; sonra ölüp atalarına kavuşacaksın” dedi.
3Bunun üzerine Musa halka, “Midyanlılar'a karşı savaşmak ve onlardan RAB'bin öcünü almak üzere aranızdan adamlar silahlandırın” dedi, 4“Savaşa İsrail'in her oymağından bin kişi gönderin.”
5Böylece İsrail'in her oymağından biner kişi olmak üzere 12 000 kişi seçilip savaşa hazırlandı. 6Musa onları –her oymaktan biner kişiyi– ve Kâhin Elazar oğlu Pinehas'ı savaşa gönderdi. Pinehas yanına kutsal yere ait bazı eşyaları ve çağrı borazanlarını aldı. 7RAB'bin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca, Midyanlılar'a savaş açıp bütün erkekleri öldürdüler. 8Öldürdükleri arasında beş Midyan kralı –Evi, Rekem, Sur, Hur ve Reva– da vardı. Beor oğlu Balam'ı da kılıçla öldürdüler. 9Midyanlı kadınlarla çocuklarını tutsak alıp bütün hayvanlarını, sürülerini, mallarını yağmaladılar. 10Midyanlılar'ın yaşadığı bütün kentleri, obaları ateşe verdiler. 11İnsanları, hayvanları, yağmalanmış bütün malları yanlarına aldılar. 12Tutsaklarla yağmalanmış malları Şeria Irmağı'nın yanında, Eriha karşısında, Moav ovalarındaki ordugahta konaklayan Musa'yla Kâhin Elazar'a ve İsrail topluluğuna getirdiler.
13Musa, Kâhin Elazar ve topluluğun önderleri onları karşılamak için ordugahın dışına çıktılar. 14Musa savaştan dönen ordu komutanlarına –binbaşılara, yüzbaşılara– öfkelendi.
15Onlara, “Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?” diye çıkıştı, 16 “Bu kadınlar Balam'ın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsrailliler'in RAB'be ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden RAB'bin topluluğu arasında ölümcül hastalık başgösterdi. 17Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. 18Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın.
19“Aranızda birini öldüren ya da öldürülen birine dokunan herkes yedi gün ordugahın dışında kalsın. Üçüncü ve yedinci gün kendinizi de tutsaklarınızı da günahtan arındıracaksınız. 20Her giysiyi, deriden, keçi kılından, tahtadan yapılmış her nesneyi arındıracaksınız.”
21Bundan sonra Kâhin Elazar, savaştan dönen askerlere, “RAB'bin Musa'ya buyurduğu yasanın kuralı şudur” dedi, 22-23“Altını, gümüşü, tuncu, demiri, kalayı, kurşunu –ateşe dayanıklı her nesneyi– ateşten geçireceksiniz; ancak bundan sonra temiz sayılacak. Ayrıca temizlenme suyuyla da arındıracaksınız. Ateşe dayanıklı olmayan nesneleri sudan geçireceksiniz. 24Yedinci gün giysilerinizi yıkayın. Böylece temiz sayılacaksınız. Sonra ordugaha girebilirsiniz.”
Yağmalanan Malın Paylaştırılması
25RAB Musa'ya şöyle dedi: 26“Sen, Kâhin Elazar ve topluluğun aile başları ele geçirilen insanlarla hayvanları sayacaksınız. 27Ele geçirilenleri savaşa katılan askerlerle topluluğun geri kalanı arasında paylaştıracaksınız. 28Savaşa katılan askerlere düşen paydan –insan, sığır, eşek, davardan– vergi olarak RAB'be beş yüzde bir pay ayıracaksın. 29Bu vergiyi askerlere düşen yarı paydan alacak, RAB'be armağan olarak Kâhin Elazar'a vereceksin. 30Öbür İsrailliler'e düşen yarıdan, gerek insanlardan, gerek hayvanlardan –sığır, eşek, davardan– ellide birini alıp RAB'bin Konutu'nun hizmetinden sorumlu olan Levililer'e vereceksin.” 31Musa'yla Kâhin Elazar RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar.
32Savaşa katılan askerlerin ele geçirdiklerinden kalanlar şunlardı:
675 000 davar, 3372 000 sığır, 3461 000 eşek, 35erkekle yatmamış 32 000 kız.
36Savaşa katılan askerlere düşen yarı pay da şuydu: 337 500 davar, 37bunlardan RAB'be vergi olarak 675 davar verildi; 3836 000 sığır, bunlardan RAB'be vergi olarak 72 sığır verildi; 3930 500 eşek, bunlardan RAB'be vergi olarak 61 eşek verildi; 4016 000 kişi, bunlardan RAB'be vergi olarak 32 kişi verildi.
41Musa, RAB'bin kendisine buyurduğu gibi, RAB'be ayrılan vergiyi Kâhin Elazar'a verdi.
42Musa'nın savaşa katılan askerlerden alıp İsrailliler'e ayırdığı yarı pay şuydu: 43Topluluğa düşen yarı pay 337 500 davar, 4436 000 sığır, 4530 500 eşek, 4616 000 kişi.
47Musa, RAB'bin kendisine buyurduğu gibi, İsrailliler'e düşen yarı paydan her elli kişiden ve hayvandan birini alıp RAB'bin Konutu'nun hizmetinden sorumlu olan Levililer'e verdi.
48Ordu komutanları –binbaşılar ve yüzbaşılar– Musa'ya gidip, 49“Efendimiz, yönetimimiz altındaki askerleri saydık, eksik yok” dediler, 50“İşte, ele geçirdiğimiz altın eşyaları –pazıbentleri, bilezikleri, yüzükleri, küpeleri, kolyeleri– getirdik. Günahlarımızı bağışlatmak için bunları RAB'be sunuyoruz.”
51Musa'yla Kâhin Elazar altını, her tür işlenmiş altın eşyayı onlardan aldılar. 52Binbaşı ve yüzbaşılardan alıp RAB'be armağan olarak sundukları altının toplam ağırlığı 16 750 şekeldi[a]. 53Savaşa katılan her asker kendine yağmalanmış maldan almıştı.
54Musa'yla Kâhin Elazar binbaşı ve yüzbaşılardan aldıkları altını İsrailliler için RAB'bin önünde bir anımsatma sunusu olarak Buluşma Çadırı'na getirdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

31:1-2 atalarına kavuşacaksın Bkz. Yar.25:8’e ait not.
31:3 RAB’bin öcünü Midyanlılar, İsrailliler’i zina etmeye ve Baal’a tapınmaya ayartmıştı (bkz. Say.25:16-18).
31:6 Pinehas’ı Bkz. Say.25:8. Savaşa giderken yanına Buluşma Çadırı’na ait kutsal eşyaları alması, bunu RAB’bin savaşı olarak gördüğünü gösterir.
31:8 Balam’ı da... öldürdüler Balam büyü yoluyla yapamadığını (22-24. bölümler), Midyanlılar’a verdiği öğütle (Say.31:16) neredeyse başaracaktı.
31:9-18 İsrailli askerler Midyanlı erkekleri öldürdüler, ancak kadınlara ve çocuklara dokunmadılar. Musa sadece Peor’daki ahlâksızlığa karışmamış bakirelerin sağ kalabileceğini buyurdu. Suçlu kadınlar ise İsrailli erkeklerin miras haklarını tehlikeye düşürebilecek erkek çocuklarıyla birlikte öldürüldü (Say.31:15-17).

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş