Çölde Sayım 7

7
Önderlerin Rab'be Verdiği Armağanlar
1Musa konutu bitirdiği gün onu meshetti. Onu ve içindeki bütün eşyaları, sunağı ve bütün takımlarını da meshedip adadı. 2-3Sonra İsrail ileri gelenleri, sayılanlardan sorumlu olan aile ve oymak önderleri armağanlar sundular. RAB'be armağan olarak üstü kapalı altı araba ve on iki öküz getirdiler: Her iki önder için bir araba, her önder için bir öküz. Bu armağanları konutun önüne getirdiler.
4-5Sonra RAB Musa'ya, “Bunları Buluşma Çadırı'ndaki hizmetlerde kullanılmak üzere onlardan alıp yapacakları işe göre Levililer'e ver” dedi.
6Musa arabaları, öküzleri alıp Levililer'e verdi. 7Yapacakları işe göre Gerşonoğulları'na iki arabayla dört öküz, 8Merarioğulları'na da dört arabayla sekiz öküz verdi. Bunlar Kâhin Harun oğlu İtamar'ın sorumluluğu altında yapıldı. 9Kehatoğulları'na ise bir şey vermedi. Çünkü onların görevi kutsal eşyaları omuzlarında taşımaktı.
10Meshedilen sunağın adanması için önderler armağanlarını sunağın önüne getirdiler. 11Çünkü RAB Musa'ya, “Sunağın adanması için her gün bir önder kendi armağanını sunacak” demişti.
12Birinci gün Yahuda oymağından Amminadav oğlu Nahşon armağanlarını sundu. 13Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli[a] ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel[b] ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 14buhur dolu on şekel[c] ağırlığında altın bir tabak; 15yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 16günah sunusu için bir teke; 17esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Amminadav oğlu Nahşon'un getirdiği armağanlar bunlardı.
18İkinci gün İssakar oymağı önderi Suar oğlu Netanel armağanlarını sundu. 19Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 20buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 21yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 22günah sunusu için bir teke; 23esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Suar oğlu Netanel'in getirdiği armağanlar bunlardı.
24Üçüncü gün Zevulun oymağı önderi Helon oğlu Eliav armağanlarını sundu. 25Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 26buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 27yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 28günah sunusu için bir teke; 29esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Helon oğlu Eliav'ın getirdiği armağanlar bunlardı.
30Dördüncü gün Ruben oymağı önderi Şedeur oğlu Elisur armağanlarını sundu. 31Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 32buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 33yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 34günah sunusu için bir teke; 35esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Şedeur oğlu Elisur'un getirdiği armağanlar bunlardı.
36Beşinci gün Şimon oymağı önderi Surişadday oğlu Şelumiel armağanlarını sundu. 37Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 38buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 39yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 40günah sunusu için bir teke; 41esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Surişadday oğlu Şelumiel'in getirdiği armağanlar bunlardı.
42Altıncı gün Gad oymağı önderi Deuel oğlu Elyasaf armağanlarını sundu. 43Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 44buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 45yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 46günah sunusu için bir teke; 47esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Deuel oğlu Elyasaf'ın getirdiği armağanlar bunlardı.
48Yedinci gün Efrayim oymağı önderi Ammihut oğlu Elişama armağanlarını sundu. 49Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 50buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 51yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 52günah sunusu için bir teke; 53esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Ammihut oğlu Elişama'nın getirdiği armağanlar bunlardı.
54Sekizinci gün Manaşşe oymağı önderi Pedahsur oğlu Gamliel armağanlarını sundu. 55Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 56buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 57yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 58günah sunusu için bir teke; 59esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Pedahsur oğlu Gamliel'in getirdiği armağanlar bunlardı.
60Dokuzuncu gün Benyamin oymağı önderi Gidoni oğlu Avidan armağanlarını sundu. 61Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 62buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 63yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 64günah sunusu için bir teke; 65esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Gidoni oğlu Avidan'ın getirdiği armağanlar bunlardı.
66Onuncu gün Dan oymağı önderi Ammişadday oğlu Ahiezer armağanlarını sundu. 67Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 68buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 69yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 70günah sunusu için bir teke; 71esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Ammişadday oğlu Ahiezer'in getirdiği armağanlar bunlardı.
72On birinci gün Aşer oymağı önderi Okran oğlu Pagiel armağanlarını sundu. 73Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 74buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 75yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 76günah sunusu için bir teke; 77esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Okran oğlu Pagiel'in getirdiği armağanlar bunlardı.
78On ikinci gün Naftali oymağı önderi Enan oğlu Ahira armağanlarını sundu. 79Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 80buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 81yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 82günah sunusu için bir teke; 83esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Enan oğlu Ahira'nın getirdiği armağanlar bunlardı.
84Sunak meshedildiğinde İsrail önderlerinin adanması için sunduğu armağanlar şunlardı: On iki gümüş tabak, on iki gümüş çanak, on iki altın tabak; 85her gümüş tabağın ağırlığı 130 şekel, her çanağın ağırlığı yetmiş şekeldi. Bütün gümüş eşyaların toplam ağırlığı 2 400 kutsal yerin şekeliydi[ç]. 86Buhur dolu on iki altın tabağın her birinin ağırlığı on kutsal yerin şekeliydi. Bütün altın tabakların toplam ağırlığı 120 şekeldi[d]. 87Yakmalık sunu için tahıl sunularıyla birlikte sunulan hayvanların sayısı on iki boğa, on iki koç, bir yaşında on iki erkek kuzuydu; günah sunusu için de on iki teke sunuldu. 88Esenlik kurbanı için sunulan hayvanların sayısı yirmi dört sığır, altmış koç, altmış teke, bir yaşında altmış kuzuydu. Sunak meshedildikten sonra, adanması için verilen armağanlar bunlardı.
89Musa RAB'le konuşmak için Buluşma Çadırı'na girince, Levha Sandığı'nın Bağışlanma Kapağı'nın[e] üstündeki iki Keruv arasından kendisine seslenen sesi duydu. RAB Musa'yla bu şekilde konuştu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-89 Bkz. Çık.40. bölüm. On iki oymağın önderlerinin sunduğu armağanlardan, Harunoğulları’nın kutsamasının (Say.6:24-26) ardından söz edilmesi yerindedir; RAB’bin vaat ettiği kutsamalara karşılık olarak, on iki gün boyunca O’na armağanlar sunulmuştur.
7:12-78 RAB’be armağanlar sunma sırası, halkın yürüyüş düzenindeki sırayla aynıdır.
7:17,23 esenlik kurbanı Bkz. Lev.3:1’e ait not.
7:19 kutsal yerin şekeli Bkz. Çık.30:13’e ait not.
7:89 Bağışlanma Kapağı Bkz. Çık.25:17’ ye ait not.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş