Çölde Sayım 23

23
Balam'ın İlk Bildirisi
1Balam Balak'a, “Burada benim için yedi sunak kur ve yedi boğayla yedi koç hazırla” dedi.
2Balak onun dediğini yaptı. Balak'la Balam her sunağın üstünde birer boğayla koç sundular.
3Sonra Balam Balak'a, “Ben az öteye gideceğim, sen yakmalık sununun yanında bekle” dedi, “Olur ki, RAB karşıma çıkar. Bana ne açıklarsa, sana bildiririm.” Sonra çıplak bir tepeye çıktı.
4Tanrı Balam'a göründü. Balam Tanrı'ya, “Yedi sunak kurdum, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundum” dedi.
5RAB Balam'a ne söylemesi gerektiğini bildirerek, “Balak'a git, ona şu haberi ilet” dedi.
6Böylece Balam Balak'ın yanına döndü. Onun Moav önderleriyle birlikte yakmalık sunusunun yanında durduğunu gördü. 7Sonra şu bildiriyi iletti:
“Balak beni Aram'dan,
Moav Kralı beni doğu dağlarından getirdi.
‘Gel, benim için Yakup soyuna lanet oku’ dedi,
‘Gel, İsrail'in yıkımını dile.’
8Tanrı'nın lanetlemediğini
Ben nasıl lanetlerim?
RAB'bin yıkımını istemediği kişinin yıkımını
Ben nasıl isteyebilirim?
9Kayaların doruğundan görüyorum onları,
Tepelerden bakıyorum onlara.
Tek başına yaşayan,
Uluslardan kendini soyutlayan
Bir halk görüyorum.
10Kim Yakup soyunun tozunu
Ve İsrail'in dörtte birini sayabilir?
Doğru kişilerin ölümüyle öleyim,
Sonum onlarınki gibi olsun!”
11Balak Balam'a, “Bana ne yaptın?” dedi, “Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni getirdim. Oysa sen onları kutsadın!”
12Balam, “Ben ancak RAB'bin söylememi istediği şeyleri söylemeliyim” diye yanıtladı.
Balam'ın İkinci Bildirisi
13Bunun üzerine Balak, “Ne olur, benimle gel” dedi, “Onları görebileceğin başka bir yere gidelim. Onların hepsini görmeyeceksin, bir kesimini göreceksin. Oradan onlara benim için lanet oku.” 14Böylece Balak Balam'ı Pisga Dağı'ndaki Gözcüler Yaylası'na götürdü. Orada yedi sunak kurdu, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu.
15Balam Balak'a, “Az ötede RAB'be danışacağım, sen burada yakmalık sununun yanında bekle” dedi.
16RAB Balam'a göründü, ne söylemesi gerektiğini bildirerek, “Balak'a git, ona şu haberi ilet” dedi.
17Böylece Balam Balak'ın yanına döndü, onun Moav önderleriyle birlikte yakmalık sunusunun yanında durduğunu gördü.
Balak, “RAB ne dedi?” diye sordu.
18Balam şu bildiriyi iletti:
“Ey Balak, uyan ve dinle;
Ey Sippor oğlu, bana kulak ver.
19Tanrı insan değil ki,
Yalan söylesin;
İnsan soyundan değil ki,
Düşüncesini değiştirsin.
O söyler de yapmaz mı?
Söz verir de yerine getirmez mi?
20Kutsamak için bana buyruk verildi;
O kutsadı, ben değiştiremem.
21Yakup soyunda suç bulunmadı,
Ne de İsrail'de kötülük.
Tanrıları RAB aralarındadır,
Aralarındaki kral olarak
Adına sevinç çığlıkları atıyorlar.
22Tanrı onları Mısır'dan çıkardı,
O'nun yaban öküzü gibi gücü var.
23Yakup soyuna yapılan büyü tutmaz;
İsrail'e karşı falcılık etkili olmaz.
Şimdi Yakup ve İsrail için,
‘Tanrı neler yaptı!’ denecek.
24İşte halk bir dişi aslan gibi uyanıyor.
Avını yiyip bitirmedikçe,
Öldürülenlerin kanını içmedikçe rahat etmeyen aslan gibi kalkıyor.”
25Bunun üzerine Balak, “Onlara ne lanet oku, ne de onları kutsa!” dedi.
26Balam, “RAB ne derse onu yapmalıyım dememiş miydim sana?” diye yanıtladı.
Balam'ın Üçüncü Bildirisi
27Sonra Balak Balam'a, “Ne olur, gel, seni başka bir yere götüreyim” dedi, “Olur ki, Tanrı oradan benim için onlara lanet okumana izin verir.” 28Böylece Balam'ı çöle bakan Peor Dağı'nın tepesine götürdü.
29Balam, “Burada benim için yedi sunak kurup yedi boğayla yedi koç hazırla” dedi. 30Balak onun dediğini yaptı, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

23:1 yedi sunak... yedi boğayla yedi koç Bkz. Say.24:1. Yedi sayısı, halk arasında mükemmelliği temsil eden önemli bir sayı olarak görülüyordu. Falcılıkta kullanması için Balam’ın çok sayıda hayvandan elde edilen ciğere ve başka organlara ihtiyacı vardı.
23:8 İsrailliler dünyanın öbür halklarına benzemiyordu (Say.23:9); onlar RAB’bin halkıydı ve RAB, halkına lanet okunmasına izin vermemişti (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25).
23:10 İsrailliler’i lanetlemeye gelen Balam, şimdi onların kutsamalarına ortak olmak istiyordu (ancak bkz. Say.31:8).
23:13 Balak, kalabalığın tümünün görünmesini engelleyen bir gözetleme noktası seçerek İsrailliler’in Balam üzerindeki etkisini zayıflatmayı ummuş olmalı.
23:21 Aralarındaki kral olarak adına sevinç çığlıkları atıyorlar RAB’bin İsrailliler’in kralı olduğunun ilk kez Balam tarafından açıkça dile getirilmesi ilginçtir (ayrıca bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370). Mutlak yetki sahibi ve her şeye egemen olan Tanrı, halkını yepyeni ve şaşırtıcı bir yolla kutsamak amacıyla putperest falcı Balam’ı da kullanmıştır.
23:22 yaban öküzü Eski Ortadoğu’da bir güç simgesiydi (ayrıca bkz. Say.24:8; Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173).

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş