Çölde Sayım 3:21-38

21Livni ve Şimi boyları Gerşon soyundandı. Gerşon boyları bunlardı. 22Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 7 500'dü. 23Gerşon boyları batıda konutun arkasında konaklayacaktı. 24Gerşon'a bağlı ailelerin önderi Lael oğlu Elyasaf'tı. 25Buluşma Çadırı'nda Gerşonoğulları konuttan, çadırın örtüsünden, Buluşma Çadırı'nın girişindeki perdeden, 26konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerinden, avlunun girişindeki perdeyle iplerden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı.
27Amram, Yishar, Hevron ve Uzziel boyları Kehat soyundandı. Kehat boyları bunlardı. 28Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 8 600'dü. Bunlar kutsal yerden sorumluydular. 29Kehat boyları konutun güney yanında konaklayacaktı. 30Kehat boylarına bağlı ailelerin önderi Uzziel oğlu Elisafan'dı. 31Kehatlılar Antlaşma Sandığı'ndan, masayla kandillikten, sunaklardan, kutsal yerin eşyalarından, perdeden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı. 32Levili önderlerin başı Kâhin Harun'un oğlu Elazar olacak, kutsal yerden sorumlu olanları o yönetecekti.
33Mahli ve Muşi boyları Merari soyundandı. Merari boyları bunlardı. 34Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 6 200'dü. 35Merari boylarına bağlı ailelerin önderi Avihayil oğlu Suriel'di. Merari boyları konutun kuzey yanında konaklayacaktı. 36Merarioğulları konutun çerçevelerinden, kirişlerinden, direklerinden, tabanlarından, takımlarından ve bunların kullanımından, 37konutu çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarından, kazıklarıyla iplerinden sorumlu olacaktı.
38Musa, Harun ve oğulları konutun önünde, gündoğusu yönünde Buluşma Çadırı'nın önünde konaklayacaklardı. İsrailliler adına kutsal yerin bakımından sorumlu olacaklardı. Kutsal yere başka her kim yaklaşırsa öldürülecekti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:23-38 Bkz. Say.1:53 ve ilgili not.
3:25-26 Bunlar Buluşma Çadırı’nda kullanılan üç perde veya örtüydü: Biri avlunun giriş kapısında (Say.4:26), öbürü Buluşma Çadırı’nın girişinde (Say.4:25), üçüncüsü de En Kutsal Yer ile Kutsal Yer arasında (Say.4:5) bulunuyordu.
3:27 Amram Harun Amramlı’ydı (bkz. Çık.6:20 ve ilgili not) ve Kehat soyundan geliyordu. En kutsal eşyaların taşınması görevi Kehatoğulları’na verilecekti (bkz. Say.4:4-20).
3:38 gündoğusu yönünde Başta Tanrı olmak üzere, tüm iyiliklerin doğu yönünden geldiğine inanıldığından (bkz. Hez.10:19’a ait not), Buluşma Çadırı’nın bu yönde bulunan giriş kapısını denetim altında tutmak üzere buraya yerleşmişlerdi. öldürülecekti Mutlak yetkiye sahip olan RAB Tanrı, kendisine yaklaşma yollarını kendisi belirler (bkz. Say.18:1-7 ve ilgili notlar). Buluşma Çadırı’nda sunulan hizmet, RAB’bin huzuruna yaklaşabilmelerinin tek yoluydu.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş