2. Krallar 18:13

Sanherib'in Tehdidi
(2Ta.32:9-19; Yşa.36:1-22)
13Hizkiya'nın krallığının on dördüncü yılında Asur Kralı Sanherib, Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:13-16 Burada aktarılan tarihsel bilgi, Sanherib’in Fenike, Yahuda ve Mısır’a İÖ 701’de gerçekleştirdiği seferle ilgili kaynaklarla örtüşür. Sanherib, kendi tarihsel kaynaklarında, Hizkiya krallığında bulunan kırk altı surlu kenti ve birçok köyü ele geçirip 200 150 kişiyi tutsak aldığını belirtir. Ayrıca Hizkiya’yı, “başkent Yeruşalim’de bir kuş gibi kafese kapattığını” ekler, ancak Yeruşalim’i ele geçirdiğinden söz etmez.
18:13 on dördüncü yılında Hizkiya’nın tek başına kral olmasının on dördüncü yılı olan İÖ 701’de (bkz. 2Kr.18:2’ ye ait not).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş