1. Samuel 2:10

10RAB'be karşı gelenler paramparça olacak,
RAB onlara karşı gökleri gürletecek,
Bütün dünyayı yargılayacak,
Kralını güçle donatacak,
Meshettiği kralın gücünü yükseltecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-10 Hanna’nın duası, RAB’bin her şeyi değiştirecek güce sahip olduğuna iman etmenin göstergesidir. 1. ve 2. Samuel kitaplarının teolojisi bu tema üzerinedir.
2:10 bütün dünyayı Bkz. Yas.33:17; Yşa.45:22. yargılayacak Bkz. Makale: Yargı, s.260 ; Mez.96:13. Kralını Hanna’nın duası, İsrail’de krallığın kurulacağını ve Tanrı tarafından kutsanacağını önceden bildirir. Hanna’nın beklentisi nihai olarak Mesih’te yerine gelecektir. Meshettiği Burada olduğu gibi, genellikle ‘kral’ anlamında kullanılır (bkz. Bilgi Kutusu: Meshetmek, s.158). İsrailliler, RAB’bin vaat ettiği, Yahuda oymağından gelecek (Yar.49:10) ve düşmanları bozguna uğratacak (Say.24:17-19) kralı bekliyordu. RAB seçeceği kralın görevlerini ve yapmaması gerekenleri bildirmişti (Yas.17:14-20). İsrail’de krallığın Davut’un kral olarak seçilmesiyle başlaması 1. ve 2. Samuel kitaplarında anlatılır (bkz. Makale:Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail’in Kralı Kavramları, s.370). gücünü yükseltecek Bkz. 1Sa.2:1’e ait not.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş