1. Samuel 2:1-10

2
Hanna'nın Duası
1 Hanna şöyle dua etti:
“Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;
Gücümü[a] yükselten RAB'dir.
Düşmanlarımın karşısında övünüyor,
Kurtarışınla seviniyorum!
2Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,
Evet, senin gibisi yok, ya RAB!
Tanrımız gibi dayanak yok.
3Artık büyük konuşmayın,
Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın.
Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır;
O'dur davranışları tartan.
4Güçlülerin yayları kırılır;
Güçsüzlerse güçle donatılır.
5Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur,
Açlar doyurulur.
Kısır kadın yedi çocuk doğururken,
Çok çocuklu kadın kimsesiz kalır.
6RAB öldürür de diriltir de,
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır.
7O kimini yoksul, kimini varsıl kılar;
Kimini alçaltır, kimini yükseltir.
8 Düşkünü yerden kaldırır,
Yoksulu çöplükten çıkarır;
Soylularla oturtsun
Ve kendilerine onur tahtını miras olarak bağışlasın diye.
Çünkü yeryüzünün temelleri RAB'bindir,
O dünyayı onların üzerine kurmuştur.
9RAB sadık kullarının adımlarını korur,
Ama kötüler karanlıkta susturulur.
Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.
10RAB'be karşı gelenler paramparça olacak,
RAB onlara karşı gökleri gürletecek,
Bütün dünyayı yargılayacak,
Kralını güçle donatacak,
Meshettiği kralın gücünü yükseltecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-10 Hanna’nın duası, RAB’bin her şeyi değiştirecek güce sahip olduğuna iman etmenin göstergesidir. 1. ve 2. Samuel kitaplarının teolojisi bu tema üzerinedir.
2:1 dua etti Bkz. Mez.72:20; krş. Luk.1:46-55,Luk.1:67-79. Davut’un 2Sa.22. bölümdeki ezgisi, Hanna’nın bu ezgisine pek çok yönden benzer. Hanna’nın ezgisiyle başlayan Davut’un krallık öyküsü, Davut’un ezgisiyle son bulur. Hanna, Kutsal Ruh’un yönlendirmesiyle, oğlu Samuel’in hizmeti sayesinde kurulacak krallıktan söz eder. Yüreğim, RAB’de bulduğum sevinçle coşuyor Hanna’nın sevincinin öncelikli nedeni çocuk sahibi olması değil, RAB’den duasına cevap almasıdır. gücümü İbranice’den birebir çevirisi: “boynuzumu” (bkz. 1Sa.2:10). gücümü yükselten Krş. Yas.33:17; Mez.75:4 ve ilgili not; Mez.112:9; Luk.1:69-71 ve ilgili not. ‘Utançtan kurtarıp onurlandıran’ anlamındadır.
2:2 Kutsallıkta RAB’bin benzeri yok Bkz. Lev.11:44 ve ilgili not. dayanak Sözcüğün İbranicesi ‘kaya’ anlamına da gelir (bkz. 2Sa.22:2 ve ilgili not; Mez.19:14; Yşa.17:10 ve ilgili not).
2:3 RAB her şeyi bilen Tanrı’dır Bkz. 1Sa.16:7; 1Kr.8:39; Mez.139:1-6 ve ilgili not; Yu.2:24-25.
2:4-5 Hanna, insanların beklentilerinin Tanrı’nın tasarılarına her zaman uymadığını vurgular. Bu gerçek, Kutsal Kitap boyunca anlatılan öykülerde de vurgulanır.
2:5 yedi çocuk Bkz. 1Sa.1:8; Rut.4:15’e ait not.
2:6-8 Hanna, yaşam ve ölümün, gönenç ve yoksulluğun Tanrı’nın mutlak gücüyle belirlendiğini açıklar (ayrıca bkz. Yas.32:39; 1Kr.17:20-24; 2Kr.4:32-35; Yu.5:21; Yu.11:41-44).
2:6 Ölüler diyarına Bkz. Yar.37:35’e ait not.
2:8 yeryüzünün temelleri... kurmuştur Bu sözler evrenin yapısıyla ilgili bir kuram olarak yorumlanmamalıdır; Tanrı’nın yeryüzünde yaşamın sürmesini sağlayan dengeleri oluşturduğunu vurgular (bkz. Eyü.9:6; Eyü.38:6; Mez.24:2 ve ilgili not; Mez.75:3; Mez.104:5; Zek.Mez.12:1).
2:9 kullarının İbranice metinde, normalde “kul” için kullanılan sözcükten (ebed) farklı olarak, hem kişinin sevgisini ve bağlılığı nı hem de RAB’bin gösterdiği sevgi ve iyiliği vurgulayan sözcük (hasid) kullanılmıştır (bkz. 2Sa.22:26; Mez.4:3 ve ilgili not). adımlarını korur Bkz. Mez.91:11-12; Mez.121:3.
2:10 bütün dünyayı Bkz. Yas.33:17; Yşa.45:22. yargılayacak Bkz. Makale: Yargı, s.260 ; Mez.96:13. Kralını Hanna’nın duası, İsrail’de krallığın kurulacağını ve Tanrı tarafından kutsanacağını önceden bildirir. Hanna’nın beklentisi nihai olarak Mesih’te yerine gelecektir. Meshettiği Burada olduğu gibi, genellikle ‘kral’ anlamında kullanılır (bkz. Bilgi Kutusu: Meshetmek, s.158). İsrailliler, RAB’bin vaat ettiği, Yahuda oymağından gelecek (Yar.49:10) ve düşmanları bozguna uğratacak (Say.24:17-19) kralı bekliyordu. RAB seçeceği kralın görevlerini ve yapmaması gerekenleri bildirmişti (Yas.17:14-20). İsrail’de krallığın Davut’un kral olarak seçilmesiyle başlaması 1. ve 2. Samuel kitaplarında anlatılır (bkz. Makale:Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail’in Kralı Kavramları, s.370). gücünü yükseltecek Bkz. 1Sa.2:1’e ait not.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş