2. Samuel 22:21-25

21RAB doğruluğumun karşılığını verdi,
Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi.
22Çünkü RAB'bin yolunda yürüdüm,
Tanrım'dan uzaklaşarak kötülük yapmadım.
23O'nun bütün ilkelerini göz önünde tuttum,
Kurallarından ayrılmadım.
24O'nun önünde kusursuzdum,
Suç işlemekten sakındım.
25Bu yüzden RAB beni doğruluğuma
Ve gözünde pak yaşayışıma göre ödüllendirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
21:1-24:25 2. Samuel Kitabı’nın sonuç kısmını oluşturan bu bölümler, 1. ve 2. Samuel kitaplarına bir ektir ve Davut’un krallığına ilişkin ek bilgiler içerir. Edebi açıdan, tarihsel sıralama gözetmeksizin, Eski Antlaşma’da sıklıkla rastlanan konusal düzenlemeye göre ve. ab-c/cb-a kalıbı kullanılarak yazılmıştır (krş. örn. Mez.25 ve ilgili not; Mez.45; ayrıca krş. Yşa.6:10). Sonuç bölümlerinin ilk ve son ayetlerini oluşturan kısmında (Yşa.21:1-14; Yşa.24:1-25), Davut’un Tanrı’nın İsrail halkına gazabını gösterdiği iki olay anlatılır; ikinci ve beşinci kısımda (Yşa.21:15-22; Yşa.23:8-39) Davut’un savaşçılarından söz edilir; tam ortada yer alan kısımda Davut’un iki ezgisi bulunur (Yşa.22:1-23:7). Ezgilerden birinde Davut’un ordusunun başındaki kral olarak zaferleri övülür, öbüründe Davut’un mezmurlarından örnek verilerek onun mezmur yazarı oluşu vurgulanır (bkz. 1Sa.16:14-17:58’ e ait not; ayrıca bkz. 1Sa.2:1’e ait not).
22:1-51 Ezgiler, ulusal zaferleri kutlamak ve yıllar boyu anılmasını sağlamak amacıyla yazılırdı (bkz. 1Sa.2:1-10’a ait notlar; ayrıca bkz. Mez.18’e ait not). Giriş ( 1Sa.21:2-4) ve sonuç ( 1Sa.22:47-51) kısımları dışında, ezgi üç ana parçadan oluşur: ilkinde, Davut’un ölüm tehlikesini atlatması anlatılır ( 1Sa.21:5-20); ikincisinde, Tanrı’nın doğrulara sağladığı yardım ve kurtarıştan söz edilir (1Sa.21:21-30); üçüncüsünde ise, Davut RAB’bin kendisine nasıl yardım ettiğini anlatır ( 1Sa.22:31-46). Davut bu ezgiyi, düşmanları karşısında zafer kazandıktan kısa süre sonra (1Sa.8:1-14) ve BatŞeva ile Uriya’ya karşı günah işlemeden önce yazmıştı (1Sa.11:2-4,1Sa.11:14-17; krş. 2Sa.22:21-25 ile 1Kr.15:5). Ezginin tamamı, bu sözlerin RAB’bin meshettiği kişi olarak Davut’a ait olduğu ve kendi yaşadıkları doğrultusunda bunları yazdığı göz önüne alınarak okunmalı ve buna göre değerlendirilmelidir.
22:21,25 doğruluğumun 21-25. ayetlerde Davut, RAB’bin sağladığı kurtuluşlardan kendi doğruluğunun bir ödülü olarak söz eder, ancak bunları övünmek için yazmamıştır. Paragrafın içeriği göz önüne alındığında, bu ayetlerde, Davut’un, RAB’bin meshettiği kişi olarak hizmetinde O’nu hoşnut etmek istemesi (bkz. 2Sa.22:51’ e ait not) ve RAB’bin kendisine sadakatle kulluk edeni ödüllendirdiğini anlaması söz konusudur.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş