1. Tarihler 12:29

29Saul'un soyu Benyaminliler'den 3 000 kişi. Benyaminliler'in çoğu o zamana dek Saul'un ailesine bağlı kalmışlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
11:41-12:40 Bkz. 1Ta.11:10-41’ e ait not. “Bütün İsrailliler”in Davut’a destek verdiği vurgulanmaya devam eder. Saul’un ailesinden olanlar bile RAB’bin kral olarak Davut’u meshettiğini Saul ölmeden önce fark etmiştir (1Ta.12:1-7,1Ta.12:16-18,1Ta.12:23,1Ta.12:29).
12:23-37 “Bütün İsrail”in Davut’a destek verdiği vurgusu devam etmektedir (bkz. 1Ta.9:1’e ait not; 1Ta.11:38). On üç oymak adı sayılsa da, oymaklar geleneksel sayı olan on ikiye ulaşacak biçimde gruplanır (bkz. 1Ta.2:1-2’ye ait not). En fazla adamı, en kuzeyde ve Şeria Irmağı’nın doğusunda bulunan oymaklar gönderir ( 1Ta.11:33-37). Böylece, Davut sadece Benyamin ve Yahuda oymaklarının değil, öbür oymakların da büyük desteğini kazanır. Bu ayetlerde geçen rakamlar konusunda bazı uzmanlar, İbranice’de ‘bin’ anlamına gelen sözcüğün, her birinde bir komutan bulunan bir oymak için kullanıldığını savunur (1Ta.13:1; bkz. Say.31:14,Say.31:48, 52,54). Örneğin, “Yahudaoğulları’ndan 6800 kişi” denildiğinde, altı binbaşı ve sekiz yüzbaşı olarak anlaşılmalıdır. Rakamlar bu ş ekilde ele alındığında, Say.13:1’deki ifade ile Say.12:28,Say.12:32 uyumludur. Bazı uzmanlar ise rakamları doğrudan toplam sayı olarak almak gerektiğini savunur. Bazıları ise, rakamların kasıtlı olarak “güçlü bir ordu” izlenimi vermek amacıyla (Say.12:22) abartıldığını söyler. Bu yaklaşım, 38-40. ayetler arasında söz edilen yiyecek miktarıyla uyumludur.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş