Yaratılış 36:10-28

10Esav'ın oğullarının adları şunlardır:
Esav'ın karılarından Âda'nın oğlu Elifaz, Basemat'ın oğlu Reuel.
11Elifaz'ın oğulları:
Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz.
12Timna Esav'ın oğlu Elifaz'ın cariyesiydi. Elifaz'a Amalek'i doğurdu. Bunlar Esav'ın karısı Âda'nın torunlarıdır.
13Reuel'in oğulları:
Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
Bunlar Esav'ın karısı Basemat'ın torunlarıdır.
14Sivon'un torunu ve Âna'nın kızı olan Esav'ın karısı Oholivama'nın Esav'a doğurduğu oğullar şunlardır:
Yeuş, Yalam, Korah.
15Esavoğulları'nın boy beyleri şunlardır:
Esav'ın ilk oğlu Elifaz'ın oğulları:
Teman, Omar, Sefo, Kenaz, 16Korah, Gatam, Amalek. Bunlar Edom ülkesinde Elifaz'ın soyundan beylerdi ve Âda'nın torunlarıydı.
17Esav oğlu Reuel'in oğulları şunlardır:
Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Edom ülkesinde Reuel'in soyundan gelen beylerdi ve Esav'ın karısı Basemat'ın torunlarıydı.
18Esav'ın karısı Oholivama'nın oğulları şunlardır:
Yeuş, Yalam, Korah. Bunlar Âna'nın kızı olan Esav'ın karısı Oholivama'nın soyundan gelen beylerdi.
19Bunların hepsi Esav'ın –Edom'un– oğullarıdır. Yukardakiler de onların beyleridir.
Seir'in Soyu
(1Ta.1:38-42)
20Ülkede yaşayan Horlu Seir'in oğulları şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, 21Dişon, Eser, Dişan. Seir'in Edom'da beylik eden Horlu oğulları bunlardı.
22Lotan'ın oğulları:
Hori, Hemam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.
23Şoval'ın oğulları:
Alvan, Manahat, Eval, Şefo, Onam.
24Sivon'un oğulları:
Aya ve Âna. Babası Sivon'un eşeklerini güderken çölde sıcak su kaynakları bulan Âna'dır bu.
25Âna'nın çocukları şunlardı:
Dişon ve Âna'nın kızı Oholivama.
26Dişon'un oğulları şunlardı:
Hemdan, Eşban, Yitran, Keran.
27Eser'in oğulları şunlardı:
Bilhan, Zaavan, Akan.
28Dişan'ın oğulları şunlardı:
Ûs, Aran.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:1-43 9-43. ayetlerdeki bilgiler, 1-8. ayetlerdeki bilgilerin genişletilmiş halidir. Yakup’un soyuyla ilgili daha detaylı bir anlatımdan önce (bkz. Yar.31:1-50 :26 ve Yar.37:2’ye ait notlar) Esav’ın soyuyla ilgili bir özet bulunur. Onlar da İbrahim ve Sara’ya vaat edilen ulusların (Yar.17:5-6,Yar.17:16) bir parçasıdır (krş. Yar.25:12-18).
36:10-14 Esav’ın soyu, Yar.36:15-19’da boy beyleri olarak geçer (bkz. 1Ta.1:35-37).
36:11 Elifaz’ın... Teman Eyüp’ün arkadaşlarının birinin adının Temanlı Elifaz olarak geçmesi (Eyü.2:11) ve Eyüp’ün Uz topraklarından olduğunun belirtilmesi (Eyü.1:1), onun Edom’da yaş adığını düşündürür (bkz. Yar.36:28,Yar.36:34).
36:12 Amalek’i Bkz. Yar.14:7’ye ait not.
36:20-28 Seir’in soy ağacı, Yar.36:29-30’da kısaltmış halde boy beyleri olarak geçer (bkz. 1Ta.1:38-42).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş