Efesliler 3:4-6

4 Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. 5Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. 6Şöyle ki, öteki uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:5 kutsal Burada ‘Tanrı’nın hizmetine adananlar’ anlamındadır. elçilerine ve peygamberlerine Bkz. Ef.2:20’ye ait not. Pavlus öncelikli olarak vahiy aldığını açıkça bildirmekle birlikte, öbür elçi ve peygamberlerin de aynı vahyi aldıklarını belirtiyor.
3:6 mirasa Bkz. Ef.1:18-20’ ye ait not. ortaktır... ortaktır İsrail halkından olmayanların da “İsrail’in Tanrısı”na iman edip kurtulabilecekleri Eski Antlaşma’da iletilmişti (bkz. örn. Yşa.49:6 ; Rom.11:8-12) ama İsrail halkından olan imanlılar bu kişilerin kendileri ile eşit koşullar içinde, canlı bir birliğe kavuşacaklarını beklemiyordu. İsa Mesih’in ölümü sayesinde İsrailli olsun olmasın bütün imanlılar “miras”tır (Rom.1:3-14,Rom.1:18-20), tek bir bedenin üyeleridir (krş. “İsrail’de vatandaşlıktan yoksun”, Rom.2:12) ve vaatlere eşit biçimde sahiptir (“vaade dayanan antlaşmalara yabancı”, Rom.2:12).
3:1-13 Tanrı, lütfu ile kurtardığı herkesi (Ef.2:1-10), Mesih’in ölümü sayesinde kendisiyle ve (Yahudi olanlar ile olmayanları) birbirleriyle barıştırdı (Ef.2:11-22) ve tek bedende, yani imanlılar topluluğunda (kilisede) birleştirdi. Tanrı’nın öncesiz ve ebedi tasarısındaki bu aşama, Eski Antlaşma döneminde tam olarak açıklanmamıştı (“sır”).

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş