Mika 3

3
Önderlerin ve Peygamberlerin Suçu
1Dedim ki,
“Ey Yakupoğulları'nın önderleri,
İsrail halkının yöneticileri,
Dinleyin! Adil olmanız gerekmez mi?
2Siz ki iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz.
Halkımın derisini yüzer, etini kemiğinden sıyırırsınız.
3Halkımın derisini yüzer, etini yersiniz.
Kemiklerini kırar,
Tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız.”
4Gün gelecek RAB'be yakaracaklar.
Ama O yanıtlamayacak,
Yüzünü onlardan gizleyecek.
Çünkü kötülük yaptılar.
5RAB diyor ki,
“Ey halkımı saptıran peygamberler,
Sizi doyuranlara esenlik diler,
Doyurmayanlara savaş açarsınız.
6Bu nedenle üzerinize görümsüz geceler çökecek.
Karanlıktan fal bakamayacaksınız.
Ey peygamberler, güneşiniz batacak, gününüz kararacak.
7Biliciler utandırılacak.
Rezil olacak falcılar.
Utançtan yüzlerini örtecekler.
Çünkü Tanrı'dan yanıt gelmeyecek.”
8Ama Yakupoğulları'na isyanlarını,
İsrail halkına günahlarını bildirmek için
Ben RAB'bin Ruhu'yla, güçle,
Adalet ve cesaretle donatıldım.
9Adaletten nefret eden,
Doğruları çarpıtan ey Yakupoğulları'nın önderleri
Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin:
10Siyon'u kan dökerek,
Yeruşalim'i zorbalıkla bina ediyorsunuz.
11Önderleri rüşvetle yönetir,
Kâhinleri ücretle öğretir,
Peygamberleri para için falcılık eder.
Sonra da, “RAB bizimle birlikte değil mi?
Başımıza bir şey gelmez” diyerek
RAB'be dayanmaya kalkışırlar.
12 Siyon tarla gibi sürülecek sizin yüzünüzden.
Taş yığınına dönecek Yeruşalim.
Tapınağın kurulduğu dağ
Çalılarla kaplanacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Yakupoğulları’nın... İsrail Burada özellikle Yahudalılar kastediliyor (bkz. Mik.1:9-10; Mik.1:5 ve ilgili not). önderleri... yöneticileri Kutsal Yasa’nın uygulanması ve korunması, kralın ve kâhinlerin sorumluluğuydu.
3:2 iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz Krş. Amo.5:15; Rom.12:9.
3:4 yanıtlamayacak Bkz. Mik.3:7. onlardan Önderlerden. Yüzünü... gizleyecek Bkz. Yas.31:17; Yşa.1:15.
3:2-5 RAB’bin antlaşmasına uymayan önderler ve sahte peygamberler görevlerini kendi çıkarları uğruna sürdürdüklerinden dolayı halkı gözetmez, hatta gerekli gördüğünde zulmederler. Oysa RAB’be bağlı hizmetkârlar, RAB’bin bildirdiklerini (bu ister yargılamakla ilgili ister kurtuluşla ilgili umut dolu sözler olsun) olduğu gibi iletir ve yerine getirir, halkın gerçek gereksinimini karşı larlar (bkz. Flp.2:20; Gal.4:17-19).
3:5 esenlik diler Mika, yakında gerçekleşecek olan büyük yıkım ve sonrasındaki sürgün hakkında halkı uyarırken, sahte peygamberler Yahuda Krallığı’nın esenliğe kavuşacağını ileri sürerek halkın yaklaşan felakete hazırlıksız yakalanmasına yol açıyordu (bkz. Mik.3:12; Mik.4:10; ayrıca bkz. Yer.6:13-14; Yer.6:14’e ait not; Yer.8:10-11 ; Yer.23:9-40).
3:6-7 görümsüz geceler... Tanrı’dan yanıt gelmeyecek Bkz. Amo.8:11-12; Amo.8:11’e ait not.
3:7 Biliciler Peygamberler için kullanılan eski bir terim (bkz. 1Sa.9:9 ; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267).
3:8 RAB’bin Ruhu’yla... donatıldım Bkz. Yşa.48:16; Yşa.61:1-3 ve ilgili not.
3:11 rüşvetle yönetir Bkz. 1Sa.8:3 ve ilgili not; Yşa.1:23; Yşa.5:23.
3:1-12 1-4. ayetler İsrail önderlerinin işledikleri günahlarla, 5-7. ayetler yalancı peygamberlerle, 9-12. ayetlerse önderler, kâ-hinler ve peygamberlerle ilgilidir.
3:12 İÖ 586’da Yeruşalim yıkıldığında bu sözler gerçekleşecektir. Mika’nın bu bildirisi, yüz yıl sonra, Peygamber Yeremya’nın zamanında da hatırlanacaktır (bkz. Yer.26:18-19 ve ilgili notlar).

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş