Rut 4

4
Boaz Rut'la Evleniyor
1Bu arada Boaz kent kapısına[a] gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona, “Arkadaş, gel şuraya otur” diye seslendi. Adam da varıp Boaz'ın yanına oturdu.
2Sonra Boaz kentin ileri gelenlerinden on adam topladı. Onlara, “Siz de gelin, oturun” dedi. Adamlar da oturdular. 3Boaz, yakın akrabadan olan adama şöyle dedi: “Moav topraklarından dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimelek'in tarlasını satıyor. 4Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan, yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen, söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim.”
Adam, “Yakın akrabalık görevini ben yaparım” diye karşılık verdi.
5Bunun üzerine Boaz, “Yalnız, tarlayı Naomi'den satın aldığın gün, ölen Mahlon'un adının bıraktığı mirasla sürmesi için dul eşi Moavlı Rut'u da almalısın” dedi.
6Adam, “Bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam; yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum” dedi. “Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen. Çünkü ben yapamam.”
7 Eskiden İsrail'de akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu.
8Bu nedenle yakın akrabadan olan adam, “Sen kendin satın al” diyerek çarığını çıkarıp Boaz'a verdi.
9Boaz, ileri gelenlere ve bütün halka, “Elimelek'in, Kilyon ile Mahlon'un bütün mülkünü Naomi'den satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz” dedi. 10 “Mahlon'un dul karısı Moavlı Rut'u da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki, ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün; kardeşlerinin arasından ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz.”
11 Kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler, “Evet, biz tanığız” dediler. “RAB senin evine gelen kadını, İsrail soyunun o iki ana direğine –Rahel ve Lea'ya– benzer kılsın. Efrat boyunda varlıklı, Beytlehem'de ünlü olasın. 12 RAB'bin bu genç kadından sana vereceği çocuklarla senin soyun, Tamar'ın Yahuda'ya doğurduğu Peres'in soyu gibi olsun.”
Davut'un Soyu
(1Ta.2:10-12; Mat.1:3-6; Luk.3:31-33)
13Böylece Boaz, Rut'u kendine eş olarak aldı ve onunla birleşti. RAB'bin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu.
14O zaman kadınlar Naomi'ye, “Bugün seni yakın akrabasız bırakmamış olan RAB'be övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü İsrail'de yayılsın” dediler. 15“O seni yaşama döndürecek, yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu, seni seven ve senin için yedi oğuldan bile daha değerli olan gelinin doğurdu.”
16Naomi çocuğu alıp bağrına bastı ve ona dadılık yaptı.
17Komşu kadınlar, “Naomi'nin bir oğlu oldu” diyerek çocuğa ad koydular; ona, Ovet adını verdiler. Ovet, İşay'ın babası; İşay ise Davut'un babasıdır.
18Peres'in soyu şöyledir: Peres Hesron'un babası, 19Hesron Ram'ın babası, Ram Amminadav'ın babası, 20Amminadav Nahşon'un babası, Nahşon Salmon'un[b] babası, 21Salmon Boaz'ın babası, Boaz Ovet'in babası, 22Ovet İşay'ın babası, İşay da Davut'un babasıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 kent kapısına O dönemde kent kapısı sorunların konuşulup çözümlendiği yerdi.Alışveriş ve yasal antlaşmalar, tanıkların kolayca bulunduğu yer olan kent avlusunda yapılırdı (Rut.1:9-12; bkz. Yar.19:1’e ait not).
4:2 kentin ileri gelenlerinden on adam Böylelikle yasal işlemler için gereken ortam oluşturulur.
4:3 tarlasını satıyor Bkz. Rut.2:20’ye ait not. Burada iki durumdan biri söz konusudur:(1) Naomi toprağın asıl sahibidir ama maddi olanaksızlar yüzünden satmak zorunda kalmıştır. Yakın akrabanın bir görevi de, aile dışından birine satılma tehlikesi olan toprağı kurtarmaktı. (2) Naomi toprağın sahibi değildir ; toprak, aile Moav’a gitmeden önce kocası Elimelek tarafından satılmıştır. Naomi yasaya göre toprağı geri alma hakkına sahiptir, ancak maddi gücü buna yeterli olmadığı için yakın akrabasının yardımına muhtaçtır. Bu durumda burada söz konusu olan satış, Naomi’nin toprağı geri alma hakkını satmasıyla ilgilidir.
4:5 ölen Mahlon’un... dul eşi... Rut’u da almalısın Boaz, yükümlülüğün öbür yüzünü açıklar:Rut’la evlenmek. Yakın akrabalık yasası (Yas.25:5-6; bkz. Lev.25:25’ e ait not), Rut’un ilk doğan oğluna, Mahlon’un adını devam ettirme ve aile mirasına sahip olma hakkını veriyordu.
4:6 yakın akrabalık görevini yapamam Muhtemelen, Rut’tan bir oğul sahibi olur ve bu oğul ileride tek varis olarak kalır da kendi mal varlığı Elimelek’in ailesine geçer diye korkuyordu (krş. Yar.38:9). Bu akrabanın yasal sorumluluğu reddetmesi, Boaz’ın bu iki dula gösterdiği iyilik ve cömertliği ön plana çıkarır (krş. Orpa ile Rut arasında göze çarpan fark, Yar.1:14’e ait not).
4:7 çarığını çıkarıp Halkın huzurunda yapılan bu hareket, mal mülk hakkının çarığın verildiği kişiye devredildiğini gösteriyordu (krş. Amo.2:6; Amo.8:6). Eski Nuzi Kenti’nde (bugünkü Kerkük’e yakın) bulunan belgelerde benzer bir uygulamadan bahsedilir.
4:9 tanık Halkın huzurunda tanıklık edenler, tüm yasal işlemleri ve öbür bağlayıcı antlaşmaları tasdik etmiş olurlardı.
4:10 ölen Mahlon’un adı Bkz. Yas.25:6.
4:11 İsrail soyunun... Rahel ve Lea’ya Rahel ve Lea’nın çocuklarından oluşan Yakup soyu (İsrail), Rut ve Boaz’ın nesiller sonraki torunu olan Davut’un soyuyla özdeşleştirilir. RAB, Davut’la yapacağı antlaşmada soyunun kalıcı olacağını ve İsrail’in geleceğinin bu soy aracılığıyla kutsanacağını vaat edecektir (bkz. 2Sa.7. bölüm). Efrat Bkz. Rut.1:2’ye ait not.
4:12 Tamar’ın Yahuda’ya doğurduğu Peres’in Peres Boaz’ın atasıydı ( Rut.1:18-21; Mat.1:3; Luk.3:33). İleri gelenlerin kutsama sırasında Peres’in adını anmalarının nedeni, Tamar’ın Peres’i ölen kocasının akrabası Yahuda’dan dünyaya getirmesiydi (bkz. Rut.1:11’ e ait not ; Yar.38:8). Üstelik Peres’in soyu, Yahuda oymağını İsrail’de seçkin bir konuma yükseltmişti; ileri gelenlerin kutsaması, Ovet’in soyundan gelecek Davut’un yaşamında ve soyunda tümüyle gerçekleşecekti.
4:13-17 Kitabın sonuç bölümü, giriş bölümüyle bir denge oluşturur (Rut.1:1-5): (1) Her iki bölümün İbranicesi’nde eşit sayıda sözcük vardır; (2) her ikisi de Naomi’ye odaklanır; (3) giriş bölümü Naomi’nin yokluk içindeki halini, sonuç bölümü varlığa kavuşmasını anlatır.
4:13 RAB’bin kutsamasıyla gebe kalan RAB böylelikle Rut’a güvence sağlar (bkz. Rut.1:6’ ya ait not).
4:14 yakın akrabasız Burada Boaz’dan değil, 15-17. ayetlerde görülebileceği gibi, Ovet’ten söz ediliyor. Rut’un oğlu Naomi’nin de oğlu sayılıyordu (Rut.4:17) ; böylece Naomi artık kocasını mirasçıdan yoksun bırakma utancından kurtulmuştur ve yaşlandığı nda kendisine bakabilecek bir “yakın akraba”ya sahiptir. ünü... yayılsın 11. ayette Boaz için de aynı dilekte bulunuluyor.
4:15 yedi oğuldan bile daha değerli Bkz. 1Sa.1:8. İsrail’de yedi rakamı, eksiksizliği ve kusursuzluğu simgelediği düşünülürse, yedi oğula sahip olmak aile için bereketin doruk noktası sayılırdı (bkz. 1Sa.2:5; Eyü.1:2; Eyü.42:13). Rut’un Naomi’ye adanmışlığının, aile için bundan bile üstün bir bereket olduğu vurgulanıyor.
4:16 bağrına bastı Muhtemelen evlatlığa kabul etmeyi ifade eder (bkz. Yar.30:3’e ait not).
4:17 Naomi’nin bir oğlu oldu Çocuk sahibi olamayan yaşlı Naomi, Rut sayesinde Mahlon’un yerine bir mirasçı edinmiştir (bkz. varlık ile yokluk teması, Giriş).
4:18-22 Bkz. 1Ta.2:5-15; Mat.1:3-6; Luk.3:31-33. Yar.5:3-32 ve Yar.11:10-26’ daki soyağaçları gibi, bu soyağacında da on ad sıralanmıştır ; bunlar, Yar.1:1’ de söz edilen hâkimlerin çalkantılı döneminin tersine, İsrail’i adaletle yöneten Davut’un adıyla son bulur. Soyağacı, Naomi nasıl Rut ve Boaz’ın özverili sevgisi sayesinde yokluktan kurtulup eski gönencine kavuştuysa, RAB’bin de onların soyundan gelen ve kendisi için savaşan Davut aracılığıyla İsrail’in aynı şekilde savaştan barışa kavuşturacağına işaret eder. Soyağacının sonu, ‘Davut oğlu’ İsa Mesih’e dayanır (Mat.1:1) ve asıl barış Mesih’le gerçekleşecektir (bkz. Yşa.2:1-4; Yşa.11:1-9; Yşa.65:18-25; krş. Mez.72).
4:20 Salmon’un Bazı Septuaginta elyazmalarında “Salmon” diye geçerken, Masoretik metinde “Salma” diye geçer.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş