1. Tarihler 6:22-27

22Kehat'ın soyu:
Amminadav Kehat'ın,
Korah Amminadav'ın,
Assir Korah'ın,
23Elkana Assir'in,
Evyasaf Elkana'nın,
Assir Evyasaf'ın,
24Tahat Assir'in,
Uriel Tahat'ın,
Uzziya Uriel'in,
Şaul Uzziya'nın oğluydu.
25Elkana'nın öbür oğulları: Amasay, Ahimot.
26Elkana Ahimot'un,
Sofay Elkana'nın,
Nahat Sofay'ın,
27Eliav Nahat'ın,
Yeroham Eliav'ın,
Elkana Yeroham'ın,
Samuel[a] Elkana'nın oğluydu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
6:22-23 Assir... Elkana... Evyasaf Çık.6:24’te bu kişilerden Korah’ın oğulları olarak söz edilirken, burada birbirlerini izleyen nesiller olarak tanıtılır (bkz. 1Ta.6:20-21,1Ta.6:25-26,1Ta.6:29-30).
6:22 Amminadav 33-38. ayetlerdeki listede Amminadav’ın yerini Yishar alır.Amminadav, ya Yishar’ın sık kullanılmayan başka bir adıdır ya da iyi tanınmayan bir oğludur.
6:24 Uriel Muhtemelen, Davut’un döneminde Kehatoğulları’nın önderiydi (1Ta.15:5).
6:26-27 Sofay... Nahat... Eliav Suf, Toah ve Eliel adlarının değişik biçimleridir ( 1Ta.6:34-35).
6:27 Samuel Bu ad, bazı Septuaginta elyazmalarında bu şekilde geçerken, Masoretik metinde geçmez. Samuel’in soy ağacı 1Sa.1:1’de de belirtilir ve ailesinin Efrayimli olduğundan söz edilir (bkz. ilgili not). Samuel’in Levililer arasında sayılmasının nedeni, ya tapınak hizmetinde kâhinlik görevini yerine getirmiş olmasıdır (bkz. 1Ta.9:22; 1Sa.2:18; 1Sa.3:1) ya da 1Sa.1:1’de “Efrayim” sözcüğü ile Efrayim oymağı değil, Efrayim bölgesi anlatılmak istenmektedir (bkz. 1Sa.1:1’e ait not).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş