Hakimler 4:1-2

4
Debora
1Ehut'un ölümünden sonra İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar. 2RAB de İsrailliler'i Hasor'da egemenlik süren Kenanlı kral Yavin'in eline teslim etti. Yavin'in Sisera adında bir ordu komutanı vardı; Haroşet-Goyim'de yaşardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-5:31 İsrailliler’in kuzeyden gelen Kenan tehdidine karşı koymak için birlik içinde hareket etmeleri gerekiyordu. Debora Tanrı’nın bu yöndeki buyruğunu Barak’a iletti, ancak Barak bu görevin başında olmayı reddetti. Böylelikle zafer kazanma onuru, İsrailli olmayan Yael adlı bir kadının oldu.
4:1-2 Kenanlılar hariç, İsrail’in düşmanları İsrail’in fethettiği toprakların dışındandı.Aram Naharayim, Moav, Midyan veAmmon gibi uluslar İsrail’e çoğunlukla ganimet edinme umuduyla saldırırlardı.Ama 4-5. bölümlerde söz edilen Kenan ayaklanması, kuzeyde yeniden güçlenme amacıyla yapılan bir girişimdi. Filistliler, ülkenin güney ve orta bölgelerindeki hâkimiyetlerini sürdürebilmek için İsrailliler’le sürekli bir mücadele içindeydiler.
4:2 Hasor’da Yavin Hanedanlığı’nın ilk krallık başkenti; muhtemelen hâlâ yıkıntı halindeydi (bkz. Yşu.11:10). Şam’dan Megiddo’ya giden yol üzerinde kurulan bu kent, ileride İsrail’in ticari merkezlerinden biri olacak ve stratejik önem kazanacaktır. Yavin’in Bkz. Mez.83:9-10. Bu ad muhtemelen Yavin Hanedanlığı’nın krallarına verilen genel bir addı. Yeşu, Yavin adında bir kral öldürmüştü (Yşu.11:1,Yşu.11:10). Sisera Adından Kenanlı olmadığı anlaşılır. Sisera, bir zamanlar Hasor kralları tarafından yönetilen bölgeyi yeniden ele geçirmeye çalışıyordu.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş