1. Timoteos 6

6
1Kölelik boyunduruğu altında olanların hepsi kendi efendilerini tam bir saygıya layık görsünler ki, Tanrı'nın adı ve öğretisi kötülenmesin. 2Efendileri iman etmiş olanlarsa, nasıl olsa kardeşiz deyip efendilerine saygısızlık etmesinler. Tersine, daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar, sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle.
Tanrı Yolunda Yürümek
3-5Eğer biri farklı öğretiler yayar, doğru sözleri, yani Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa, kendini beğenmiş, bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesinde sever. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar. Onlar Tanrı yolunu kazanç yolu sanıyorlar. 6Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. 7Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz. 8Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz. 9Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. 10Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler.
11Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. 12İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. 13-14 Her şeye yaşam veren Tanrı'nın ve Pontius Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana buyuruyorum: Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru. 15-16Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun! Amin.
17Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. 18İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin, eliaçık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. 19Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar.
20Ey Timoteos, sana emanet edileni koru! Kutsallıktan yoksun, boş sözlerden, yalan yere “bilgi” denen düşüncelerin çelişkilerinden sakın. 21Kimileri bu sözde bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek imandan saptılar.
Tanrı'nın lütfu sizlerle birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Kölelik Bkz. Ef.6:5; Kol.3:22-4 :1’e ait notlar.
6:3-5 Pavlus 1Ti.1:3-4’teki konuya (bkz. 1Ti.1:3-11) döner. gerçeği Pavlus’un bu mektupta birkaç kere vurguladığı, müjdeye dayanan öğreti söz konusudur. Timoteos’tan bu öğretiyi korumasını ister, çünkü bu öğretiye karşı çıkanlar, benimsemeyenler, hatta topluluk içinde bile öğretiye uymak istemeyenler olacaktır (bkz. 2Ti.1Ti.4:1-6). yolunu kazanç yolu sanıyorlar Bkz. 1Ti.3:3,1Ti.3:8; 2Ko.11:7 ve Tit.1:11’e ait notlar.
6:8 Bkz. Flp.4:11-12.
6:9 Bkz. Luk.12:13-24.
6:10,12,21 imandan Bkz. 1Ti.3:9’a ait not.
6:12 yüce mücadeleyi sürdür Bkz. 2Ti.1Ti.2:3; 1Ti.4:7 ve ilgili not. birçok tanık önünde... benimsedin Muhtemelen Timoteos’un, Pavlus’un ilk müjdeleme yolculuğu döneminde gerçekleşen vaftizi sırasında inancını ikrar etmesinden söz ediliyor.
6:13-14 Pontius Pilatus’un önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Bkz. Yu.18:34-37; Yu.19:11.
6:15-16 kralların Kralı, rablerin Rabbi Bkz. Va.17:14 ve ilgili not; Va.19:16. hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı Bkz. Yu.1:18 ve ilgili not. belirlenen zamanda İsa’nın ilk gelişinin Tanrı’nın belirlediği zamanda gerçekleşmesi gibi (Gal.4:4-5; Tit.1:3), ikinci gelişi de Tanrı’nın belirlediği zamanda olacaktır.
6:19 hazine biriktirmiş Bkz. Mat.6:19-21 ve ilgili not; Luk.12:33 ve ilgili not.
6:20 sana emanet edileni Müjde’yi (bkz. 2Ti.1Ti.1:14). yalan yere “bilgi” denen “Bilgi” diye çevrilen sözcüğün Grekçesi “gnosis”tir. Sadece sözde özel bilgiye sahip olanların kurtulabileceğini savunan, ikinci yüzyılda iyice güçlenecek olan Gnostizm denen yanlış inancın ilk biçimlerinden söz ediliyor olabilir (bkz. 1. Yuhanna: Giriş).
6:21 lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not. sizlerle birlikte Bkz. 2Ko.13:14’e ait not. sizlerle Pavlus, Timoteos’a yazdığı bu mektubun Efes’teki topluluğa okunmasını istemektedir (bkz. 2Ti. 1Ti.4:22’ye ait not).

Videolar

1. Timoteos Girişi

Pavlus ve Timoteos: Timoteos, Konya İli'nin sınırları içinde kalan bugünkü Hatunsaray'a yakın Listra Kenti'ndendi. Çocukluğundan beri Kutsal Yazılar'ı bilen biriydi1. Pavlus Müjde'yi yaymak için çıktığı ilk yolculuğu sırasında Timoteos'la karşılaştı2. İkinci yolculuğu sırasında Timoteos'u da ekibine kattı3. Bundan sonra sık sık birlikte çalıştılar. Böylece İncil'de bulunan altı mektup hem Pavlus'un hem de Timoteos'un adını taşıyor. Timoteos, Pavlus tarafından Selanik'e4, Makedonya'ya5 ve Korint'e6 görevli olarak gönderildi. Yakında ölüm cezasına çarptırılacağını sezen Pavlus, Timoteos'un zaman yitirmeden yanına gelmesini istedi7. Bu olayların ışığında, Pavlus'un onu «imanda öz oğlum» diye çağırması şaşırtıcı değildir8. İbr. 13:23'te Timoteos'un salıverildiğini okuyoruz, ama olayların nasıl geliştiğini bilmiyoruz.

Mektubun İçeriği: Timoteos, özellikle yanlış öğretilerin yayılmasını önlemek için Efes'teki kilisede bırakılmıştır9. Pavlus'un yazılı uyarıları, belki de Timoteos'u yanlış öğretiler yayanlara karşı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Pavlus'un umudu, çok geçmeden dönmektir; ama bu arada Timoteos'a, Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranması gerektiğini de hatırlatmaktan geri kalmaz10. Timoteos'a verilen görevler arasında, öğretmek ve öğüt vermek, örnek biri olmak ve topluluğa Kutsal Yazılar'ı okumak da var11. Genç yaşlı, erkek kadın, herkese nasıl yaklaşması gerektiği anlatılıyor12. Pavlus ayrıca topluluk içi sorunlara pratik çözüm yolları da öneriyor. Örneğin, dulların hangi durumlarda yardım görenlerin listesine dahil edilmesi gerektiğini13; önder atanacaklarda hangi özelliklerin aranacağını14; önderlere karşı nasıl davranılacağını15 anlatıyor. Pavlus bu mektupta ayrıca duadan16, inanlı kadınların özelliklerinden17, para konusundaki tutumdan18 ve Kutsal Yasa'nın amaçlarından söz ediyor19.

Ana Hatlar:

1:1-20 Pavlus'la Timoteos
2:1-15 Dua ve tapınma
3:1-16 Önderlerde aranacak özellikler
4:1-5:2 Timoteos'a çağrı
5:3-6:2 İnanlı topluluklarında uygulanacak ilkeler
6:3-21 Tanrı yolunda yürümek

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş