1. Petrus 5:1-3

5
İhtiyarlar ve Gençler
1-3 Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-3 aranızdaki ihtiyarlara Burada “ihtiyar” diye çevrilen Grekçe sözcük, metnin içeriğine bağlı olarak yer yer “ileri gelen” şeklinde de çevrilmiştir (bkz. Çık.3:16; 2Sa.3:17; Elç.20:17; 1Ti.5:17’ye ait notlar). Mektubun başında (1Ti.1:1) kendini elçi olarak tanıtan Petrus, aynı zamanda imanlılar topluluğu ihtiyarlarından olduğunu hatırlatmaktadır (krş. 2Yu.1; 3Yu.1). Mesih’in çektiği acıların tanığı Bkz. 1Pe.2:21-24 ve ilgili notlar; krş. Mat.26:58; Mar.14:54; Luk.22:60-62; Yu.18:10-11,Yu.18:15-16. açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı Bkz. Rom.8:18. Petrus, İsa Mesih’in hizmeti sırasındaki görkemine tanık olmuş biri olarak (bkz. Yu.1:14; Yu.2:11 ; 2Pe.1:16 ve ilgili not) İsa’nın gelecekteki egemenliğinin görkemini yakından görmüştür. Tanrı’nın belirlediği zamanda, Mesih’in acı çektikten sonra yüceltilmesi gibi, Tanrı’nın halkı da çektiği tüm acıların ardından gelecek olan yüceliğinin paydaşı olacaktır (bkz. 1Pe.5:4,1Pe.5:10; 1Pe.2:25). sürüyü güdün ‘İmanlılar topluluğunu geliştirin, onları gözetin’ anlamında. Petrus, toplulukla ilgilenmesine yönelik Mesih’in bu buyruğunu bu mektubu yazmakla yerine getirmiş olur (Yu.21:15-17; bkz. Elç.20:17-32). “Çoban” ve “sürü” benzetmelerinin, Eski Antlaşma’da da bu anlamda kullanıldığı görülür (bkz. Hez.34:1-31 ve ilgili not). gönüllü gözetmenlik yapın Bkz. Elç.20:28; Flp.1:1; 1Ti.3:1-2 ve ilgili notlar ; Tit.1:5-7 ve ilgili notlar. size emanet edilenlere egemenlik taslamadan Krş. Mat.16:24-27; Mar.10:42-45; Flp.2:6-11; 2Se.3:9. Kilise önderlerinde aranan başlıca nitelik şudur:RAB’den ve topluluktan aldıkları yetkiyi, kendi çıkarları için değil, topluluğun iyiliği ve yararı için kullanmalıdırlar (bkz. 2Ko.10:8; 2Ko.13:10).

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş