1. Timoteos 4:1-8

4
İmandan Dönüş
1-3Ruh açıkça diyor ki, son zamanlarda bazıları yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacak, iman edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Tanrı'nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar. 4Oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir, hiçbir şey reddedilmemeli; yeter ki, şükranla kabul edilsin. 5Çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsal kılınır.
İyi Görevli
6Bunları kardeşlere öğütlersen, imanın ve izlediğin iyi öğretinin sözleriyle beslenmiş olarak Mesih İsa'nın iyi bir görevlisi olursun. 7Kutsallıktan yoksun kocakarı masallarını reddet. Kendini Tanrı yolunda eğit. 8Bedeni eğitmenin biraz yararı var; ama şimdiki ve gelecek yaşamın vaadini içeren Tanrı yolunda yürümek her yönden yararlıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-3 Ruh açıkça diyor ki Bkz. Mar.13:22; Elç.20:29-30 ; 2Se.2:3. Pavlus burada, Kutsal Ruh tarafından ona verilmiş bir vahiyden söz etmiş de olabilir. son zamanlar Mesih’in ilk gelişi ile başlayan zaman (bkz. Yak.5:3, İbr.1:2 ve ilgili not). Pavlus’un, Mesih’in ikinci gelişinden hemen önceki zamanı kastetmediği, o dönemde yanlış öğretilerin mevcut olduğuna dair ifadelerinden (İbr.1:7) anlaşılmaktadır.Ayetlerde söz edilen ve Kutsal Kitap’a aykırı olan bu çilecilik akımı, maddi dünyanın kötü olduğuna dair (bkz. 1. Yuhanna: Giriş) yanlış inançtan kaynaklanıyordu; bu görüş ikinci yüzyılda iyice güçlenecek Gnostizm’in (bkz. 1Ti.6:20’ye ait not) temel dayanağı olacaktı. imandan Bkz. 1Ti.3:9’a ait not.
4:4 Tanrı’nın yarattığı her şey iyidir Bkz. Yar.1:4 ve ilgili not; Yar.1:31; ayrıca bkz. Tit.1:15 ve ilgili not.
4:6 izlediğin iyi öğretinin Çocukluğundan beri (bkz. 2Ti.1Ti.3:14-15 ve ilgili not).
4:7 kocakarı masalları Bkz. 1Ti.1:3-4 ve ilgili not. Kendini Tanrı yolunda eğit Bkz. 1Ti.2:1-2 ve ilgili not. Tanrısayarlık özdenetim gerektirir.

Videolar

1. Timoteos Girişi

Pavlus ve Timoteos: Timoteos, Konya İli'nin sınırları içinde kalan bugünkü Hatunsaray'a yakın Listra Kenti'ndendi. Çocukluğundan beri Kutsal Yazılar'ı bilen biriydi1. Pavlus Müjde'yi yaymak için çıktığı ilk yolculuğu sırasında Timoteos'la karşılaştı2. İkinci yolculuğu sırasında Timoteos'u da ekibine kattı3. Bundan sonra sık sık birlikte çalıştılar. Böylece İncil'de bulunan altı mektup hem Pavlus'un hem de Timoteos'un adını taşıyor. Timoteos, Pavlus tarafından Selanik'e4, Makedonya'ya5 ve Korint'e6 görevli olarak gönderildi. Yakında ölüm cezasına çarptırılacağını sezen Pavlus, Timoteos'un zaman yitirmeden yanına gelmesini istedi7. Bu olayların ışığında, Pavlus'un onu «imanda öz oğlum» diye çağırması şaşırtıcı değildir8. İbr. 13:23'te Timoteos'un salıverildiğini okuyoruz, ama olayların nasıl geliştiğini bilmiyoruz.

Mektubun İçeriği: Timoteos, özellikle yanlış öğretilerin yayılmasını önlemek için Efes'teki kilisede bırakılmıştır9. Pavlus'un yazılı uyarıları, belki de Timoteos'u yanlış öğretiler yayanlara karşı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Pavlus'un umudu, çok geçmeden dönmektir; ama bu arada Timoteos'a, Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranması gerektiğini de hatırlatmaktan geri kalmaz10. Timoteos'a verilen görevler arasında, öğretmek ve öğüt vermek, örnek biri olmak ve topluluğa Kutsal Yazılar'ı okumak da var11. Genç yaşlı, erkek kadın, herkese nasıl yaklaşması gerektiği anlatılıyor12. Pavlus ayrıca topluluk içi sorunlara pratik çözüm yolları da öneriyor. Örneğin, dulların hangi durumlarda yardım görenlerin listesine dahil edilmesi gerektiğini13; önder atanacaklarda hangi özelliklerin aranacağını14; önderlere karşı nasıl davranılacağını15 anlatıyor. Pavlus bu mektupta ayrıca duadan16, inanlı kadınların özelliklerinden17, para konusundaki tutumdan18 ve Kutsal Yasa'nın amaçlarından söz ediyor19.

Ana Hatlar:

1:1-20 Pavlus'la Timoteos
2:1-15 Dua ve tapınma
3:1-16 Önderlerde aranacak özellikler
4:1-5:2 Timoteos'a çağrı
5:3-6:2 İnanlı topluluklarında uygulanacak ilkeler
6:3-21 Tanrı yolunda yürümek

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş