Mezmurlar 80:7

7Bizi eski halimize kavuştur,
Ey Her Şeye Egemen Tanrı,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.80 Efrayim, Benyamin ve Manaşşe (Mez.80:2) kuzey krallığını temsil etmektedir. Buna bağlı olarak, söz konusu felaketin kuzey krallığını yıkanAsur istilası olması mümkündür (bkz. 2Kr.17:1-6). Yapılan arkeolojik çalışmalar, kuzeyden saldıran Asurlular’dan kaçan çok sayıda İsrailli’nin Yeruşalim ve civarına yerleşmesinden ötürü bölgede ciddi bir nüfus patlaması yaşandığını ortaya koymaktadır (ayrıca bkz. Mez.73 başlığa ait not). Dua, İbranice’de dörder dizeden oluşan beş kıtadan meydana gelir (bkz. nakaratlı mezmurlar, Mez.42-43’e ait not).
80:4-7 RAB’bin halkına verdiği büyük cezayla ilgili ağıt.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş