Mezmurlar 34:1-7

34
34. Mezmur
Davut'un mezmuru
Avimelek'in önünde kendini deli gösterip kovulduğu,
gittiği zaman
1Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,
Övgüsü dilimden düşmeyecek.
2RAB'le övünürüm,
Mazlumlar işitip sevinsin!
3Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,
Adını birlikte yüceltelim.
4RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,
Bütün korkularımdan kurtardı beni.
5O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,
Yüzleri utançtan kızarmaz.
6Bu mazlum yakardı, RAB duydu,
Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.
7RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,
Kurtarır onları.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.34 Duaları yanıtlayıp kurtarış sağlayan RAB’bi yücelten övgülerle başlayıp (Mez.34:1-7) bilgelik sözleriyle devam eden alfabetik akrostiş yapılı (bkz. Giriş) bir mezmurdur.
Mez.34 başlık Bu sözlerden bu mezmurun 1Sa.21:10-15’te (bkz. Mez.3 başlığa ait not) anlatılan olayla ilgisi olduğu anlaşılır. Burada, kralın gerçek adı olan “Akiş” yerine “Avimelek” unvanı kullanılır. Avimelek, Filist krallarına verilen geleneksel hanedanlık unvanıydı (bkz. Yar.20. bölüm; 1Sa.21:22-34; 26. bölüm).
34:3 Adını Bkz. Mez.5:11’e ait not.
34:4-7 Bu kişinin duasına yanıt veren Tanrı, O’ndan korkan herkes için de aynısını yapacaktır (bkz. Mez.34:15-18 ve ilgili not).
34:5 ışı l ışıl parlar Bkz. Yşa.60:5.
34:7 RAB’bin meleği Bkz. Mez.35:5-6; ayrıca bkz. Yar.16:7’ye ait not. O’ndan korkanların Bkz. Mez.34:8-14. çevresine ordugah kurar RAB’bin halkını güvenlikte tuttuğunu ifade eder (bkz. 2Kr.6:13-17; İbr.1:14; Bilgi Kutusu: Melekler, s.1808).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş