1. Krallar 19:15-17

15-16 RAB, “Geldiğin yoldan geri dön, Şam yakınındaki kırlara git” dedi, “Oraya vardığında, Hazael'i Aram Kralı olarak, Nimşi oğlu Yehu'yu İsrail Kralı olarak, Avel-Meholalı Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak meshedeceksin. 17Hazael'in kılıcından kurtulanı Yehu, Yehu'nun kılıcından kurtulanı Elişa öldürecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
19:11-17 rüzgarın... depremin... ateşin içinde de değildi... ince, yumuşak bir ses duyuldu Kutsal Kitap’ta anlatılan olaylar sırasında görülen rüzgar, deprem ve ateş, çoğu kez RAB’bin gelişinin yakın olduğunu bildirir (bkz. Çık.19:16-19; Mez.18:7-15; Hab.3:3-6) ve çoğunlukla yargı habercisidir. RAB İlyas’a oradaki varlığını bunlar aracılığıyla göstermek yerine yumuşak bir sesle hissettirir. İlyas’a, Her Şeye Egemen RAB olarak, halkı için gerekeni sessizce yapmakta olduğunu anlatmaktadır (İlyas’ın beklediği yargı zamanı henüz gelmemiştir, Hab.19:18).
19:15-16 İlyas’ın, halkı için sürdürdüğü hizmeti devam ettirmesi için geldiği yere geri dönmesi gerekiyordu. Hazael’i... Yehu’yu... Elişa’yı... meshedeceksin Peygamber İlyas bu üç kişiyi, İsrail’de ilah Baal’la ilgili her şeyi yok etmeleri için RAB adına görevlendirecektir. Elişa’nın öldüğü tarihte (2Kr.13:24), Baalcılık İsrail’de resmen yasaklanmış olacaktır. Hazael’i Yoram, Yehu ve Yehoahaz’ın krallıkları sırasında İsrail için ciddi bir tehdit haline gelecek olan kişidir (bkz. 2Kr.8:28-29; 2Kr.10:32-33; 2Kr.12:17-18; 2Kr.13:3,2Kr.13:22). Yehu’yu Yehu önceAhav veAhav’ın oğlu Yoram’ın krallıklarında ordu komutanı olarak görev alacak, ardından İsrail Kralı olacaktır (2Kr.9:5-6). Elişa’yı Tıpkı Musa’nın görevinin Yeşu tarafından tamamlanması gibi, İlyas’ın görevini de Elişa devam ettirecektir.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş