Daniel 8

8
Koç ve Tekeyle İlgili Görüm
1Kral Belşassar'ın krallığının üçüncü yılında, ben Daniel daha önce gördüğüm görümden başka bir görüm gördüm. 2Görümde kendimi Elam İli'ndeki Sus Kalesi'nde, Ulay Kanalı'nın yanında gördüm. 3Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm; iki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu. 4Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm. Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor, kimse onun elinden kurtaramıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi.
5Ben bu olayı düşünürken, batıdan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı aştı. 6Güç ve öfkeyle, kanalın yanında durduğunu gördüğüm iki boynuzlu koça doğru koştu. 7Öfkeyle saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığını gördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu; teke koçu yere vurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu. 8Teke çok güçlendi, ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine, göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı.
9Bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı; güneye, doğuya ve Güzel Ülke'ye[a] doğru yayılarak çok güçlendi. 10 Göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü, ayakları altına alıp çiğnedi. 11Kendisini Gök Ordusu'nun Önderi[b] kadar yükseltti. Tanrı'ya sunulan günlük sunu kaldırıldı, O'nun tapınağı yıkıldı. 12Başkaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu.
13Sonra kutsal bir varlığın konuştuğunu duydum. Başka kutsal bir varlık ona, “Bu görümde –günlük sunuyla, yıkım getiren başkaldırıyla, kutsal yerin ve ordunun ayak altında çiğnenmesiyle ilgili görümde– olanlar ne zamana dek sürecek?” diye sordu.
14Kutsal varlık bana, “2 300 akşam, sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak” dedi.
Görümün Yorumu
15Ben Daniel, gördüğüm görümün ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken, insana benzer biri karşımda durdu. 16 Bir insan sesinin Ulay Kanalı'ndan, “Ey Cebrail, görümün ne anlama geldiğini şuna açıkla” diye seslendiğini duydum. 17Cebrail durduğum yere yaklaşınca korkudan yere yığıldım. Bana, “Ey insanoğlu!” dedi, “Bu görümün sonla ilgili olduğunu anla.”
18O benimle konuşurken, yüzükoyun yere uzanmış, derin bir uykuya dalmışım. Dokunup beni ayağa kaldırdı.
19Bana, “Daha sonra Tanrı'nın öfkesi sona erdiğinde neler olacağını sana söyleyeceğim” dedi, “Çünkü görüm sonun belirlenen zamanıyla ilgilidir. 20Gördüğün iki boynuzlu koç Med ve Pers krallarını simgeler. 21Teke Grek Kralı'dır; gözleri arasındaki büyük boynuz birinci kraldır. 22Kırılan boynuzun yerine çıkan dört boynuz, ulusundan çıkacak dört krallığı simgeliyor. Ama ilk kral kadar güçlü olmayacaklar.
23“Bu dört krallığın sonu yaklaşıp yapılan kötülükler doruğa varınca, sert yüzlü ve aldatmada usta bir kral ortaya çıkacak. 24Kendisinden gelmeyen büyük bir güce kavuşacak. Şaşırtıcı yıkımlar yapacak, el attığı her işte başarılı olacak. Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecek. 25Yapacağı işleri aldatarak başaracak, kendisini yükseltecek. Güvenlikte olan birçoklarını yok edecek, Önderler Önderi'ne[c] karşı duracak. Ama kendisi insan eli değmeden yok edilecek.
26“Akşam ve sabahla ilgili sana bildirilen görüm gerçektir. Ama sen görümü gizli tut. Çünkü uzak bir gelecekle ilgilidir.”
27Ben Daniel günlerce bitkin ve hasta kaldım. Sonra kalkıp kralın işlerini yapmayı sürdürdüm. Bu anlaşılması güç görümden ötürü şaşkındım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 Bkz. Dan.7:1 ve ilgili not. üçüncü yılında Yaklaşık olarak İÖ 551. Sekizinci bölümde aktarılan olaylar, beşinci bölümdeki olaylardan önce gerçekleşmiştir. daha önce İki yıl önce.
8:2 Elam İli’ndeki Sus Kalesi’nde Bkz. Ezr.4:9 ve Est.1:2’ye ait notlar.
8:3 Koç, Med-Pers İmparatorluğu’nu temsil eder (Dan.8:20); daha uzun olan boynuz, Pers’in üstünlüğüne işaret eder (bkz. Dan.7:5; Dan.7:4-7’e ait not).
8:5 “Teke” Yunanistan’ı, “çarpıcı” (dikkat çeken) boynuz ise “birinci kral” Büyük İskender’i simgeler (Dan.8:21).
8:8 büyük boynuzu kırıldı Büyük İskender’in, en güçlü olduğu dönemde öleceğine ilişkin önbildiri (İÖ 323). çarpıcı dört boynuz Dan.7:6’daki “dört baş”la aynıdır (bkz. Dan.7:4-7’e ait not).
8:9 Güzel Ülke’ye İsrail topraklarına.
8:11 Gök Ordusu’nun Önderi’ne Tanrı’ya.
8:9-12 “Başka bir boynuz” dördüncü krallıktan değil (Dan.7:8’de olduğu gibi), üçüncü krallığa ait boynuzlardan birinden çıkar. Bu boynuz, egemenliğinin son yıllarında (İÖ 168-164) Yahudi dinini yasaklamak için kararlılıkla uğraşan IV. Epifanes Antiokus’tur. Dan.7:8’de “küçük boynuz” olarak nitelenen bu kral, ondan daha zalim olan ve Mesih’in ikinci gelişinden kısa bir süre önceki sıkıntı döneminde ortaya çıkacak olan Mesih Karşıtı’nın bir habercisi niteliğindedir. Antiokus’un yaptıklarıyla ayetteki peygamberlik yerine gelir: Önce İsrail’deki egemenliği güçlenir (Dan.8:9; bkz. Yer.3:19 ve ilgili not), orada Tanrı’ya bağlı imanlıları yenilgiye uğratır (bkz. Dan.8:10-12), sonra da kendisini Tanrı ile eşit koşup (Dan.8:11) günlük sunuların sunulmasını yasaklar (Dan.8:12). Bunun ardından, Yahuda Makabe’yi izleyenler Yeruşalim’i tekrar ele geçirip tapınağı yeniden Tanrı’ya adarlar (Dan.8:14) (İÖAralık 165). Bugün hâlâ Yahudiler tarafından kutlanan Hanukka Bayramı’nın (Işıklar Bayramı; Yu.10:22 ve ilgili not) kökeni buna dayanır (bkz. Apokrifa’dan 1. Makabeler 1-4).
8:13 kutsal bir varlık Bir melek.
8:14 İsrailliler’in halk olarak günahlarının bağışlanması için sürekli sunulması gereken iki yakmalık sunu vardı (bkz. Dan.9:21; Çık.29:38-39 ve ilgili not). “2.300 akşam, sabah”, büyük olasılıkla 1.150 gün boyunca sunulan sunuların sayısına işaret eder; bu süreç, RAB’bin sunağının Antiokus Epifanes tarafından kirletilmesi ile İÖ 25 Kislev (Kasım sonuAralık başını içeren ay) 165’te Yahuda Makabe tarafından yeniden adanması arasında geçmiştir.
8:16 Cebrail Bkz. Luk.1:19 ve ilgili not.
8:23-25 IV. Antiokus’un hile ve aldatmacalarla (Selefki hanedanının veliahtı değildi) yönetimi ele geçirmesi.
8:25 kendisini yükseltecek IV. Antiokus kendisine “Epifanes” (Tanrı’nın görüntüsü) diyordu. Önderlerin önderine Tanrı’ya. İnsan eli değmeden yok edilecek IV.Antiokus İÖ 164 yılında, Pers İmparatorluğu’nun Tabae adlı bir yerinde hastalık ya da kaza nedeniyle öldü; Tanrı onu “yok etti”.
8:26 Akşam ve sabahla ilgili... görüm Bkz. Dan.8:14 ve ilgili not.
8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş