Daniel 7:4-7

4 “Birinci yaratık aslana benziyordu, kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi.
5“İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında, dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona, ‘Haydi kalk, yiyebildiğin kadar et ye!’ dediler.
6“Sonra baktım, parsa benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti.
7 “Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı; yiyip parçalıyor, artakalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:4-7 Birinci yaratık Yeni Babil İmparatorluğu’nu temsil eden bir keruvdur (bkz. Yar.3:24 ve ilgili not; Yer.50:17; Hez.17:3,Hez.17:12; Bilgi Kutusu:Melekler, s.1808). 4. ayetin geri kalanı muhtemelen Nebukadnessar’ın küçük düşürülmesini yansıtmaktadır (krş. 4. bölüm). Doğrulmuş ayı, Med-Pers ittifakında Persler’in üstünlüğünü betimler. Üç kaburga kemiği, Persler’in üç büyük fethini temsil ediyor olabilir: Lidya (İÖ 546), Babil (İÖ 539) ve Mısır (İÖ 525). Dört kanadı olan pars, Büyük İskender’in süratle gerçekleştirdiği fetihleri (İÖ 334-330) temsil eder ve dört baş, İÖ 323 (bkz. Dan.8:22) yılındaki beklenmedik ölümünden sonra bu imparatorluğun bölündüğü dört bölgeye karşılık gelir: Makedonya ile Yunanistan (Antipater ve Kassander yönetiminde), Trakya ileAnadolu (Lisimahos yönetiminde), Suriye (I. Selefki yönetiminde), İsrail ile Mısır (I. Ptolemi yönetiminde). Dördüncü yaratık, öncekilerden üstün olan karşı konulmaz gücüyle Roma İmparatorluğu’nu (Apokrifa’dan 2. Esdras Dan.12:11) simgeler. On boynuz, Dan.2:41-42’deki (bkz. Dan.2:32-43’e ait not) on ayak parmağına karşılık gelir.
7:7 demir Bkz. Dan.2:40-43; Dan.2:32-43’e ait not.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş