Daniel 9

9
Daniel Dua Ediyor
1-2 Medli Ahaşveroş oğlu Darius Kildan Kralı oldu. Krallığının birinci yılında ben Daniel, RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği sayının –Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının– yetmiş olduğunu Kutsal Yazılar'dan anladım.
3Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla O'na yalvardım; çul kuşanıp külde oturdum. 4RAB Tanrım'a dua edip günahlarımızı itiraf ettim. Şöyle dedim:
“Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı! 5Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, başkaldırdık. 6Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik.
7“Sen adaletlisin, ya Rab! Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yeruşalim halkı, İsrailliler bugün utanç içindeyiz. 8Evet, ya RAB, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz. 9Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. 10Tanrımız RAB'bin sözüne kulak vermedik, kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık. 11Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi.
“Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın Yasası'nda yazılan lanet başımıza yağdı, içilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik. 12Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim'in başına gelen, göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. 13Musa'nın Yasası'nda yazıldığı gibi, bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşın, ey Tanrımız RAB, suçumuzdan dönüp senin gerçeklerine yönelerek lütfunu dilemedik. 14RAB üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü Tanrımız RAB yaptığı her şeyde adildir. Bizse O'nun sözüne kulak vermedik.
15“Ey Tanrımız Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, kötülük yaptık. 16Ya Rab, doğru işlerin uyarınca kentin Yeruşalim'den, kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim de halkın da çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu.
17“Şimdi, ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna, ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. 18Ey Tanrım, kulak ver ve işit! Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. 19Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir.”
Cebrail Açıklama Yapıyor
20Ben daha konuşup dua ederken, günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağı için Tanrım RAB'be dilekte bulunurken, 21 daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam –Cebrail– akşam sunusu saatinde hızla uçarak[a] yanıma geldi. 22“Daniel, sana anlayış vermek için geldim” diye açıkladı, 23“Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz, duan yanıtlandı; bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla:
24“Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal'ı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta[b] kadar zaman saptanmıştır.
25“Şunu bil ve anla: Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. 26Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. 27 Gelecek önder[c] birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-2 birinci yılından İÖ 539-538. Ahaşveroş Kserkses olarak da tanınır. Ester Kitabı’nda adı geçen Ahaşveroş (I. Artakserkses) değildir. Medli... Darius Bkz. Dan.5:31 ve ilgili not. Yeremya’ya... yetmiş yıl Bkz. Yer.25:11-12’ye ait not. Daniel ve Zekeriya peygamberler, söz konusu durumun hangi yıllar arasında gerçekleşeceğiyle ilgili farklı tahminlerde bulunmuşlardır: Daniel İÖ 605’teki ilk sürgünün, yetmiş yılın sonuna denk geldiğini düşünmüştü (dua ettiğinde yıl İÖ 538’di). Zekeriya ise yetmiş yılın başlangıcını tapınağın yıkım tarihi (İÖ 586) olarak değerlendirmişti; bu değerlendirmeye göre “Yeruşalim’in ıssız kalacağı dönem” İÖ 515’te tapınağın yeniden yapılmasıyla sona ermiştir. Sonuçta her iki peygamberin de tahmini doğru çıkmıştır.
9:3 çul kuşanıp küle oturdum Bkz. Yar.37:34 ve Va.11:3’e ait notlar.
9:4 kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla Bkz. Neh.1:5; krş. Çık.20:6 ve ilgili not. antlaşmaya bağlı kalan Bkz. Yas.7:9,Yas.7:12.
9:6 kulların peygamberler Bkz. Dan.9:10; ayrıca bkz. Yer.7:25; Zek.Yer.1:6 ve ilgili notlar.
9:7 Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi... sürdün Bkz. 2Kr.17:7-23 ve ilgili not; 2Ta.36:15-20.
9:11 Yasası’ndan yazılı lanet Bkz. Lev.26:33; Yas.28:64 ve ilgili not.
9:14 Tanrımız RAB... adildir Bkz. Yer.12:1 ve ilgili not.
9:18 senin olan... kenti Yeruşalim’i (1Kr.11:36; krş. Mez.132:13 ve ilgili not). büyük merhametinden ötürü Tanrı, insanların yaptığı iyiliklerden ötürü değil, lütufkâr olduğu için duaları yanıtlar.
9:3-19 Daniel’in duası alçakgönüllülük (Dan.9:3), tapınma (Dan.9:4), itiraf (Dan.9:5-15) ve rica (Dan.9:6-19) ifadelerini içerir. Daniel, Tanrı’nın İsrail’i eski gönencine kavuşturacağına ilişkin vaatlerine güvenmekte ve bunların gerçekleşmesi için dua etmektedir (krş. 2Kr.17; Ezr.9:5-15; Neh.9:5-37 ve ilgili not; Mez.78,89,104-106).
9:20 Ben daha konuşup Bkz. Yşa.65:24. kutsal dağı Siyon Dağı; bkz. Mez.2:6 ve ilgili not.
9:21 Cebrail akşam sunusu Bkz. Mez.141:2’ye ait not.
9:24 yedi hafta “Hafta” diye çevrilen İbranice ifadenin birebir çevirisi “yedilik”tir. Burada büyük olasılıkla yedi yıl demektir; buna göre 70 kere 7 yıl 490 yıl yapar. Bazı yorumcular burada söz edilen altı amaçtan son üçünün, Mesih’in çarmıhta ölümü ve dirilişiyle değil, Mesih’in ikinci gelişiyle gerçekleşeceğine inanırlar.
9:25-27 Yeruşalim kentinin yeniden kurulmasına izin veren fermanla (Dan.9:25) Mesih’in (“Meshedilmiş Olan”) gelişi arasındaki zaman 69 (7 artı 62) kere “yedi”, yani 483 yıldır (bkz. Ezr.7:11’e ait not). Yeruşalim’i yeniden kurma fermanı ya Ezr.1,6-7’de, ya da Neh.2’de (bu daha büyük bir olasılıktır) verilmiş fermanlar olmalıdır. Bu fermanların tarihleri kesin olarak bilinmiyorsa da, İÖ 450’li yıllara ait olması gerekir. Buna göre 483 yıllık süre İsa Mesih’in İS 30 yılında ölüp dirilmesine denk gelir. Bazı yorumculara göre 70. “hafta” Mesih’in bu dünyadaki hizmeti sırasında ve bundan hemen sonraki yıllarda gerçekleşmiştir. Ama son (yani 70.) “hafta” (Ezr.9:27), Yeruşalim’in yıkımıyla ilgili peygamberliğin gerçekleşmesini (Ezr.9:26-27) takip eden yıllardır. Bu nedenle, birçok yorumcuya göre 69. ve 70. “hafta” arasında bir ara (savaş ve yıkım, Ezr.9:26) vardır. Bu görüşe göre, 70. “yedi”de Mesih Karşıtı, Yahudiler’le (“pek çokları”) yedi yıl sürecek bir antlaşma yapacak, ama antlaşmayı bu dönemin ortasında çiğneyecektir (bkz. Va.13; 2Se.2:2-4). “Meshedilmiş Olan”ın öldürülmesi (2Se.9:26), Mesih’in çarmıha gerilmesidir.
9:27 bir antlaşma yapacak... sunuyu kaldıracak Görünüşe göre Yahudiler Yeruşalim’de tapınağı yeniden inşa edecekler, ama Mesih Karşıtı, İsrail’le yaptığı antlaşmayı çiğneyip Titus gibi tapınaktaki ibadet düzenine son verecektir.
8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş