Daniel 9:6-19

6Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik.
7“Sen adaletlisin, ya Rab! Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yeruşalim halkı, İsrailliler bugün utanç içindeyiz. 8Evet, ya RAB, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz. 9Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. 10Tanrımız RAB'bin sözüne kulak vermedik, kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık. 11Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi.
“Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın Yasası'nda yazılan lanet başımıza yağdı, içilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik. 12Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim'in başına gelen, göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. 13Musa'nın Yasası'nda yazıldığı gibi, bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşın, ey Tanrımız RAB, suçumuzdan dönüp senin gerçeklerine yönelerek lütfunu dilemedik. 14RAB üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü Tanrımız RAB yaptığı her şeyde adildir. Bizse O'nun sözüne kulak vermedik.
15“Ey Tanrımız Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, kötülük yaptık. 16Ya Rab, doğru işlerin uyarınca kentin Yeruşalim'den, kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim de halkın da çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu.
17“Şimdi, ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna, ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. 18Ey Tanrım, kulak ver ve işit! Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. 19Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:6 kulların peygamberler Bkz. Dan.9:10; ayrıca bkz. Yer.7:25; Zek.Yer.1:6 ve ilgili notlar.
9:7 Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi... sürdün Bkz. 2Kr.17:7-23 ve ilgili not; 2Ta.36:15-20.
9:11 Yasası’ndan yazılı lanet Bkz. Lev.26:33; Yas.28:64 ve ilgili not.
9:14 Tanrımız RAB... adildir Bkz. Yer.12:1 ve ilgili not.
9:18 senin olan... kenti Yeruşalim’i (1Kr.11:36; krş. Mez.132:13 ve ilgili not). büyük merhametinden ötürü Tanrı, insanların yaptığı iyiliklerden ötürü değil, lütufkâr olduğu için duaları yanıtlar.
9:3-19 Daniel’in duası alçakgönüllülük (Dan.9:3), tapınma (Dan.9:4), itiraf (Dan.9:5-15) ve rica (Dan.9:6-19) ifadelerini içerir. Daniel, Tanrı’nın İsrail’i eski gönencine kavuşturacağına ilişkin vaatlerine güvenmekte ve bunların gerçekleşmesi için dua etmektedir (krş. 2Kr.17; Ezr.9:5-15; Neh.9:5-37 ve ilgili not; Mez.78,89,104-106).
8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş