Nehemya 9:5-37

5Levililer'den Yeşu, Kadmiel, Bani, Haşavneya, Şerevya, Hodiya, Şevanya ve Petahya halka, “Ayağa kalkın!” dediler, “Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrınız RAB'be övgüler olsun. ‘Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, bizim yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır.’ ”
6Halk şöyle dua etti: “Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.
7 “Ya RAB, Avram'ı seçen, onu Kildaniler'in Ur Kenti'nden çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin. 8 Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşma yaptın. Kenanlı, Hitit, Amorlu, Perizli, Yevus ve Girgaş topraklarını onun soyuna vereceğim deyip sözünü tuttun. Çünkü sen doğrusun.
9 “Atalarımızın Mısır'da çektiklerini gördün, Kamış Denizi'nde yakarışlarını işittin. 10 Firavuna, görevlilerine ve ülkesinin halkına karşı mucizeler, harikalar yarattın. Çünkü atalarımızı nasıl ezdiklerini biliyordun. Bugün olduğu gibi ün kazandın. 11 Denizi yararak atalarımıza yol açtın. Denizin ortasından, kuru topraktan geçip gittiler. Onları kovalayanları ise bir taş gibi azgın derin sulara fırlattın. 12 Gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin.
13 “Sina Dağı'na indin, onlarla göklerden konuştun. Onlara doğru ilkeler, adil yasalar, iyi kurallar, buyruklar verdin. 14Kutsal Şabat Günü'nü bildirdin. Kulun Musa aracılığıyla buyruklar, kurallar, yasalar verdin. 15 Acıktıklarında gökten ekmek verdin, susadıklarında kayadan su çıkardın. Onlara vermeye ant içtiğin ülkeye girmelerini, orayı mülk edinmelerini buyurdun.
16 “Ama atalarımız gurura kapıldı; dikbaşlılık edip buyruklarına uymadılar. 17 Söz dinlemek istemediler, aralarında yaptığın harikaları unuttular. Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına dönmek için kendilerine bir önder bularak başkaldırdılar. Ama sen bağışlayan, iyilik yapan, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin bir Tanrı'sın. Onları terk etmedin. 18 Kendilerine buzağı biçiminde dökme bir put yaptılar, ‘Sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur!’ diyerek seni çok aşağıladılar. 19 Yine de, yüce merhametinden ötürü onları çölde bırakmadın. Gündüzün yol göstermek için bulut sütununu, geceleyin yollarına ışık tutmak için ateş sütununu önlerinden eksik etmedin. 20Onları eğitmek için iyi Ruhun'u verdin. Ağızlarından manı eksiltmedin. Susadıklarında onlara su verdin. 21Kırk yıl onları çölde besledin. Hiç eksikleri olmadı. Ne giysileri eskidi, ne de ayakları şişti.
22 “Onlara ülkeler, uluslar verdin, aralarında bölüştürdün. Heşbon Kralı Sihon'un, Başan Kralı Og'un ülkesini mülk edindiler. 23 Onlara gökteki yıldızlar kadar çocuk verdin. Onları, mülk edinmek üzere atalarına söz verdiğin ülkeye getirdin. 24 Çocukları Kenan ülkesini ele geçirip mülk edindiler. Ülke halkının onlara boyun eğmesini sağladın. Krallarını ve ülkedeki halkları istediklerini yapsınlar diye ellerine teslim ettin. 25 Surlu kentler, verimli topraklar ele geçirdiler. Güzel eşyalarla dolu evlere, kazılmış sarnıçlara, bağlara, zeytinliklere, çok sayıda meyve ağacına sahip oldular. Yediler, doydular, beslendiler ve onlara yaptığın büyük iyiliklere sevindiler.
26 “Ama halkın söz dinlemedi, sana başkaldırdı. Yasana sırt çevirdiler, sana dönmeleri için kendilerini uyaran peygamberleri öldürdüler. Seni çok aşağıladılar. 27Bu yüzden onları düşmanlarının eline teslim ettin. Düşmanları onları ezdi. Sıkıntıya düşünce sana feryat ettiler. Onları göklerden duydun, yüce merhametinden ötürü kurtarıcılar gönderdin. Bunlar halkı düşmanlarının elinden kurtardı.
28“Ne var ki İsrail halkı rahata kavuşunca yine senin gözünde kötü olanı yaptı. Bu yüzden onları düşmanlarının eline terk ettin. Düşmanları onlara egemen oldu. Yine sana yönelip feryat ettiler. Onları göklerden duydun ve merhametinden ötürü defalarca kurtardın.
29 “Onları Kutsal Yasan'a dönmeleri için uyardınsa da, gurura kapılarak buyruklarına karşı geldiler. Kurallarını çiğneyip günah işlediler. Oysa kim kurallarına bağlı kalırsa yaşam bulur. İnatla sana sırt çevirdiler, dinlemek istemediler. 30 Yıllarca onlara katlandın. Ruhun'la, peygamberlerin aracılığıyla onları uyardın. Ama kulak asmadılar. Bunun üzerine onları çeşitli ülke halklarının ellerine teslim ettin. 31Yüce merhametinden ötürü yok olmalarına izin vermedin. Onları terk etmedin. Çünkü sen iyilik yapan, acıyan bir Tanrı'sın.
32 “Ey Tanrımız! Sen antlaşmana bağlı kalırsın. Güçlü, görkemli, yüce bir Tanrı'sın. Asur krallarının döneminden bugüne kadar krallarımız, önderlerimiz, kâhinlerimiz, peygamberlerimiz, atalarımız ve bütün halk acı çekti. Çektiklerimizi küçümseme. 33Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil davrandın, doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık. 34Krallarımız, önderlerimiz, kâhinlerimiz, atalarımız yasana göre yaşamadılar. Verdiğin buyrukları, yaptığın uyarıları dinlemediler. 35Ülkelerinde onlara sağladığın bolluk içinde, önlerine serdiğin geniş, verimli topraklarda sana kulluk etmediler, kötülüklerinden dönmediler.
36“Bak, bugün köleyiz. Meyvelerini, iyi ürünlerini yesinler diye atalarımıza verdiğin ülkede köle olduk. 37Günahlarımız yüzünden ürünlerimizin çoğunu başımıza getirdiğin krallara veriyoruz. Bizi de, hayvanlarımızı da istedikleri gibi kullanıyorlar. Büyük sıkıntı içindeyiz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-37 Bkz. Ezr.9. bölüm; Dan.9. bölüm. Hem Nehemya hem de Daniel kitaplarında, Tanrı’nın sözünü doğru anlamanın halkı günahlarını itiraf etmeye, tövbeye, RAB’bi övmeye ve O’na yakarmaya yönelttiği görülür.
9:5-37 Tanrı’nın, (1) evrenin yaratılışında (Neh.9:6), (2) İbrahim’le yaptığı antlaşmada (Neh.9:7-8), (3) Mısır ve Deniz’de (Neh.9:9-11), (4) çölde ve Sina Dağı’nda (Neh.9:12-21), (5) Kenan topraklarının fethinde (Neh.9:22-25), (6) hâkimler döneminde (Neh.9:26-28), peygamberler döneminde (Neh.9:29-31) ve Nehemya döneminde (Neh.9:32-37) sergilediği lütuf ve güç yeniden ele alınır (krş. Mez.78; 105-106; bkz. Ezr.9:5-15; Dan.9:3-19 ve ilgili notlar). O çağda sadece İsrailliler, dua ederken geçmişlerini ve Tanrı’nın yaptıklarını anardı.
9:6 Tek RAB sensin İsrail’in inancının temeli RAB’bin kendisidir (krş. 2Kr.19:15; Mez.86:10). göklerin göklerini Bkz. Yas.10:14; 1Kr.8:27; 2Ta.2:6; Mez.148:4. Bütün gök cisimleri sana tapınır Bkz. Mez.89:5-7.
9:7 Kildaniler’in Ur Kenti’nden Bkz. Yar.11:28’e ait not. ona İbrahim adını veren Bkz. Yar.17:5’e ait not.
9:8 yürekten bağlı Krş. Rom.4:16-22 ile Yak.2:21-23. onunla bir antlaşma yaptın Bkz. Yar.15:18-21’ e ait not. Kenanlı... Girgaş Bkz. Yar.10:6,Yar.10:15-18; Yar.13:7; Çık.3:8 ve Ezr.9:1’e ait notlar.
9:9 Kızıldeniz’de Bkz. Çık.13:18; Çık.11:1-2’ ye ait notlar.
9:11 Denizi yararak Bkz. Çık.14:21-22; 1Ko.10:1.
9:14 Kutsal Şabat Bkz. Çık.20:8-10 ve ilgili notlar.
9:15 gökten ekmek Bkz. Çık.16:4’e ait not. kayadan su Bkz. Çık.17:6’ya ait not. ant içtiğin Bkz. Yar.14:22; Yar.22:15-17; Çık.6:8; Hez.20:6; Hez.47:14.
9:16 dikbaşlılık Bkz. Neh.9:17,Neh.9:29; ayrıca bkz. Çık.32:9’a ait not.
9:17 bir önder bularak Bkz. Say.14:4. bağışlayan... sevgisi engin Bkz. Çık.34:6-7’ye ait not.
9:18 aşağıladılar Bkz. Neh.9:26; Çık.32:4; Hez.35:12.
9:19 merhametinden Bkz. Neh.9:27-28.
9:20 eğitmek için iyi Ruhun’u verdin Bkz. Çık.31:3.
9:21 Tanrı’nın lütfunun göstergesi (bkz. Yas.8:4; Yas.29:5; krş. Yşu.9:13). ne de ayakları şişti Bkz. Yas.8:4.
9:22 Sihon’un... Og’un Bkz. Say.21:21-35.
9:23 yıldızlar kadar Bkz. Yar.13:16; Yar.15:5; Yar.22:17 ve ilgili notlar.
9:25 Onlara bunları sağlayan, onlarla antlaşma yapan RAB’di (bkz. Yas.6:10-12 ve ilgili not; Yşu.24:13). verimli Bkz. Neh.9:35; krş. Say.14:7; Yas.8:7; Yşu.23:13. kazılmış sarnıçlara Yıl boyunca yeteri kadar yağmur yağmadığından, yağışlı dönemlerde su depolamak için hemen hemen her evde sarnıç veya kuyu bulunurdu (2Kr.18:31). İÖ 1200’lü yılların başında yalıtımlı sarnıçlar yapmak için gerekli tekniğin bulunması, Yahuda’nın merkezindeki tepelerde daha fazla nüfusun yaşamasına olanak sağladı. bağlara, zeytinliklere, çok sayıda meyve ağacına Krş. Yas.8:8.
9:26-28 Bkz. Hak.2:6-3:6’ya ait not.
9:26 Yasana sırt çevirdiler Krş. Mez.50:17; Yer.2:27; Yer.32:33; Hez.23:35. peygamberleri öldürdüler Bkz. 1Kr.18:4; 1Kr.19:10; 2Ta.24:20-21; Yer.2:30; Yer.26:20-23; krş. Luk.11:50-51; İbr.11:32,İbr.11:36-38.
9:29 kim kurallarına bağlı kalırsa yaşam bulur Bkz. Lev.18:5’e ait not. İnatla sana sırt çevirdiler Bkz. Zek.Neh.7:11; krş. Neh.9:16; Hoş.4:16.
9:32 antlaşmana bağlı kalırsın Bkz. Neh.1:5; ayrıca bkz. Yas.7:9,Yas.7:12 ve ilgili not. Asur krallarının Pul diye de bilinen III. Tiglat-Pileser (1Ta.5:26), V. Şalmaneser (2Kr.18:9), II. Sargon (Yşa.20:1), Sanherib (2Kr.18:13), Esarhaddon (Ezr.4:2) ve Asurbanipal (Ezr.4:10) dönemleri dâhil.
9:37 istedikleri gibi kullanıyorlar Bkz. 1Sa.8:11-13. Persli yöneticiler ülke vatandaşlarına zorunlu askerlik yaptırırlardı. Muhtemelen Persler’in İÖ 480’ deki Yunan kent devletlerini istilası sırasında Ahaşveroş’un ordusunda Yahudiler de vardı.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş