Nehemya 9:12-21

12 Gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin.
13 “Sina Dağı'na indin, onlarla göklerden konuştun. Onlara doğru ilkeler, adil yasalar, iyi kurallar, buyruklar verdin. 14Kutsal Şabat Günü'nü bildirdin. Kulun Musa aracılığıyla buyruklar, kurallar, yasalar verdin. 15 Acıktıklarında gökten ekmek verdin, susadıklarında kayadan su çıkardın. Onlara vermeye ant içtiğin ülkeye girmelerini, orayı mülk edinmelerini buyurdun.
16 “Ama atalarımız gurura kapıldı; dikbaşlılık edip buyruklarına uymadılar. 17 Söz dinlemek istemediler, aralarında yaptığın harikaları unuttular. Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına dönmek için kendilerine bir önder bularak başkaldırdılar. Ama sen bağışlayan, iyilik yapan, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin bir Tanrı'sın. Onları terk etmedin. 18 Kendilerine buzağı biçiminde dökme bir put yaptılar, ‘Sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur!’ diyerek seni çok aşağıladılar. 19 Yine de, yüce merhametinden ötürü onları çölde bırakmadın. Gündüzün yol göstermek için bulut sütununu, geceleyin yollarına ışık tutmak için ateş sütununu önlerinden eksik etmedin. 20Onları eğitmek için iyi Ruhun'u verdin. Ağızlarından manı eksiltmedin. Susadıklarında onlara su verdin. 21Kırk yıl onları çölde besledin. Hiç eksikleri olmadı. Ne giysileri eskidi, ne de ayakları şişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-37 Bkz. Ezr.9. bölüm; Dan.9. bölüm. Hem Nehemya hem de Daniel kitaplarında, Tanrı’nın sözünü doğru anlamanın halkı günahlarını itiraf etmeye, tövbeye, RAB’bi övmeye ve O’na yakarmaya yönelttiği görülür.
9:5-37 Tanrı’nın, (1) evrenin yaratılışında (Neh.9:6), (2) İbrahim’le yaptığı antlaşmada (Neh.9:7-8), (3) Mısır ve Deniz’de (Neh.9:9-11), (4) çölde ve Sina Dağı’nda (Neh.9:12-21), (5) Kenan topraklarının fethinde (Neh.9:22-25), (6) hâkimler döneminde (Neh.9:26-28), peygamberler döneminde (Neh.9:29-31) ve Nehemya döneminde (Neh.9:32-37) sergilediği lütuf ve güç yeniden ele alınır (krş. Mez.78; 105-106; bkz. Ezr.9:5-15; Dan.9:3-19 ve ilgili notlar). O çağda sadece İsrailliler, dua ederken geçmişlerini ve Tanrı’nın yaptıklarını anardı.
9:14 Kutsal Şabat Bkz. Çık.20:8-10 ve ilgili notlar.
9:15 gökten ekmek Bkz. Çık.16:4’e ait not. kayadan su Bkz. Çık.17:6’ya ait not. ant içtiğin Bkz. Yar.14:22; Yar.22:15-17; Çık.6:8; Hez.20:6; Hez.47:14.
9:16 dikbaşlılık Bkz. Neh.9:17,Neh.9:29; ayrıca bkz. Çık.32:9’a ait not.
9:17 bir önder bularak Bkz. Say.14:4. bağışlayan... sevgisi engin Bkz. Çık.34:6-7’ye ait not.
9:18 aşağıladılar Bkz. Neh.9:26; Çık.32:4; Hez.35:12.
9:19 merhametinden Bkz. Neh.9:27-28.
9:20 eğitmek için iyi Ruhun’u verdin Bkz. Çık.31:3.
9:21 Tanrı’nın lütfunun göstergesi (bkz. Yas.8:4; Yas.29:5; krş. Yşu.9:13). ne de ayakları şişti Bkz. Yas.8:4.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş