Ezra 9:5-15

5Akşam sunusu saati gelince üzüntümü bir yana bırakıp kalktım. Giysimle cüppem hâlâ yırtıktı. Diz çöküp ellerimi Tanrım RAB'be açtım. 6Şöyle dua ettim:
“Ey Tanrım, yüzümü sana çevirmeye utanıyorum, sıkılıyorum. Ey Tanrım, günahlarımız başımızdan aşkın. Suçlarımız göklere ulaştı. 7Atalarımızın günlerinden bugüne dek suçlarımız içinde boğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de, krallarımızla kâhinlerimiz de yabancı kralların eline teslim edildik. Kılıçtan geçirildik, sürgüne gönderildik. Yağmalandık. Bugün de olduğu gibi aşağılandık.
8“Şimdiyse Tanrımız RAB bir an için bize acıdı. Sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı. 9Köle olduğumuz halde Tanrımız bizi köle bırakmadı. Pers krallarının bize iyi davranmalarını sağladı: Tanrımız'ın Tapınağı'nı yeniden kurmak, yıkık yerleri onarmak için bize yenilenme fırsatı verdi. Yeruşalim'de ve Yahuda'da bize bir korunma duvarı verdi.
10-11“Ey Tanrımız, bundan başka ne diyebiliriz? Kulların peygamberler aracılığıyla verdiğin buyruklara uymadık. Şöyle demiştin: ‘Mülk edinmek için gitmekte olduğunuz ülke, orada yaşayan halkların iğrençlikleriyle kirlenmiştir. İğrençlikleri yüzünden ülke baştan başa murdarlıklarla doldu. 12 Bunun için kızlarınızı onların oğullarına vermeyin. Onların kızlarını da oğullarınıza almayın. Hiçbir zaman onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın. Öyle ki, güç bulasınız, ülkenin iyi ürünlerini yiyesiniz ve ülkeyi sonsuza dek oğullarınıza miras bırakasınız.’
13“Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve büyük suçumuz neden oldu. Sen, ey Tanrımız, bizi hak ettiğimizden daha az cezalandırdın ve bize sürgünden kurtulan böyle bir azınlık bıraktın.
14“Yine buyruklarına karşı gelecek miyiz? Bu iğrençlikleri yapan halklarla evlilik bağıyla karışacak mıyız? Bunu yaparsak, tek kişi sağ kalmadan yok edinceye dek bize öfkelenmeyecek misin? 15Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adilsin! Bugün sürgünden kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık. Senin önünde durmaya hakkımız olmadığı halde, suçlarımızın içinde önünde duruyoruz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:44 İnsanların, koşulların ve önderlerin değişmesinden ötürü İsrailliler’den yeni yetişen soy, RAB’be ve sözüne bağlı kalacağına, O’na itaat edeceğine dair yeniden ant içmeli, adanmışlığını yenilemeliydi. Söz konusu adanma, her zaman olduğu gibi, önderlerin ve halkın RAB’be sadık kalmalarına bağlıydı.
9:5 üzüntümü Bu sözcüğün İbranicesi daha da eski zamanlarda ‘oruç’anlamında kullanılırdı (bkz. Lev.16:29,Lev.16:31’e ait not). Diz çöküp Krş. 1Kr.8:54; Mez.95:6; Dan.6:10. ellerimi... açtım Bkz. Çık.9:29’a ait not.
9:6 utanıyorum ve sıkılıyorum Bkz. Ezr.8:22; Luk.18:13. Ezra kendisinin ve halkının günahlarından ötürü, Tanrı’nın önünde utanç, insanların önünde de aşağılanma duygusu yaşıyordu. Bu iki sözcüğün İbranicesi sık sık birlikte geçer (bkz. Mez.35:4; Yşa.45:16; “utandım, rezil oldum”, Yer.31:19). günahlarımız... Suçlarımız Krş. Ezr.9:7,Ezr.9:13,Ezr.9:15; Ezr.10:10,Ezr.10:19; 1Ta.21:3; 2Ta.24:18; Mez.38:4. göklere ulaştı İnsanın suçları asıl olarak RAB’be yöneliktir (bkz. Yar.39:9; Mez.51:3-4) ve bunları RAB’den saklayamaz (bkz. Özd.5:21; İbr.4:13 ; ancak krş. Mez.103:11-12).
9:7 kılıçtan Hez.21:19’da geçen Babil Kralı, Tanrı’nın cezalandırmada kullandığı bir araç olarak tasvir edilmiştir. aşağılandık Krş. Dan.9:7-8.
9:8 azınlık Bkz. Makale: Kalıntı, s.948; Yar.45:7; Yşa.1:9; Yşa.10:20-22; Rom.11:5 ve ilgili notlar. sarsılmaz bir destek İbranice’den birebir çevirisi: “bir çivi” ya da “bir çadır kazığı”. Duvara çakılmış çivi gibi (Yşa.22:23) veya toprağa çakılan çadır kazığı gibi (Yşa.33:20; Yşa.54:2) sağlam anlamında. Gözlerimizi aydınlattı ‘Dinçlik getirdi, sevinç verdi’ anlamına ge lir (Mez.13:3; Mez.19:8; Vai.8:1; bkz. Mez.6:7’ye ait not; krş. Mez.27:1’e ait not).
9:9 Pers krallarının Akamanış Hanedanı’ndan gelen Pers krallarının Yahudiler’e karşı tutumları olumluydu: Koreş (İÖ 539-530) Yahudiler’e sürgünden dönüş izni vermiştir (Ezr.1. bölüm); Elefantin papirüsünde oğlu Kambises’in (530-522) Yahudiler’e iyi davrandığı belirtilir; I. Darius (522-486) Koreş’in fermanını yenilemiştir (Ezr.6. bölüm); onun oğlu Ahaşveroş (486-465) Yahudiler’e ayrıcalıklar ve koruma sağlamıştır (Est.8-10. bölümler); onun oğlu I. Artahşasta (465-424) Ezra’ya (Ezr.7. bölüm) ve Nehemya’ya (Neh.2. bölüm) yetkiler vermiştir. yıkık yerleri onarmak Peygamber Yeşaya, RAB’bin Yeruşalim’in yıkıntılarını onaracağını (Yşa.52:9), sonra halkın sevinçle haykıracağını önceden bildirmiştir (Yşa.44:26; krş. Ezr.58:12; Ezr.61:4). korunma duvarı Krş. Zek.Ezr.2:4-5.
9:10-11 Kulların peygamberler Bkz. Yer.7:25 ve Zek.Yer.1:6’ya ait notlar. iğrençlikleriyle Kenanlılar’ın putperestliklerinden ve buna bağlı ahlâksızlıklarından söz ediliyor (Lev.18:3; 2Ta.29:5; Hez.36:17). Kenanlılar’ın ahlâk dışı alışkanlıklarından ve inançlarından, antik Ugarit metinlerinde de söz edilmektedir.
9:14 öfkelenmeyecek misin Bkz. Yas.7:4; Yas.11:16-17; Yas.29:26-28; Yşu.23:16; Hak.2:20.
9:15 sen adilsin Bkz. Mez.4:1’e ait not. suçlarımızın Tanrı’nın kutsallığına ilişkin duyarlılık, insanın ne kadar günahlı olduğunu fark etmesini sağlar (bkz. Yşa.6:1-5; Luk.5:8; ayrıca bkz. Mez.44; 60; 74; 79-80; 83; 85; 90; 108; 126; 129; 137).

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş