Ezra 9

9
Ezra'nın Duası
1Bütün bunlardan sonra, önderler yanıma gelerek şöyle dediler: “İsrail halkı, kâhinlerle Levililer dahil, çevredeki halkların –Kenanlılar'ın, Hititler'in, Perizliler'in, Yevuslular'ın, Ammonlular'ın, Moavlılar'ın, Mısırlılar'ın, Amorlular'ın– iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadı. 2Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar. Böylece kutsal soy çevredeki halklarla karıştı. Önderlerle görevliler bu hainlikte öncülük etti.”
3Bunu duyunca giysimi ve cüppemi yırttım, saçımı sakalımı yoldum, dehşet içinde oturakaldım. 4Sürgünden dönenlerin bu hainliğinden ötürü İsrail'in Tanrısı'nın sözlerinden titreyenlerin hepsi çevremde toplandı. Bense akşam sunusu sunulana dek dehşet içinde kaldım.
5Akşam sunusu saati gelince üzüntümü bir yana bırakıp kalktım. Giysimle cüppem hâlâ yırtıktı. Diz çöküp ellerimi Tanrım RAB'be açtım. 6Şöyle dua ettim:
“Ey Tanrım, yüzümü sana çevirmeye utanıyorum, sıkılıyorum. Ey Tanrım, günahlarımız başımızdan aşkın. Suçlarımız göklere ulaştı. 7Atalarımızın günlerinden bugüne dek suçlarımız içinde boğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de, krallarımızla kâhinlerimiz de yabancı kralların eline teslim edildik. Kılıçtan geçirildik, sürgüne gönderildik. Yağmalandık. Bugün de olduğu gibi aşağılandık.
8“Şimdiyse Tanrımız RAB bir an için bize acıdı. Sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı. 9Köle olduğumuz halde Tanrımız bizi köle bırakmadı. Pers krallarının bize iyi davranmalarını sağladı: Tanrımız'ın Tapınağı'nı yeniden kurmak, yıkık yerleri onarmak için bize yenilenme fırsatı verdi. Yeruşalim'de ve Yahuda'da bize bir korunma duvarı verdi.
10-11“Ey Tanrımız, bundan başka ne diyebiliriz? Kulların peygamberler aracılığıyla verdiğin buyruklara uymadık. Şöyle demiştin: ‘Mülk edinmek için gitmekte olduğunuz ülke, orada yaşayan halkların iğrençlikleriyle kirlenmiştir. İğrençlikleri yüzünden ülke baştan başa murdarlıklarla doldu. 12 Bunun için kızlarınızı onların oğullarına vermeyin. Onların kızlarını da oğullarınıza almayın. Hiçbir zaman onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın. Öyle ki, güç bulasınız, ülkenin iyi ürünlerini yiyesiniz ve ülkeyi sonsuza dek oğullarınıza miras bırakasınız.’
13“Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve büyük suçumuz neden oldu. Sen, ey Tanrımız, bizi hak ettiğimizden daha az cezalandırdın ve bize sürgünden kurtulan böyle bir azınlık bıraktın.
14“Yine buyruklarına karşı gelecek miyiz? Bu iğrençlikleri yapan halklarla evlilik bağıyla karışacak mıyız? Bunu yaparsak, tek kişi sağ kalmadan yok edinceye dek bize öfkelenmeyecek misin? 15Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adilsin! Bugün sürgünden kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık. Senin önünde durmaya hakkımız olmadığı halde, suçlarımızın içinde önünde duruyoruz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:44 İnsanların, koşulların ve önderlerin değişmesinden ötürü İsrailliler’den yeni yetişen soy, RAB’be ve sözüne bağlı kalacağına, O’na itaat edeceğine dair yeniden ant içmeli, adanmışlığını yenilemeliydi. Söz konusu adanma, her zaman olduğu gibi, önderlerin ve halkın RAB’be sadık kalmalarına bağlıydı.
9:1 Bütün bunlardan sonra... kendilerini ayrı tutmadı Ezra Yeruşalim’e beşinci ayda ulaştı (Ezr.7:9). Putperest yabancı halklarla yapılan evlilikler sorununa ilişkin tedbirler dokuzuncu ayda (Ezr.10:9) açıklandı. Ezra’nın dikkatini bu soruna çekenler, kendileri de suçlu olan önderler değil (Ezr.9:2), halkın sıradan üyeleriydi. Ezra ile aynı zamanda hizmet eden Peygamber Malaki, bazı Yahudalılar’ın, putperest kızlarla (muhtemelen güçlü toprak sahiplerinin kızlarıyla) evlenmek için evliliklerini bozduklarını belirtir (Mal.2:10-16). Putperest halklarla evlenme konusunda özensiz davranan Yahudi halkına neler olacağı Elefantin yerleşim bölgesinde görülür; orada putperestlerle evlenen Yahudiler hem RAB’be hem de putlara tapınmaya başlamışlardır. Elefantin toplumu gitgide öbür halklara karışmış, Tanrı’nın halkı olma kimliğini kaybetmiştir (bkz. Yas.7:3). çevredeki halkların Söz konusu sekiz grup, İsrailliler’in fethinden önce Kenan topraklarında yaşayanları temsil eder (bkz. Çık.3:8’e ait not). Babil sürgününden sonraki dönemde bu bölgede sadece Ammonlular, Moavlılar ve Mısırlılar yaşamaya devam etmiştir. Kenanlılar’ın, Hititler’in, Perizliler’in, Yevuslular’ın, Ammonlular’ın, Moavlılar’ın... Amorlular’ın Sırasıyla bkz. Yar.10:6,Yar.10:15-18 ; Yar.13:7; Yar.19:36-38 ve ilgili notlar.
9:2 kutsal soy Bkz. Yşa.6:13. hainlikte Bkz. Ezr.10:6 ; Yşu.22:16; Yşu.23:12’ye ait not; Dan.9:7. Halk puta tapanlarla evlenerek kendi kutsal kimliğini ve soyunu tehlikeye sokmuş ve RAB’bin sözüne sadakatsizlik etmiş oldu.Ayrıca, kişi öldükten sonra mülkiyeti yabancı birinin eline geçebileceğinden dolayı, yabancılarla evlenen bu İsrailliler RAB’bin toprak vaadini (aile mülkiyetini) de tehlikeye sokmuştu.
9:3 Ezra bu eylemlerle halka, RAB’be itaatsizliklerinin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu gösterir. giysimi ve cübbemi yırttım Bkz. Ezr.9:5; Yar.37:29,Yar.37:34; Yşu.7:6; Hak.11:35; 2Sa.13:19; 2Ta.34:27; Est.4:1; Eyü.1:20; Yşa.36:22; Yer.41:5; Mat.26:65. saçımı sakalımı yoldum Krş. Neh.13:25.
9:4 titreyenlerin hepsi Krş. Çık.19:16; Yşa.66:2; İbr.12:21. dehş et içinde kaldım Bkz. Ezr.9:3; krş. Dan.4:19; Dan.8:27. akşam sunusu Akşam sunusu 15.00’te sunulurdu (Elç.3:1); ayrıca dua ve itirafa ayrılmış bir saatti.
9:5 üzüntümü Bu sözcüğün İbranicesi daha da eski zamanlarda ‘oruç’anlamında kullanılırdı (bkz. Lev.16:29,Lev.16:31’e ait not). Diz çöküp Krş. 1Kr.8:54; Mez.95:6; Dan.6:10. ellerimi... açtım Bkz. Çık.9:29’a ait not.
9:6 utanıyorum ve sıkılıyorum Bkz. Ezr.8:22; Luk.18:13. Ezra kendisinin ve halkının günahlarından ötürü, Tanrı’nın önünde utanç, insanların önünde de aşağılanma duygusu yaşıyordu. Bu iki sözcüğün İbranicesi sık sık birlikte geçer (bkz. Mez.35:4; Yşa.45:16; “utandım, rezil oldum”, Yer.31:19). günahlarımız... Suçlarımız Krş. Ezr.9:7,Ezr.9:13,Ezr.9:15; Ezr.10:10,Ezr.10:19; 1Ta.21:3; 2Ta.24:18; Mez.38:4. göklere ulaştı İnsanın suçları asıl olarak RAB’be yöneliktir (bkz. Yar.39:9; Mez.51:3-4) ve bunları RAB’den saklayamaz (bkz. Özd.5:21; İbr.4:13 ; ancak krş. Mez.103:11-12).
9:7 kılıçtan Hez.21:19’da geçen Babil Kralı, Tanrı’nın cezalandırmada kullandığı bir araç olarak tasvir edilmiştir. aşağılandık Krş. Dan.9:7-8.
9:8 azınlık Bkz. Makale: Kalıntı, s.948; Yar.45:7; Yşa.1:9; Yşa.10:20-22; Rom.11:5 ve ilgili notlar. sarsılmaz bir destek İbranice’den birebir çevirisi: “bir çivi” ya da “bir çadır kazığı”. Duvara çakılmış çivi gibi (Yşa.22:23) veya toprağa çakılan çadır kazığı gibi (Yşa.33:20; Yşa.54:2) sağlam anlamında. Gözlerimizi aydınlattı ‘Dinçlik getirdi, sevinç verdi’ anlamına ge lir (Mez.13:3; Mez.19:8; Vai.8:1; bkz. Mez.6:7’ye ait not; krş. Mez.27:1’e ait not).
9:9 Pers krallarının Akamanış Hanedanı’ndan gelen Pers krallarının Yahudiler’e karşı tutumları olumluydu: Koreş (İÖ 539-530) Yahudiler’e sürgünden dönüş izni vermiştir (Ezr.1. bölüm); Elefantin papirüsünde oğlu Kambises’in (530-522) Yahudiler’e iyi davrandığı belirtilir; I. Darius (522-486) Koreş’in fermanını yenilemiştir (Ezr.6. bölüm); onun oğlu Ahaşveroş (486-465) Yahudiler’e ayrıcalıklar ve koruma sağlamıştır (Est.8-10. bölümler); onun oğlu I. Artahşasta (465-424) Ezra’ya (Ezr.7. bölüm) ve Nehemya’ya (Neh.2. bölüm) yetkiler vermiştir. yıkık yerleri onarmak Peygamber Yeşaya, RAB’bin Yeruşalim’in yıkıntılarını onaracağını (Yşa.52:9), sonra halkın sevinçle haykıracağını önceden bildirmiştir (Yşa.44:26; krş. Ezr.58:12; Ezr.61:4). korunma duvarı Krş. Zek.Ezr.2:4-5.
9:10-11 Kulların peygamberler Bkz. Yer.7:25 ve Zek.Yer.1:6’ya ait notlar. iğrençlikleriyle Kenanlılar’ın putperestliklerinden ve buna bağlı ahlâksızlıklarından söz ediliyor (Lev.18:3; 2Ta.29:5; Hez.36:17). Kenanlılar’ın ahlâk dışı alışkanlıklarından ve inançlarından, antik Ugarit metinlerinde de söz edilmektedir.
9:14 öfkelenmeyecek misin Bkz. Yas.7:4; Yas.11:16-17; Yas.29:26-28; Yşu.23:16; Hak.2:20.
9:15 sen adilsin Bkz. Mez.4:1’e ait not. suçlarımızın Tanrı’nın kutsallığına ilişkin duyarlılık, insanın ne kadar günahlı olduğunu fark etmesini sağlar (bkz. Yşa.6:1-5; Luk.5:8; ayrıca bkz. Mez.44; 60; 74; 79-80; 83; 85; 90; 108; 126; 129; 137).

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş