Ezra 5

5
Tapınak Yeniden Kuruluyor
1 O sırada Peygamber Hagay ile İddo oğlu Peygamber Zekeriya, Yahuda ve Yeruşalim'deki Yahudiler'e İsrail Tanrısı'nın adıyla peygamberlikte bulundular. 2 Bunun üzerine Şealtiel oğlu Zerubbabil ile Yosadak oğlu Yeşu Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden kurmaya giriştiler. Tanrı'nın peygamberleri de onlarla birlikteydi ve onlara yardım ediyordu.
3Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay, Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları onlara gidip, “Bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi?” diye sordular. 4Yapıyı kuranların adlarını da sordular. 5Ama Tanrıları Yahudi ileri gelenlerini koruyordu. Bu yüzden, Darius'a bir haber gönderilip ondan yazılı bir yanıt alınıncaya dek Yahudiler durdurulmadı.
6Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay, Şetar-Bozenay, çalışma arkadaşları ve oradaki görevlilerin Kral Darius'a gönderdikleri mektubun örneği aşağıdadır. 7Gönderdikleri belge şöyleydi:
“Kral Darius'a candan selamlar. 8Yahuda İli'ne, yüce Tanrı'nın Tapınağı'na gittiğimizi krala bildiririz. Tapınağı büyük taşlarla kuruyor, duvarlarına kirişler yerleştiriyorlar. Tapınağın yapımında canla başla çalışılıyor ve yapım işi başarıyla ilerliyor.
9“Halkın ileri gelenlerine, ‘Bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi?’ diye sorduk. 10Bilgine sunmak üzere önderlerinin kim olduklarını sana yazabilmek için adlarını da sorduk.
11“İşte bize verdikleri yanıt:
“ ‘Biz yerin ve göğün Tanrısı'nın kullarıyız. Uzun yıllar önce İsrail'in büyük bir kralının kurup yapımını tamamladığı tapınağı yeniden kuruyoruz. 12 Ama atalarımız Göklerin Tanrısı'nı öfkelendirdi. Bu yüzden Tanrı onları Babil Kralı Kildani Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar tapınağı yıktı, halkı da Babil'e sürdü. 13 Ama Babil Kralı Koreş, krallığının birinci yılında Tanrı'nın Tapınağı'nın yeniden yapılması için buyruk verdi. 14Ayrıca Nebukadnessar'ın Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'ndan çıkarıp Babil'deki tapınağa götürdüğü altın ve gümüş kapları da oradan çıkararak vali atadığı Şeşbassar adlı kişiye verdi. 15Koreş ona, Bu kapları al, gidip Yeruşalim'deki tapınağa yerleştir dedi, Tanrı'nın Tapınağı'nı eski yerinde yeniden kur. 16Böylece Şeşbassar gelip Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın temelini attı. O günden bu yana yapım işleri sürmekte, ama daha bitmedi.’ 17“Kral uygun görüyorsa, Babil Sarayı'ndaki arşivde bir araştırma yapılsın. Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yeniden kurulması için Kral Koreş'in bir buyruk verip vermediği saptansın. Sonra kral bu konuya ilişkin kararını bize bildirsin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:8-6:18 Bu kayıtlar, Pers İmparatorluğu’na ait resmi Aramice belgelerden alıntılanmıştır.Ayrıca Ezr.7:12-26’daki sözler deAramice olarak kaydedilmiştir.
5:1 Hagay... Zekeriya Peygamber Hagay, halkı tapınağın yapımına devam etmek üzere harekete geçirmek için İÖ 29Ağustos 520’den başlayarak (bkz. Hag.1:1 ve ilgili not) 18Aralık’a kadar (bkz. Hag.2:1,Hag.2:10,Hag.2:20 ve ilgili notlar) Tanrı’nın sözlerini iletti. Hagay’ın ilk bildirisinden iki ay sonra Zekeriya peygamberlikte bulunmaya başladı (bkz. Zek.Hag.1:1 ve ilgili not).
5:2 Zerubbabil Şealtiel’in oğlu ve Yahuda’nın son kralından bir önceki kral olan Yehoyakin’in torunu (1Ta.3:17). İşgal güçleri tarafından politik yetkiyle görevlendirilen Zerubbabil, Davut’un soyundandır, İsa Mesih’in atasıdır (Mat.1:12-13; Luk.3:27). Yeşu Bkz. Ezr.2:2’ye ait not.
5:6-7 Kral Darius’a gönderdikleri Pers İmparatorluğu’nun başkenti olan Persepolis’te bulunan eski metinler, bu gibi davaların doğrudan kralın kendisine iletildiğini ve kralın çok küçük ayrıntılara bile önem verdiğini gösterir.
5:11 İsrail’in büyük bir kralının Kral Süleyman’ın (bkz. 1Kr.6-8. bölümler).
5:12 Kildani BuAkatça adın anlamı ‘fatih’tir. Kildaniler’in kökeni belirsizdir. Nebukadnessar’ın babası Nabopolassar’ın yönetimi altında Asurlular’ı alt edip Yeni Babil İmparatorluğu’nu (İÖ 612-539) kuran Kildaniler’in Mezopotamya’nın güney bölgelerinde yaş adığı bilinmektedir.
5:14 vali... Seşbessar Bkz. Ezr.1:7-8’ e ait not.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş