Ezra 10

10
İsrail Halkı Günahlarını Açıklıyor
1Ağlayarak kendini Tanrı'nın Tapınağı'nın önünde yere atan Ezra dua edip günahlarını açıkladı. Bu arada erkek, kadın, çocuk, İsrailliler'den çok büyük bir topluluk Ezra'nın çevresine toplandı. Onlar da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 2Elamoğulları'ndan Yehiel oğlu Şekanya, Ezra'ya şöyle dedi: “Çevremizdeki halklardan yabancı karılar aldığımız için Tanrımız'a ihanet ettik. Buna karşın İsrail için hâlâ umut var. 3Senin ve Tanrımız'ın buyrukları karşısında titreyenlerin öğütleri uyarınca, bütün yabancı kadınları ve çocuklarını uzaklaştırmak için Tanrımız'la şimdi bir antlaşma yapalım. Bu antlaşma yasaya uygun olsun. 4Haydi kalk! Sorumluluk senin üzerinde. Biz seni destekleyeceğiz. Güçlü ol ve gerekeni yap!”
5Bunun üzerine yerden kalkan Ezra önde gelen Levili kâhinlere ve öbür İsrailliler'e söyleneni yapmaları için ant içirdi. Hepsi ant içti. 6Sonra Ezra Tanrı'nın Tapınağı'nın önünden ayrılıp Elyaşiv oğlu Yehohanan'ın odasına gitti. Orada gecelerken ne yemek yedi, ne su içti. Sürgünden dönenler Tanrı'ya bağlı kalmadığı için yas tutuyordu.
7Sürgünden dönenlerin hepsinin Yeruşalim'de toplanması için Yahuda ve Yeruşalim'de bir duyuru yapıldı: 8Halkın önderlerinin ve ileri gelenlerinin kararı uyarınca, üç gün içinde gelmeyenin bütün malına el konulacak, kendisi de sürgünden dönenler topluluğundan atılacaktı.
9Bütün Yahudalı ve Benyaminli erkekler üç gün içinde Yeruşalim'de toplandılar. Dokuzuncu ayın yirminci günü hepsi Tanrı'nın Tapınağı'nın önündeki alandaydı. Hem durumun öneminden, hem de yağmurdan ötürü herkes titriyordu. 10Kâhin Ezra kalkıp, “Siz Tanrı'ya ihanet ettiniz” dedi, “Yabancı kadınlarla evlendiniz. İsrail'in suçuna suç kattınız. 11Şimdi atalarınızın Tanrısı RAB'be suçunuzu açıklayın. O'nun istediğini yapın. Çevredeki halklardan ve yabancı karılardan ayrılın.”
12Topluluk yüksek sesle şöyle karşılık verdi: “Bütün söylediklerini yapacağız. 13Yalnız kalabalık çok, üstelik hava da yağmurlu. Dışarda duracak gücümüz kalmadı. Hem bu bir iki günde çözülecek iş değil. Çünkü bu konuda çok günah işledik. 14Bütün topluluk adına önderlerimiz bu konuyla ilgilensin. Sonra kentlerimizde yabancı kadınla evli olan herkes saptanan bir zamanda kentin ileri gelenleri ve yargıçlarıyla birlikte gelsin. Yeter ki, Tanrımız'ın bu konudaki kızgın öfkesi üzerimizden kalksın.” 15Ancak, Asahel oğlu Yonatan, Tikva oğlu Yahzeya ve onları destekleyen Meşullam ile Levili Şabbetay buna karşı çıktılar.
16Sürgünden dönenler bu öneriye göre davrandılar. Kâhin Ezra adlarını belirterek her boydan boy başlarını seçti. Onuncu ayın birinci günü oturup konuyu incelemeye başladılar. 17Birinci ayın birinci günü yabancı kadınlarla evlenen bütün erkeklerin durumunu incelemeyi bitirdiler.
Yabancı Kadınlarla Evlenenler
18Kâhinlerin soyundan gelip yabancı kadınlarla evlenenler şunlardı:
Yosadak oğlu Yeşu'nun oğullarından ve kardeşlerinin soyundan Maaseya, Eliezer, Yariv, Gedalya. 19Bunlar karılarını kovacaklarına söz verdiler. İşledikleri suç için suç sunusu olarak sürüden bir koç sundular.
20İmmeroğulları'ndan: Hanani, Zevadya.
21Harimoğulları'ndan: Maaseya, Eliya, Şemaya, Yehiel, Uzziya.
22Paşhuroğulları'ndan: Elyoenay, Maaseya, İsmail, Netanel, Yozavat, Elasa.
23Levililer'den: Yozavat, Şimi, Kelaya –Kelita– Petahya, Yahuda, Eliezer.
24Ezgicilerden: Elyaşiv.
Tapınak kapı nöbetçilerinden: Şallum, Telem, Uri.
25Öbür İsrailliler'den:
Paroşoğulları'ndan: Ramya, Yizziya, Malkiya, Miyamin, Elazar, Malkiya, Benaya.
26Elamoğulları'ndan: Mattanya, Zekeriya, Yehiel, Avdi, Yeremot, Eliya.
27Zattuoğulları'ndan: Elyoenay, Elyaşiv, Mattanya, Yeremot, Zavat, Aziza.
28Bevayoğulları'ndan: Yehohanan, Hananya, Zabbay, Atlay.
29Banioğulları'ndan: Meşullam, Malluk, Adaya, Yaşuv, Şeal, Yeremot.
30Pahat-Moavoğulları'ndan: Adna, Kelal, Benaya, Maaseya, Mattanya, Besalel, Binnuy, Manaşşe.
31Harimoğulları'ndan: Eliezer, Yişşiya, Malkiya, Şemaya, Şimon, 32Benyamin, Malluk, Şemarya.
33Haşumoğulları'ndan: Mattenay, Mattatta, Zavat, Elifelet, Yeremay, Manaşşe, Şimi.
34Banioğulları'ndan: Maaday, Amram, Uel, 35Benaya, Bedeya, Keluhu, 36Vanya, Meremot, Elyaşiv, 37Mattanya, Mattenay, Yaasay, 38Bani, Binnuy, Şimi, 39Şelemya, Natan, Adaya, 40Maknadvay, Şaşay, Şaray, 41Azarel, Şelemya, Şemarya, 42Şallum, Amarya, Yusuf.
43Nevooğulları'ndan: Yeiel, Mattitya, Zavat, Zevina, Yadday, Yoel, Benaya.
44Bunların hepsi yabancı kadınlarla evlenmişti. Bazılarının bu kadınlardan çocukları da vardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:44 İnsanların, koşulların ve önderlerin değişmesinden ötürü İsrailliler’den yeni yetişen soy, RAB’be ve sözüne bağlı kalacağına, O’na itaat edeceğine dair yeniden ant içmeli, adanmışlığını yenilemeliydi. Söz konusu adanma, her zaman olduğu gibi, önderlerin ve halkın RAB’be sadık kalmalarına bağlıydı.
10:1 Ağlayarak Bkz. Ezr.3:13 ve ilgili not; Neh.1:4; Yoe.2:12. kendini... yere atan Krş. Yşa.7:3; Yşa.8:1-4,Yşa.8:18; Yer.13:1-11; Yer.27:2-12; Hez.4:1-5:4.
10:3 kadınları ve çocuklarını Babil yasalarına göre, evlilik sona erdiğinde çocuğun velayeti anneye verilirdi (krş. Yar.21:14).
10:6 odasına Bunun gibi tapınak odaları depo olarak kullanılırdı (Ezr.8:29; Neh.13:4-5). ne yemek yedi, ne su içti Bkz. Makale:Oruç, s.1030. Yemeden içmeden tutulan oruca nadir rastlanır (bkz. Çık.34:28; Yas.9:18; Yun.3:7).
10:8 üç gün içinde Yahuda bölgesi sınırları oldukça küçülmüş olduğundan, bölgenin en uzağında olanlar bile Yeruşalim’e 80 km’den daha uzakta olamazdı; sınırlar kuzeyde Beytel, güneyde Beer-Şeva, doğuda Eriha ve batıda Ono’ydu (krş. Neh.7:26-38; Neh.11:25-35). el konulacak Bkz. Yşu.6:17’ye ait not.
10:9 Yahudalı ve Benyaminli Bkz. Ezr.1:5’e ait not. alandaydı Tapınağın dış avlusu veya Su Kapısı’nın karşısındaki alan (Neh.8:1). yağmurdan Dokuzuncu ay olan Kislev (kasım sonuaralık başı), ekimde başlayan ve nisanın ortasına dek süren yağmurlu mevsimin (Ezr.10:13) ortasındadır. Aralık ve ocak, Yeruşalim’de sıcaklığın 4 oC’ye kadar düşebildiği soğuk aylardır. Halk sadece ıslandığı için değil, belki de aynı zamanda Tanrı’nın şiddetli öfkesini hissettiği için titremektedir (bkz. 1Sa.12:17-18; Hez.13:11,Hez.13:13).
10:10 İsrail’in suçuna suç kattınız Bkz. Çık.9:34; Hak.3:12; Hak.4:1; 2Ta.28:13. Sürgündekilerin günahları yeteri kadar büyüktü, ancak putperest kadınlarla evlenerek durumlarını daha da kötü hale getirmişlerdi.
10:11 Ayrılın Bkz. Say.16:21; 2Ko.6:14.
10:12 yüksek sesle Bkz. Neh.9:4.
10:14 kentin ileri gelenleri ve yargıçlarıyla Bkz. Yas.16:18; Yas.19:12; Yas.21:19; Rut.4:2.
10:15 Bu dört adam, muhtemelen kendilerini ya da akrabalarını korumak istedikleri için tedbire karşı çıkmış ya da bu tedbiri çok sert bulmuş olmalıdır. Meşullam Bkz. Ezr.8:16’ya ait not. Eğer bu kişi Ezr.10:29’daki Meşullam ise, kendisi de putperest bir kadınla evlenmiştir.
10:18-22 Bkz. Ezr.2:36-39.
10:19 söz verdiler Krş. Yar.14:22-23 ve Özd.6:1’e ait notlar. koç Bilmeden işlenen suçlar için olduğu gibi (Lev.5:14-19), bilerek işlenen suçlar için de (Lev.6:1-7) suç sunusu sunulurdu ve koç, her iki durum için de uygun bir sunuydu (Lev.5:15; Lev.6:6).
10:24 Yalnızca bir ezgicinin ve üç kapı nöbetçisinin günah işlemiş olması dikkat çekicidir. Başka bir tapınak görevlisi (Ezr.2:43-54) veya Süleyman’ın kullarının soyundan biri (Ezr.2:55-57), yabancılarla evlenerek günah işlememişti.
10:25-43 Bkz. Ezr.2:3-20.
10:30 Besalel Krş. Çık.31:2.
10:44 Evlenenlerin arasında çocukları olan da vardı, ancak bu durum boşanmaya bir engel olarak kabul edilmemişti.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş