2. Selanikliler 2:2-4

2
Yasa Tanımaz Adam
1-2 Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve O'nunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince: Kardeşler, size rica ediyoruz, Rab'bin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir esin, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. 3Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş[a] başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. 4 Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın Tapınağı'nda oturacaktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-2 gelişine Bkz. 1Se.2:19’a ait not. 2. Selanikliler’in ana teması İsa Mesih’in ikinci gelişidir. Pavlus’un yazdıkları, hem sözlü öğretişini hem de birinci mektupta yazdıklarını destekler niteliktedir. O’nunla birlikte Bkz. 1Se.4:17’ye ait not. Rab’bin gününün Bkz. 1Se.5:2’ye ait not. geldiğini Pavlus, Mesih’in ikinci gelişinin çok yakın olduğuna ilişkin iddialara karşı mücadele ediyordu. bir ruh Peygamberlik taslayan kişi. bir söz Muhtemelen bir öğretiş veya vaaz anlamında. bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup Pavlus, elçilik kisvesi altında başkaları tarafından kendi adı kullanılarak yazılmış mektuplardan söz ediyor.
2:3 imandan dönüş Grekçesi’nden “isyan” diye de çevrilebilir. Son zamanlarda imandan dönüş olacaktır (bkz. Mat.24:10-12; 1Ti.4:1-5 ve ilgili notlar). Ancak Pavlus burada Tanrı yoluna karşı şiddetli bir karşıtlıktan söz etmektedir. mahvolacak olan Krş. Yu.17:12. Yasa tanımaz adam Son günlerde ortaya çıkacak olan Mesih Karşıtı’dır. Elçi Yuhanna, Mesih karşıtlarının çok sayıda olduğundan söz eder (1Yu.2:18) ama bu kişi onların en kötüsüdür (bkz. Dan.8:9-12; Dan.9:27; Dan.11:36-45 ; Va.13. bölüm ; Dan.19:19-20). Bu kişi Şeytan değildir ; Şeytan’dan ayrı biri olduğu Dan.2:9-10’da açıkça belirtilir. ortaya çıkmadıkça Grekçesi, 2Se.1:6-8’de İsa Mesih’in gökten gelişini anlatan fiille aynı köktendir; bu yüzden “yasa tanımaz adam”ın gelişinin doğaüstü bir özellik taşıyacağı tahmin edilir (krş. 2Se.2:8).
2:4 tanrı diye anılan ya da tapılan Siyasi ve askeri güce sahip biri olan “yasa tanımaz adam” kendini her şeyden üstün görecek, Tanrı’nın yerini aldığını ileri sürecek ve insanların kendisine tapınmasını bile isteyecektir (krş. Dan.11:36-45; Va.13:1-15). Tanrı’nın Tapınağı’nda Bazı yorumcular “yasa tanımaz adam”ın Yeruşalim’de yeniden inşa edilecek tapınakta oturup kendisini Tanrı ilan edeceğini söyler (bkz. Dan.9:27; Mar.13:14). Bazıları ise burada sözü geçen tapınağın imanlılar topluluğu olduğunu ileri sürer.

Videolar

2. Selanikliler Girişi

İşlenen konuların benzerliği gözönüne alındığında, Pavlus'un 2.Selanikliler Mektubu'nu 1.Selanikliler Mektubu'ndan kısa bir süre sonra kaleme aldığı anlaşılıyor (her iki mektuba genel bir bakış için 1.Selanikliler'e Giriş bölümüne bakınız).

Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı'ya şükreder durur (1:3-4). Bir taraftan onlar için hep dua eder (1:11-12); öbür taraftan, çektikleri zulüm ve sıkıntılara dayanabilmeleri için onları yüreklendirir (1:4-8; 2:15).

Anlaşılan Pavlus, Selanikli inanlıların aklını hâlâ kurcalayan iki konuya ilişkin haberler almış bulunuyor. Konuların ilki, çalışmak; ikincisiyse, gelecekteki olaylardır. Rab'bin gününün geldiğini ileri süren birilerinin, sözde Pavlus'tan gelen sahte bir mektubu da buna kanıt olarak gösterip Selanikliler'in aklını çeldiği anlaşılıyor (2:1-3). Pavlus buna karşılık, Mesih'in ikinci gelişinden önce imandan çok sayıda dönenler olacağını, Mesih'in ortadan kaldıracağı «yasa tanımaz adam»ın ortaya çıkacağını (2:3-12) bildiriyor. Bunlar henüz gerçekleşmediğine göre telaşlanacak bir şey yok demeye getiriyor. Mesih henüz ikinci kez gelmedi. Ama geldiği zaman, inanlılar rahata ererken, Tanrı, onlara «sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecektir» (1:5-10).

Geçinmek için çalışma konusuna gelince, Pavlus, Selanikli inanlılara iyi bir örnek olmak için, kendisi ve arkadaşlarının Selanik'teyken nasıl çalışıp didindiklerini hatırlatarak, boşta gezenlerle nasıl baş edebileceklerini anlatır (3:6-15'i 1Se.4:11-12'yle karşılaştırın).

Ana Hatlar:

1:1-2 Selamlar
1:3-12 Sıkıntılara karşılık yüreklendirici sözler
2:1-12 İsa'nın geleceği gün
2:13-3:5 Dayanın
3:6-15 Geçinmek için çalışın
3:16-17 Selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş