2. Selanikliler 2

2
Yasa Tanımaz Adam
1-2 Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve O'nunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince: Kardeşler, size rica ediyoruz, Rab'bin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir esin, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. 3Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş[a] başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. 4 Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın Tapınağı'nda oturacaktır.
5Daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz? 6Zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz. 7Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir; ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir. 8 Sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek. 9-10 Yasa tanımaz adam, her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen Şeytan'ın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar, gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. 11İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. 12Öyle ki, gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın.
Dayanın!
13Ama biz, ey Rab'bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı, Ruh aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan[b] seçti. 14Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşmanız için, bildirdiğimiz Müjde'yle sizi bu kurtuluşa çağırdı. 15Öyleyse dayanın, kardeşlerim! İster sözle ister mektupla, size ilettiğimiz öğretilere sımsıkı tutunun.
16-17Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-2 gelişine Bkz. 1Se.2:19’a ait not. 2. Selanikliler’in ana teması İsa Mesih’in ikinci gelişidir. Pavlus’un yazdıkları, hem sözlü öğretişini hem de birinci mektupta yazdıklarını destekler niteliktedir. O’nunla birlikte Bkz. 1Se.4:17’ye ait not. Rab’bin gününün Bkz. 1Se.5:2’ye ait not. geldiğini Pavlus, Mesih’in ikinci gelişinin çok yakın olduğuna ilişkin iddialara karşı mücadele ediyordu. bir ruh Peygamberlik taslayan kişi. bir söz Muhtemelen bir öğretiş veya vaaz anlamında. bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup Pavlus, elçilik kisvesi altında başkaları tarafından kendi adı kullanılarak yazılmış mektuplardan söz ediyor.
2:3 imandan dönüş Grekçesi’nden “isyan” diye de çevrilebilir. Son zamanlarda imandan dönüş olacaktır (bkz. Mat.24:10-12; 1Ti.4:1-5 ve ilgili notlar). Ancak Pavlus burada Tanrı yoluna karşı şiddetli bir karşıtlıktan söz etmektedir. mahvolacak olan Krş. Yu.17:12. Yasa tanımaz adam Son günlerde ortaya çıkacak olan Mesih Karşıtı’dır. Elçi Yuhanna, Mesih karşıtlarının çok sayıda olduğundan söz eder (1Yu.2:18) ama bu kişi onların en kötüsüdür (bkz. Dan.8:9-12; Dan.9:27; Dan.11:36-45 ; Va.13. bölüm ; Dan.19:19-20). Bu kişi Şeytan değildir ; Şeytan’dan ayrı biri olduğu Dan.2:9-10’da açıkça belirtilir. ortaya çıkmadıkça Grekçesi, 2Se.1:6-8’de İsa Mesih’in gökten gelişini anlatan fiille aynı köktendir; bu yüzden “yasa tanımaz adam”ın gelişinin doğaüstü bir özellik taşıyacağı tahmin edilir (krş. 2Se.2:8).
2:4 tanrı diye anılan ya da tapılan Siyasi ve askeri güce sahip biri olan “yasa tanımaz adam” kendini her şeyden üstün görecek, Tanrı’nın yerini aldığını ileri sürecek ve insanların kendisine tapınmasını bile isteyecektir (krş. Dan.11:36-45; Va.13:1-15). Tanrı’nın Tapınağı’nda Bazı yorumcular “yasa tanımaz adam”ın Yeruşalim’de yeniden inşa edilecek tapınakta oturup kendisini Tanrı ilan edeceğini söyler (bkz. Dan.9:27; Mar.13:14). Bazıları ise burada sözü geçen tapınağın imanlılar topluluğu olduğunu ileri sürer.
2:6 neyin engellediğini Bkz. 2Se.2:7. Engelleyenin ne ya da kim olduğu hakkında değişik görüşler vardır: (1) İmparatorla birlikte Roma devletidir ; (2) Müjde’yi yayma etkinliğidir ; (3) devletin düzeni ve hukuk sistemidir ; (4) Kutsal Ruh veya imanlılar topluluğudur.
2:7 gizli gücü Grekçesi’nden “sır, gizem” diye de çevrilebilir (bkz. Rom.11:25’e ait not). Çoğu zaman Müjde’yi veya Müjde’yle ilgili konuları ifade eder.Ancak buradaki ifadeyle dünyanın henüz kötülüğün yüzünü açık bir şekilde görmediği, buna “yasa tanımaz adam”ın ortaya çıkışıyla birlikte tanık olacağı anlatılmak istenmektedir.
2:8 Yasa tanımaz adam ortaya çıkacak Bu adam doğaüstü güce sahip olacak ( 2Se.2:9-10) ama bütün gücüne rağmen ( 2Se.1:4) Mesih tarafından kolayca yok edilecektir (bkz. Dan.11:45; Va.19:20).
2:9-10 gelecek 8. ayette Mesih’in gelişini anlatan sözcüğün aynısı kullanılmıştır. Şeytan, “yasa tanımaz adam”a mucizeler, harikalar ve belirtiler gerçekleştirme gücü verecektir (Mat.24:24; Va.13:1-9). gerçeği İsa Mesih (bkz. Yu.14:6; Ef.4:21) ve Müjde’yle (bkz. Gal.2:5; Ef.1:13) ilgili gerçek. yanaşmadıklarından Gerçeği bile bile reddederler ve “yasa tanımaz adam”ın Tanrı olduğuna ilişkin yalana inanmaya başlarlar ( 2Se.2:4).
2:11 yalana “Yasa tanımaz adam”ın Tanrı olduğu yalanına. Tanrı... onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor Tanrı günahkârları cezalandırmak için günahı kullanabilir (bkz. Rom.1:24-28).
2:13 ta başlangıçtan Ya zamanın başlangıcı (bkz. Ef.1:4) ya da Pavlus’un Selanik’teki müjdeleme etkinliğinin başlangıcı anlamındadır. Birçok elyazmasında, “ilk ürün olarak” diye geçer; buna göre “ilk ürün” burada ilk imanlılar anlamında kullanılmıştır. kutsal kılınıp Kutsal kılınmak kurtuluşun gereklerindendir ve sadece bazı özel imanlılara özgü değildir (bkz. 1Se.3:13 ; 1Se.4:3 ve ilgili notlar).
2:14 Tanrı’nın kurtuluş tasarısına göre, imanlıların kurtuluşunun son aşaması Mesih’in yüceliğini paylaşmaktır (bkz. 1Se.2:12; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Diriliş, s.1704). İnsan bu yüceliğe kendi baş arılarının sonucunda değil, Tanrı’nın lütfu aracılığıyla kavuşur.
2:15 ilettiğimiz öğretilere Mesih’le ilgili öğretiş, ilk yıllarda sözlü olarak elçiler tarafından iletiliyordu.

Videolar

2. Selanikliler Girişi

İşlenen konuların benzerliği gözönüne alındığında, Pavlus'un 2.Selanikliler Mektubu'nu 1.Selanikliler Mektubu'ndan kısa bir süre sonra kaleme aldığı anlaşılıyor (her iki mektuba genel bir bakış için 1.Selanikliler'e Giriş bölümüne bakınız).

Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı'ya şükreder durur (1:3-4). Bir taraftan onlar için hep dua eder (1:11-12); öbür taraftan, çektikleri zulüm ve sıkıntılara dayanabilmeleri için onları yüreklendirir (1:4-8; 2:15).

Anlaşılan Pavlus, Selanikli inanlıların aklını hâlâ kurcalayan iki konuya ilişkin haberler almış bulunuyor. Konuların ilki, çalışmak; ikincisiyse, gelecekteki olaylardır. Rab'bin gününün geldiğini ileri süren birilerinin, sözde Pavlus'tan gelen sahte bir mektubu da buna kanıt olarak gösterip Selanikliler'in aklını çeldiği anlaşılıyor (2:1-3). Pavlus buna karşılık, Mesih'in ikinci gelişinden önce imandan çok sayıda dönenler olacağını, Mesih'in ortadan kaldıracağı «yasa tanımaz adam»ın ortaya çıkacağını (2:3-12) bildiriyor. Bunlar henüz gerçekleşmediğine göre telaşlanacak bir şey yok demeye getiriyor. Mesih henüz ikinci kez gelmedi. Ama geldiği zaman, inanlılar rahata ererken, Tanrı, onlara «sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecektir» (1:5-10).

Geçinmek için çalışma konusuna gelince, Pavlus, Selanikli inanlılara iyi bir örnek olmak için, kendisi ve arkadaşlarının Selanik'teyken nasıl çalışıp didindiklerini hatırlatarak, boşta gezenlerle nasıl baş edebileceklerini anlatır (3:6-15'i 1Se.4:11-12'yle karşılaştırın).

Ana Hatlar:

1:1-2 Selamlar
1:3-12 Sıkıntılara karşılık yüreklendirici sözler
2:1-12 İsa'nın geleceği gün
2:13-3:5 Dayanın
3:6-15 Geçinmek için çalışın
3:16-17 Selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş