Daniel 9:27

27 Gelecek önder[a] birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).
9:25-27 Yeruşalim kentinin yeniden kurulmasına izin veren fermanla (Dan.9:25) Mesih’in (“Meshedilmiş Olan”) gelişi arasındaki zaman 69 (7 artı 62) kere “yedi”, yani 483 yıldır (bkz. Ezr.7:11’e ait not). Yeruşalim’i yeniden kurma fermanı ya Ezr.1,6-7’de, ya da Neh.2’de (bu daha büyük bir olasılıktır) verilmiş fermanlar olmalıdır. Bu fermanların tarihleri kesin olarak bilinmiyorsa da, İÖ 450’li yıllara ait olması gerekir. Buna göre 483 yıllık süre İsa Mesih’in İS 30 yılında ölüp dirilmesine denk gelir. Bazı yorumculara göre 70. “hafta” Mesih’in bu dünyadaki hizmeti sırasında ve bundan hemen sonraki yıllarda gerçekleşmiştir. Ama son (yani 70.) “hafta” (Ezr.9:27), Yeruşalim’in yıkımıyla ilgili peygamberliğin gerçekleşmesini (Ezr.9:26-27) takip eden yıllardır. Bu nedenle, birçok yorumcuya göre 69. ve 70. “hafta” arasında bir ara (savaş ve yıkım, Ezr.9:26) vardır. Bu görüşe göre, 70. “yedi”de Mesih Karşıtı, Yahudiler’le (“pek çokları”) yedi yıl sürecek bir antlaşma yapacak, ama antlaşmayı bu dönemin ortasında çiğneyecektir (bkz. Va.13; 2Se.2:2-4). “Meshedilmiş Olan”ın öldürülmesi (2Se.9:26), Mesih’in çarmıha gerilmesidir.
9:27 bir antlaşma yapacak... sunuyu kaldıracak Görünüşe göre Yahudiler Yeruşalim’de tapınağı yeniden inşa edecekler, ama Mesih Karşıtı, İsrail’le yaptığı antlaşmayı çiğneyip Titus gibi tapınaktaki ibadet düzenine son verecektir.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş