Daniel 1:7

7Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Abed-Nego adını verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:7 onlara yeni adlar koydu Artık Nebukadnessar’ın yetkisinde olduklarının göstergesiydi (bkz. örn. Yar.17:5; Yar.41:45; 2Kr.23:34; 2Kr.24:17 ve ilgili notlar). Belteşassar Babil dilinde ‘Bel (yani ilah Marduk), onun hayatını koru!’ anlamındadır. Şadrak ‘Aku’nun (Sümerler’in ay tanrısı) buyruğu’ anlamındadır. Meşak ‘Aku gibi kim var?’ anlamındadır. Abed-Nego ‘Nego’nun (yani ilah Nabu veya Nebo; Marduk’un oğlu ve bilgelik ilahı) hizmetkârı’ anlamındadır.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş