Daniel 2:2-11

2Düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldızbilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. 3Kral, “Beni üzüntüyle sarsan bir düş gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum” dedi.
4Yıldızbilimciler Aramice[a], “Ey kral, sen çok yaşa!” dediler, “Düşünü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim.”
5Kral, “Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız, kararım kesin, paramparça edileceksiniz” diye karşılık verdi, “Evleriniz de çöplüğe çevrilecek. 6Ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz, sizi büyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için bana düşü ve ne anlama geldiğini açıklayın.”
7Onlar yine, “Ey kral, düşü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim” dediler.
8Bunun üzerine kral, “Kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum” dedi, 9“Ama düşün ne olduğunu bana açıklamazsanız, sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana düşün ne olduğunu söyleyin ki, ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım.”
10Yıldızbilimciler, “Yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur” diye yanıtladılar, “Kaldı ki, büyük, güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldızbilimciden böyle bir şey istememiştir. 11Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:2 sihirbazları, falcıları, büyücüleri Bkz. Yas.18:9-14 ve Yas.18:9’a ait not.
2:4 Aramice Bkz. Giriş. Bu ayetten itibaren 7. bölümün sonuna kadar kullanılan dil Aramice’dir. Bu altı bölümde, Aramice’yi anlayabilen öteki ulusların İsrail’in geleceğindeki rolü ve İsrail’e hâkimiyetlerinin niteliği ve kapsamı anlatılır; özellikle de Mesih’in ikinci gelişine kadar Tanrı’nın İsrail’i öteki uluslar aracılığıyla yola getirmesi ele alınır. Hem ilk altı bölümün sonu hem de son beş bölümün girişi olan yedinci bölüm, kitapta işlenen konu açısından merkezi bir öneme sahiptir. 8-12. bölümlerde tekrar İbranice kullanılır; çünkü o bölümler Tanrı’nın seçilmiş halkının geleceğiyle ilgilidir (bkz. Dan.9:24-27 ve ilgili notlar), dolayısıyla İsrail halkına yöneliktir.
2:10 yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur Bkz. Dan.2:27-28.
2:11 Hem bireysel hem de toplumsal, hem gökte hem yerde hem de yer altındaki, hiyerarşik düzene sahip çeşitli ilahlara tapan animist putperest Babilliler büyücülükle de yakından ilgiliydiler.Ayrıca ilahların insanlara görüm ve düşlerle konuştuklarına da inanırlardı, ancak görümün veya düşün içeriği belli olmadığı sürece yorumlamaları mümkün değildi (bkz. Dan.1:17’ye ait not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş