1. Korintliler 5

5
Topluluğa Düzen Verin
1 Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor, üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş! Biri babasının karısını almış. 2Siz hâlâ böbürleniyorsunuz! Oysa yas tutup bu işi yapanı aranızdan atmanız gerekmez miydi?
3-5Bedence olmasa da ruhça aranızdayım. Bu suçu işleyeni, aranızdaymışım gibi Rabbimiz İsa'nın adıyla zaten yargılamış bulunuyorum. Ben ruhça aranızdayken Rabbimiz İsa'nın gücüyle toplandığınız zaman, bedeninin yok olması için bu adamı Şeytan'a teslim edin ki, Rab İsa'nın gününde ruhu kurtulabilsin.
6 Övünmeniz yersizdir. Azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz? 7 Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. 8 Bunun için eski mayayla –kin ve kötülük mayasıyla– değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.
9Mektubumda size fuhuş yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdım. 10Kuşkusuz dünyadaki ahlaksızları, açgözlüleri, soyguncuları ya da putperestleri demek istemedim. Öyle olsaydı, dünyadan ayrılmak zorunda kalırdınız! 11Ama şimdi size şunu yazıyorum: Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin, böyle biriyle yemek bile yemeyin. 12İnanlılar topluluğunun dışındakileri yargılamaya benim ne hakkım var? Sizin de yargılamanız gereken kişiler topluluğun içindekiler değil mi? 13 Topluluğun dışında kalanları Tanrı yargılar. “Kötü adamı aranızdan kovun!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 babasının karısını Bu ifadeye göre kadın, kişinin üvey annesiydi. EskiAntlaşma’da bu türden ilişkiler yasaklanmıştır (bkz. Lev.18:8; Yas.22:30).
5:2 böbürleniyorsunuz Tanrı lütfunun sağladığı özgürlüğü çarpıtıyorlardı (krş. Rom.6:1-2; Rom.6:1’e ait not). aranızdan atmanız ‘Topluluktan dışlamanız’ anlamında (krş. Yu.9:22).
5:3-5 Rabbimiz İsa’nın adıyla... yargılamış Davranışlarını günah olarak görmeyip önemsemeyen Korintliler’i gayrete getirmek için Pavlus, onlardan uzakta da olsa, elçi olarak günah işleyeni disiplin altına alma konusunda ne gerekiyorsa yapmıştır. bedeninin yok olması Kimilerine göre ölüm, kimilerine göre ise doğal benliğin etkisiz hale gelmesi anlamına gelir (“beden” diye çevrilen Grekçe sözcük YeniAntlaşma’da çoğu kez “benlik” olarak geçer ve burada da bu anlama gelmesi olasıdır). Şeytan’a teslim edin ki Suçlunun sırf sözle uyarılarak değil, topluluktan fiilen uzaklaştırılması yoluyla Şeytan’ın yetkisine ve etkisine bırakılması anlamına gelir. Ruhu kurtulabilsin Tanrı, İsa Mesih’in ikinci gelişinde suçlu kişiyi mevcut günahlı durumundan kurtaracaktır. Öyleyse disiplinin nedenleri, suçlu olan imanlının (krş. 1Ko.1:9-11) şu ya da bu şekilde günahtan kurtulması ve böylelikle imanlılar topluluğunun paklığının korunmasıdır (bkz. 1Ko.5:6-8).
5:6 Azıcık mayanın bütün hamuru Kutsal Yazılar’da maya, genellikle kötülüğü veya günahı simgeler (bkz. Mar.8:15 ve ilgili not). Burada imanlılar mayalanmamış hamur, yani Mesih’te yeni yaratıklar (bkz. 2Ko.5:17 ve ilgili not) olarak günahın mayasından uzak durmaya çağrılıyorlar ( 2Ko.5:8).
5:7 eski mayadan arınıp temizlenin Krş. Çık.12:15 ve ilgili not. zaten mayasızsınız Pavlus, Tanrı’nın gözünde zaten kutsal kılınmış olan Korintliler’i (bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not; 1Ko.6:11), davranışlarında da kutsal olmaya çağırıyor. Fısıh kuzumuz Mesih İnsan günahına karşılık kurban olarak ölen Mesih, gerçek Fısıh kuzusu olduğunu gösterdi (krş. Yu.1:29 ve ilgili not). Tanrı Kuzusu Mesih, Fısıh kurbanının kesildiği gün çarmıha gerildi (krş. Çık.12:8).
5:8 bayram edelim Mayasız Ekmek Bayramı’nı (Fısıh kurbanının kesildiği günün hemen ardından gelir) kutlamak demek, kin, kötülük ve cinsel ahlâksızlık gibi günahlara düşmeden kutsallık içinde Tanrı’ya adanmış bir yaşam sürmek demekti.
5:9 Mektubumda size... yazdım Henüz gün ışığına çıkarılmamış, Pavlus’un Korintliler’e gönderdiği bundan önceki mektup. Korint Kilisesi’nden bazıları Pavlus’un o mektubu, bütün ahlâksız kişilerle ilişkilerini kesmek gerektiği şeklinde algılamışlardı ; oysa ki yapmaları gereken, kilisedeki ahlâksız kişilerle ilişkilerini kesmekti (1Ko.5:10-11).
5:10-11 Bkz. Rom.1:29-31.
5:11 böyle biriyle yemek bile yemeyin Ahlâksız bir yaşam sürerken kişinin kendini Mesih imanlısı olarak tanıtması ayıp ve utanç vericidir ; Mesih’in kendisi uğruna yaptığı her şeye karşı saygısızlıktır. Bir Hıristiyan, böyle davranan bir imanlıyla ilişki içerisinde bulunursa başka insanlar kilisenin ahlâksızlığı onayladığı nı düşünebilir ; bu durumda Mesih’in adı ve imanlıların karakteri lekelenmiş olur (krş. Rom.16:17-18; ayrıca bkz. 2Se.3:6, 14-15 ve ilgili notlar).
5:12 yargılamanız gereken kişiler topluluğun içindekiler Kilise kendi içindeki imanlılara gerektiğinde disiplin uygulamalıdır (krş. Mat.18:15-18), ancak kilise dışındakiler hakkında yargıda bulunamaz; onları yargılayacak yetkililer vardır (bkz. Rom.13:1-5 ve ilgili notlar) ve son yargıç Tanrı’dır (Rom.5:13; krş. Va.20:11-15).

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş