1. Korintliler 4

4
Mesih'in Elçileri
1Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkârları ve Tanrı'nın sırlarının kâhyaları saysın. 2Kâhyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır. 3Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. 4Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir. 5Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır.
6Kardeşler, bizden örnek alarak, “Yazılmış olanın dışına çıkmayın” sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki, hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. 7Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun?
8Zaten tok ve zenginsiniz! Biz olmadan krallar olmuşsunuz! Keşke gerçekten krallar olsaydınız da, biz de sizinle birlikte krallık etseydik! 9Kanımca Tanrı biz elçileri, en geriden gelen ölüm hükümlüleri gibi gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, bütün evren için seyirlik oyun olduk. 10Biz Mesih uğruna akılsızız, ama siz Mesih'te akıllısınız! Biz zayıfız, siz güçlüsünüz! Siz saygıdeğer kişilersiniz, bizse değersiziz! 11Şu ana dek aç, susuz, çıplağız. Dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok. 12 Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz. 13İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk.
14Bunları sizi utandırmak için değil, siz sevgili çocuklarımı uyarmak için yazıyorum. 15Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda babanız yoktur. Size Müjde'yi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum. 16 Bu nedenle beni örnek almaya çağırıyorum sizi. 17Rab'be sadık olan sevgili çocuğum Timoteos'u bu amaçla size gönderiyorum. Her yerde, her kilisede öğrettiğim ve Mesih'te izlediğim yolları o size anımsatacaktır.
18Bazılarınız yanınıza gelmeyeceğimi sanarak küstahlaşıyor. 19Ama Rab dilerse yakında yanınıza geleceğim. O zaman bu küstahların söylediklerini değil, güçlerinin ne olduğunu öğreneceğim. 20Çünkü Tanrı'nın Egemenliği lafta değil, güçtedir. 21Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim, yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhla mı?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 sırlarının İnsan bilgeliğiyle değil, ancak Tanrı’nın vahyiyle bilinenler söz konusudur (bkz. 1Ko.2:7-8 ve ilgili not).
4:5 belirlenen zamandan Tanrı’nın imanlıları da yargılayacağı zaman (bkz. 1Ko.3:13 ve ilgili not). amaçları açığa vuracaktır Krş. 1Sa.16:7; 1Kr.8:39; 1 Ta. 1Kr.28:9; Mez.139:23-24; Özd.16:2; Özd.21:2; Luk.16:15; İbr.4:12-13.
4:6 Kardeşler Bkz. 1Ko.1:10 ve ilgili not. bu ilkeleri Bkz. 1Ko.3:5-4:5. Yazılmış olanın dışına çıkmayın Kişinin hizmeti Korintliler’in üstün gördüğü bilgeliğe veya konuşma yeteneğine göre değil, Tanrı’nın sözüne göre değerlendirilmelidir (bkz. Bilgi Kutusu: Hizmet, s.1784). övünüp Bölünmelerin başlıca sebeplerinden biri.
4:8 Pavlus burada, Korintliler’e kendini beğenmişlikleri ve ruhsal toylukları yüzünden gerçekte ne kadar yoksul olduklarını göstermek için alaycı bir üslup kullanıyor. zenginsiniz ! Krş. 1Ko.1:5-6; 2Ko.9:11. krallar olmuşsunuz ! Mesih’in egemenliğinde şimdiden yer aldıklarını (bkz. Rom.5:17 ve ilgili not; 2Ti.Rom.2:12) ve bu yüzden elçinin hizmetine ihtiyaçları olmadığını düşünüyorlardı.
4:9 elçileri Bkz. 1Ko.1:1-3’e ait not. seyirlik oyun Pavlus, zafer kazanmış Romalı bir komutanın, gladyatörlerle veya vahşi hayvanlarla arenada dövüşerek ölüme mahkûm edilen savaş tutsaklarıyla yaptığı geçit töreninden söz etmektedir. Betimlemeye göre elçiler, ölümüne bir dövüşe çıkartılmaktadırlar.
4:12 Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz Pavlus çadırcılık yapıyordu (bkz. Elç.18:2-3 ve ilgili not ; krş. 1Ko.9:6; Elç.20:34-35). İyilik diliyoruz Bkz. Mat.5:44; Luk.6:27-28; Rom.12:14. sabrediyoruz Karşılık vermek yerine.
4:15 eğiticiniz Bkz. Gal.3:24 ve ilgili not. babanız Krş. 1Ko.3:6,1Ko.3:10.
4:16 örnek almaya Bkz. 1Ko.11:1 ve ilgili not.
4:17 Timoteos’u... size gönderiyorum Timoteos’un, Makedonya gittiği ve oradan Korint yolculuğuna başladığı anlaşılmaktadır (bkz. 1Ko.16:10 ve ilgili not).
4:18 Bazılarınız Sonradan Pavlus’un yetkisini zayıflatmaya çalışan bazı Korintliler, kişiliğinin kararsız (bkz. 2Ko.1:17 ve ilgili not) ve hizmetinin yararsız olduğunu söylüyorlardı (bkz. 2Ko.10:10 ve ilgili not ; krş. 1Ko.12:11-12 ve ilgili not).
4:19 küstahların Bkz. 1Ko.5:2 ve ilgili not.
4:20 Tanrı’nın Egemenliği Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383. Mesih’teki etkin yeni yaşamın (bkz. 2Ko.5:17 ve ilgili not) ve ruhsal anlamda yeniden doğuşun gücü (Yu.3:3-8), Mesih’e ve O’nun verdiği göreve adanmış mütevazi bir yaşamda kendini gösterir. güçtedir Kutsal Ruh’un gerçeğe dayanan gücü.
4:21 sopayla Bkz. 2Ko.2:1; 2Ko.13:2,2Ko.13:10 ve ilgili notlar.

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş