1. Korintliler 6

6
Davalar Konusu
1Sizden birinin öbürüne karşı bir davası varsa kutsallar önünde değil de, imansızlar[a] önünde yargılanmaya cesaret eder mi? 2Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor musunuz? Madem dünyayı yargılayacaksınız, böyle önemsiz davaları görmeye yeterli değil misiniz? 3Bu yaşamla ilgili davalar bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz? 4Bu yaşamla ilgili davalarınız olduğunda, inanlılar topluluğunda en önemsiz sayılanları mı yargıç atıyorsunuz[b]? 5Sizi utandırmak için söylüyorum bunu. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge biri yok mu aranızda? 6Kardeş kardeşe karşı dava açıyor, üstelik imansızlar önünde!
7Aslında birbirinizden davacı olmanız bile sizin için düpedüz yenilgidir. Haksızlığa uğrasanız daha iyi olmaz mı? Dolandırılsanız daha iyi olmaz mı? 8Bunun yerine, siz kendiniz haksızlık edip başkasını dolandırıyorsunuz. Üstelik bunu kardeşlerinize yapıyorsunuz.
9-10Günahkârların[c], Tanrı Egemenliği'ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın Egemenliği'ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. 11Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız'ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.
Fuhuştan Kaçının
12 “Bana her şey serbest” diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. “Bana her şey serbest” diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. 13“Yemek mide için, mide de yemek içindir” diyorsunuz, ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden fuhuş için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir. 14Rab'bi dirilten Tanrı, kudretiyle bizi de diriltecek. 15Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla! 16 Yoksa fahişeyle birleşenin, onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü “İkisi tek beden olacak” deniyor. 17Rab'le birleşen kişiyse O'nunla tek ruh olur. 18Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır; ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler. 19 Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. 20Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 öbürüne karşı bir davası Pavlus burada, devletin bakmaya yetkili olduğu ağır ceza davalarından değil (Rom.13:3-4), sivil mahkemelerin davalarından söz etmektedir (krş. 1Ko.6:7). kutsallar önünde Korintli imanlılar uzlaşma için sivil mahkemeler yerine, sorunlarını çözmeye yeterli ve yetkili imanlı kardeşlerine başvurmalıydılar. Nitekim Romalılar böyle sorunlarda Yahudiler’in kendi yasalarını uygulamalarına izin verirlerdi ; Hıristiyanlar da henüz Yahudiler’den ayrı bir sınıf olarak görülmediklerinden dolayı aynı haklara sahiptiler. imansızlar Grekçe’den birebir çevirisi:“doğru olmayanlar”.
6:2 Kutsalların dünyayı yargılayacağını Mesih’in krallığına ortak olanlar olarak (krş. 2Ti.1Ko.2:12; Va.20:4). önemsiz Çünkü imanlılar Son Gün’de dünyanın ve meleklerin yargılanmasında bile rol alacaklardır ( 1Ko.6:3). görmeye yeterli Çünkü imanlılar Kutsal Kitap’a dayanarak karar verirler.
6:3 melekleri bile yargılayacağımızı Krş. 2Pe.2:4,2Pe.2:9-10; Yah. 6.
6:4 en önemsiz sayılanları Ayette, ya kilisedeki en önemsiz kiş inin bile böyle küçük sorunları çözmeye yeterli olduğu ima edilmektedir ya da imanlıların kendi aralarındaki sorunları, ruhsal konularda karar vermeye yetersiz, imanlı olmayan kişilere iletmelerinin doğru olmadığı vurgulanmaktadır. önemsiz sayılanları mı yargıç atıyorsunuz ? Grekçesi’nden “önemsiz sayılanları yargıç atayın” diye de çevrilebilir.
6:7 düpedüz yenilgidir İmanlı, açgözlülüğe, öç alma isteğine ve nefrete yenilmemelidir; zarar görme pahasına bile olsa özverili, bağışlayıcı ve sevecen olmalıdır.
6:9-10 Bkz. Rom.1:26,Rom.1:29-31. Günahkarların Grekçe’den birebir çevirisi:“doğru olmayanların”. Tanrı Egemenliği’ni miras almayacağını Bkz. Ef.5:5.
6:11 Bazılarınız böyleydiniz; ama 9-10. ayetlerde tanımlanan kişileri Tanrı kurtarır ve kutsal kılar. Kutsal kılındınız Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not. aklandınız Bkz. Rom.3:24 ve ilgili not.
6:12 “Bana her şey serbest” Korint topluluğundaki bazı kişiler hâlâ, ruhu önemseyip bedeni önemsiz gören Grek felsefesinin etkisindeydiler; dolayısıyla cinsel istekleri tatmin etmek dâhil, her ş ey için özgürlükleri olduğuna inanıyorlardı (bkz. 1Ko.6:13; 1Ko.7:1; 1Ko.10:23). Elçi Pavlus özgürlüğün, eski günahlı yaşamdan kurtulmak olduğunu özetle belirtmektedir. Hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım İmanlılar seçtikleri eylemlerin tutsağı haline gelmemek için dikkatli olmalıdırlar.
6:13 “Yemek mide için, mide de yemek içindir” Bazı Korintliler, yeme ve sindirmenin kişinin ruhsal yaşamına bir etkisinin olmamasını dayanak göstererek, yasak cinsel ilişkinin de kişinin ruhsal yaşamını etkilemediğini iddia ediyorlardı. Beden fuhuş içindeğil, Rab içindir Rab, bedeni onurlu ve yüce işler için tasarladığından ötürü beden saygın ve değerlidir. Bu konu, Rab’bin evlilikte kadınerkek ilişkisi için belirlediği cinsel ilişki söz konusu olduğunda daha da önemlidir (bkz. 1Ko.7:2-5; krş. İbr.13:4).
6:14 Rab’bi dirilten Tanrı... bizi de Diriliş için belirlenmiş bir beden ahlâksızlığa alet edilmemelidir. Mesih’in ve sonunda imanlıların dirilmesi, Tanrı’nın bedene verdiği önemin göstergesidir (bkz. 1Ko.15:51-53; 1Se.4:16-17).
6:16 onunla tek beden Cinsel ilişkide iki beden bir olur (krş. Yar.2:24; Mat.19:4-5). Evlilik dışı cinsel ilişki, Tanrı’nın öngördüğü evlilik birliğinin iğrenç biçimde çarpıtılmasıdır.
6:17 O’nunla tek ruh Evlilik bağından daha üstün bir birlik vardır: İmanlının Mesih’le özdeşleşmesi. Bu, evlilikteki birliğe mükemmel bir örnek oluşturur (krş. Ef.5:21-33; Ef.5:23,Ef.5:32’ye ait notlar).
6:18 kaçının Bu emir kipinin Grekçesi, burada bu eylemin aciliyetini ve önemini bildirir. fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler Cinsel ahlâksızlığın sonuçları öteki günahın sonuçlarından farklıdır, çünkü telafi edilemez. Ayrıca cinsel ilişkinin gereği olarak kendi bedeni üzerinde yetki verme durumu söz konusudur. İmanlının bedeni Tanrı’nın tapınağı olduğu (1Ko.6:19) ve Rab tarafından bedel karşılığı satın alındığı için (1Ko.6:20) bu hem utanç vericidir hem de Tanrı’nın yetkisini aşağılamaktır (ayrıca bkz. Giriş).
6:19 Bedeninizin... Kutsal Ruh’un tapınağı İmanlının bedeni kutsaldır ve onu kutsallığına yaraşır şekilde kullanmalıdır. Hıristiyanlar ayrıca, fuhuş gibi günahlara karşı Kutsal Ruh’un gücünden yardım alabileceklerini bilmelidir (Rom.8:9 ; Gal.5:13-24). Kendinize ait değilsiniz Krş. 1Pe.2:9 ve ilgili not.
6:20 Bir bedel karşılığı satın alındınız Bkz. 1Ko.7:23 ve ilgili not. Tanrı’yı bedeninizde yüceltin Krş. 1Ko.10:31; Rom.6:12-13 ve ilgili notlar.

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş